Bibelen

I. Loven
Første Mosebog

Det 14de kapitel

De ni kongers krig. Abrams hojmod. Melkisedek velsigner ham

1 Paa den tid Amrasel regjerede i Sinear, Arjok i Ellasar, Kedorlaomer i Elam, Tideal over Gojim,

2 førte de krig med Bera konge i Sodoma, Birka konge i Gomorra, Sineab konge i Adma, Semeber konge over Zebojim og kongen i Bela, som nu kaldes Zoar.

3 Alle disse samledes i Siddims dal, det er nu det døde hav.

4 I 12 aar havde de nemlig tjent Kedorlaomer, men i det trettende aar vare de faldne fra;

5 da kom Kedorlaomer og de konger, som holdt med ham, i det fjortende aar og de sloge Refæerne i Astarot Karnajim, Zuzæerne i Ham, Emiterne paa Kirjatajims slette;

6 Horiterne paa deres bjerg Se-ir indtil Parans Terebinte ved ørken.

7 Derfra vendte de sig og droge til Mispats, som nu hedder Kades, de hærgede al Amalekiternes mark og sloge ogsaa Amoriterne, som bo i Hazazon Tamar.

8 Da drog kongerne af Sodoma, Gomorra, Adma, Zebojim og Bela, som nu kaldes Zoar, ud, og de opstillede samtlig deres slagorden i Siddims dal

9 mod Kedorlaomer Elams konge, Tideal Gojims konge, Amrasel Sinears konge og Arjok konge over Ellasar, saa der stod fire konger mod fem.

10 Men Siddims dal var fuld af jordbeg gruber, og da kongen af Sodoma og Gomorra flygtede, faldt de deri, men resten flyede til bjerget.

11 De toge da al ejendom i Sodoma og Gomorra og alle fødemidlerne og droge bort;

12 men de bortførte ogsaa Abrams brodersøn Lot og hans ejendom, da de droge bort; han havde nemlig nedsat sit i Sodoma.

13 Da kom der en flygtning og meldte Hebræeren Abram det, men han boede dengang i Terebintelunden, den tilhørte Mamre, som var en Amorit og broder til Eskol og Aner, og de vare Abrams forbundsfæller.

14 Da Abram fik den efterretning, at hans frænde var ført bort som fange, rustede han sine vaabenvante hjemmefødte svende, 318 mand, og forfulgte dem til Dan;

15 og ved nattetid overfaldt han og hans svende dem i to hold, slog og forfulgte dem lige til Hoba, som ligger nord for Damask;

16 og han tog al byttet tilbage, baade sin frænde Lot og hans ejendom, og kvinderne og folket.

17 Da han vendte tilbage fra sejren over Kedorlaomer og de konger, som holdt med ham, tog Sodomas konge ham imøde til Schave-dal, som nu kaldes Konge-dalen.

18 Men Melkisedek, Salems konge, bragte ham brød og vin, han var nemlig præst for den højeste Gud.

19 Og han velsignede ham med de ord: Velsignet være Abram for de højeste Gud, som ejer himlen og jorden!

20 og lovet være den højeste Gud, som gav dine fjender i din haand! Men Abram gav ham tiende af alt.

21 Da sagde Sodomas konge til Abram: giv mig folket og tag du godset.

22 Men Abram svarede ham: Nej, jeg har svoret ved Herren den højeste Gud, som ejer himlen og jorden,

23 at jeg ikke vil tage en traad eller skorem af alt hvad dit er; saa du skal ikke sige: Jeg har gjort Abram rig;

24 undtagen hvad folkene har fortæret, og den lod, der tilfalder de mænd, der droge med mig, Aner, Eskol og Mamre, de kan tage deres part.

1 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Guldgruben
1 2 3 4 5 6-7 8 9