Bibelen

I. Loven
Første Mosebog

Det 10de kapitel

Folketavlen

1 Disse ere Noas sønners, Sems, Kams og Jafets slægter, da sønner fødtes dem efter floden.

2 Jafets sønner vare Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mesek og Tiras.

3 Gomers sønner vare Askenas, Rifat, Togarma.

4 Javans sønner vare Elisa, Tarsis, Kittim og Dodanim.

5 Af dem befolkedes hedningernes søkyster i deres lande, hver efter sit tungemaal, slægt og folk.

6 Kams sønner vare Kus, Mizraim, Put og Kana-an.

7 Kuses sønner vare Seba, Havila, Sabta, Ragma og Sabtka, og Ragmas sønner vare Seba, og Dedan.

8 Kus avlede ogsaa Nimrod, som begyndte at blive en mægtig herre paa jorden.

9 Han blev en vældig jæger for Herren, saa det er blevet til et ordsprog: Som Nimrod, en vældig jæger for Herren.

10 Han regjerede først over Babel, Erak, Akkad og Kalne i Sinears land.

11 Fra dette land drog han ud til Assyrien og byggede Ninive, staden Rehobot og Kala

12 tilligemed Resen, som ligger mellem Ninive og hovedstaden Kala.

13 Mizraim avlede Ludim, Anamim, Lehabim, Naftuhim,

14 Patrusim og Kasluhim, fra hvem Filisterne stamme, og kaftorim.

15 Kana-an avlede sin førstefødte Sidon og Het,

16 og Jebusiter, Amoriter, Girgasiter,

17 Heviter, Arkiter, Siniter,

18 Arvaditer, Zemariter og Hamatiter; og derfra udbredtes de Kananitiske stammer.

19 Kananiternes grændse strækker sig fra Sidon, naar man tager over Gerar, til Gaza, og til Lasa, naar man gaar over Sodoma, Gomorra, Adma og Zebojim.

20 Disse vare Kams børn efter deres stammer og tungemaal, i deres lande og folk.

21 Ogsaa Sem, som var stamfader til alle Hebers børn og broder til Jafet, som var den ældste, havde sønner.

22 Sems sønner vare nemlig: Elam, Assur, Arpaksad, Lud og Aram.

23 Arams sønner vare Uz, Hul, Eeter og Mas.

24 Arpaksad avlede Sala og Sala Eber.

25 Eber havde to sønner; den ene hed Peleg, fordi jorden blev udskiftet i hans tid, og hans broders navn var Joktan.

26 Joktan avlede Almodad, Salef, Hazarmavet, Jara,

27 Hadoram, Uzal, Dikla,

28 Obal, Abimael, Seba,

29 Ofir, Havila og Jobab. Alle disse ere sønner af Joktan;

30 og de havde nedsat sig fra Mesa til man kommer til det gamle bjerg.

31 Disse vare Sems børn efter deres slægt og tungemaal i deres lande og folk.

32 Dette var nu en fortegnelse paa Noas børns slægter efter deres afstamning i deres folk, og fra dem udbredte folkene sig paa jorden efter floden.

1 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Guldgruben
1 2 3 4 5 6-7 8 9