Bibelen

I. Loven
Første Mosebog

Det 25de kapitel

Abrahams børn med Ketura. Abraham døer. Ismaels slægt. Isaks historie. Esau og Jakob. Esau sælger førstefødselsretten

1 Abraham tog atter en hustru, som hed Ketura.

2 Hun fødte ham Zimran, Joksan, Medan, Midjan, Jisbak og Sua.

3 Joksan blev fader til Seba og Dedan, og Dedans sønner vare Asurim, Letusim og Le-umin.

4 Midjans sønner vare Efa og Efer, Kanok, Abida og Eldaga. Alle disse vare Keturas børn. -

5 Abraham gav Isak alt sit gods,

6 men de børn, han havde med sine medhustruer, skjænkede han gaver og sendte dem bort fra sin søn Isak, medens han endnu var i levende live, øster paa, til østerland.

7 Abrahams livs aars dage, som han levede, vare 175 aar.

8 Saa opgav Abraham aanden og døde i en god alderdom, gammel og mæt, og han samledes til sine folk.

9 Hans sønner Isak og Ismael begravede ham i Makpelas hule paa Hetiten Ekrons, Zofars søns mark, som ligger ligefor Mamre,

10 paa den mark, som Abraham havde kjøbt af Hetiterne. Der ligger Abraham begraven og hans hustru Sara.

11 Efter Abrahams død velsignede Gud hans søn Isak; og Isak boede ved brønden "Den levendes, som seer mig".

12 Dette er Ismaels, Abrahams søns slægt, ham som Ægypterinden Hagar, Saras tjenestepige, havde født Abraham.

13 Disse ere nemlig navnene paa Ismaels sønner efter deres navne i deres slægtregister; Ismaels førstefødte var Rebajot; dernæst Kedar, Adbeel, Mibsam,

14 Misma, Duma, Massa,

15 Kadar, Tema, Jetur, Nafis og Kedma.

16 Disse ere Ismaels børn, og disse ere navnene paa de tolv stamfyrster, efter deres stæder og borge, over deres folk.

17 Og Ismaels livs aar vare 147 aar, saa opgav han aanden og døde og samledes til sine folk.

18 De boede fra Havila til Schur, som ligger øst for Ægypten, naar man gaaer til Assyrien; altsaa faldt deres lod øst for alle hans brødre.

Isaks historie

19 Her følger Isaks, Abrahams søns, historie. Abraham havde avlet Isak.

20 Og Isak var 40 aar gammel, da han fra Mesopotamien tog Rebekka, en datter af Syreren Betuel og en søster til Syreren Laban, til sin hustru.

21 Og Isak bad til Herren for sin hustru: thi hun var ufrugtbar, og Herren bønhørte ham, saa hans hustru Rebekka blev frugtsommelig.

22 Men børnene brødes i hendes liv, og hun sagde: Er det saaledes fat, hvad skal der da blive af mig! og hun gik for at spørge Herren.

23 Herren svarede hende: tvende folk er i dit liv, og tvende stammer skal skille sig under dit hjærte; det ene folk vorde stærkere end det andet, men det store skal tjene det lille!

24 Da hendes tid kom, at hun skulde føde, se, da var der tvillinger i hendes liv;

25 og da den første kom til verden, var han ganske rød og laadden som en kappe; og hans navn kaldte de Esau;

26 men, da hans broder kom til verden, holdt han med sin haand i Esaus hæl; og hans navn kaldte man Jakob; men Isak var 60 aar gammel, da hun fødte dem. -

27 Da drengene voxede til, blev Esau en jagtkyndig landmand; men Jakob en from mand, som boede i telte.

28 Isak holdt af Esau, thi vildt var efter hans smag; men Rebekka elskede Jakob. -

29 Jakob havde kogt sig en ret grød, og Esau kom fra marken og var træt.

30 Esau sagde da til Jakob: Naa, lad mig faa lidt af det røde, af dette røde, thi jeg er træt! Derfor kaldte man hans navn Edom.

31 Jakob svarede: Ja sælg mig saa idag din førstefødselsret.

32 Esau svarede: Jeg maa nu dø, hvad skal jeg saa med førstefødselsretten.

33 Jakob sagde: Ja tilsværg mig den dag idag; og han tilsvor ham den og solgte sin førstefødselsret.

34 Saa gav Jakob Esau brød og lindsegrøden, og Esau spiste og drak, rejste sig og gik bort, for han ændsede ikke førstefødselsretten.

1 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Guldgruben
1 2 3 4 5 6-7 8 9