Bibelen

I. Loven
Første Mosebog

Det 26de kapitel

Isaks ophold i Filisternes land. Han vender tilbage til Beersaba

1 Der kom atter en hungersnød i landet foruden den forrige, som havde været i Abrahams dage, og Isak drog til Filisternes konge Abimelek, til Gerar.

2 Saa aabenbarede Herren sig for ham og sagde til ham: Du maa ikke drage ned til Ægypten; bo i det land, som jeg vil sige dig.

3 Ophold dig som fremmed i dette land, og jeg vil være med dig og velsigne dig; thi dig og din afkom vil jeg give alle disse lande, og jeg vil lade den ed staa ved magt, som jeg har tilsvoret din fader Abraham.

4 Jeg vil gjøre din afkom mangfoldig som himlens stjerner, og jeg vil give din afkom alle disse lande, og i din afkom skal alle jordens folk velsigne sig,

5 for Abraham hørte min røst og holdt mine bud, befalinger, skikke og love. -

6 Saa boede Isak i Gerar.

7 Men naar stedets mænd spurgte om hans hustru, sagde han: Hun er min søster! thi han var bange for at sige: Hun er min hustru, for at ikke stedets mænd skulde slaa ham ihjel for Rebekkas skyld, thi hun var af et smukt udssende. -

8 Da han nu havde opholdt sig længe der, kigede filisterkongen Abimelek ud gjennem vinduet og saae, og se, Isak spøgede med sin hustru Rebekka.

9 Saa kaldte Abimelek ad Isak og sagde: Se, saa er hun dog din hustru! og hvorledes har du da sagt: Hun er min søster! Men Isak svarede ham: Jeg tænkte nemlig: at jeg ikke skulde miste livet for hendes skyld.

10 Abimelek sagde, hvad er det du har gjort imod os? snart kunde en af folket have lagt sig hos din hustru, og du skulde have ført skyld over os!

11 og Abimelek befalede hele sit folk sigende: Hver, som rører denne mand og hans hustru, har sit liv forgjort.

12 Isak saaede i dette land og fik 100 fold i dette aar, og Herren velsignede ham,

13 saa manden var mægtig, og han udvidede sig, til han blev meget mægtig.

14 Han havde nemlig hjorder af smaat kvæg og af stort kvæg og en stor husstand, saa at Filisterne misundte ham.

15 Og alle de brønde, som hans faders tjenere havde gravet i hans faders, Abrahams, dage, dem tilstoppede Filisterne og fyldte dem med jord.

16 Abimelek sagde da til Isak: Drag fra os; thi du er bleven os for mægtig.

17 Saa vandrede Isak derfra, slog sine telte op i Gerars dal og boede der;

18 og Isak udgravede atter de vandbrønde, som de havde gravet i hans faders, Abrahams, dage, og som Filisterne havde tilstoppet efter Abrahams død, og han kaldte dem med de samme navne, som hans fader havde givet dem.

19 Isaks tjenere gravede ogsaa i dalen, og de fandt der en brønd med levende vand.

20 Men Gerars hyrder trættedes med Isaks hyrder, idet de sagde: Os hører landet til! Saa kaldte han brøndens navn Esek, fordi de kivedes med ham.

21 Saa gravede de en anden brønd, og de trættedes ogsaa om den; og den navn kaldte han Sitna.

22 Han brød da op derfra og gravede en anden brønd; og den trættedes de ikke om: og den navn kaldte han Rehobot, da han sagde: Thi nu har Herren givet os rum, og vi voxe her i landet.

23 Derfra drog han op til Beersaba,

24 og Herren aabenbarede sig for ham i denne nat, og sagde: Jeg er din faders, Abrahams Gud; frygt ikke, thi jeg er med dig, og jeg vil velsigne dig og gjøre din afkom mangfoldig for min tjener Abrahsms skyld.

25 Og han byggede der et alter og paakaldte i Herrens navn. Der opslog Isak sit telt, og hans tjenere gravede der en brønd.

26 Abimelek drog til ham fra Gerar med sin ven Akuzat og Pikol, som var høvedsmand for hans hær.

27 Men Isak sagde til dem: Hvorfor komme i til mig, og i have hadet mig og drevet mig fra eder.

28 De svarede: Vi have seet for vore øjne, at Herren var med dig, og vi sagde: Der skal være en ed mellem os og dig, og vi ville slutte forbund med dig,

29 saa at du ikke gjør os ondt, ligesom vi ikke have rørt dig, og kun gjort imod dig, hvad godt er, og ladet dig fare med fred. Men du er nu Herrens velsignede.

30 Saa gjorde han gilde for dem, og de spiste og drak.

31 Men om morgenen stode de tidlig op og gjorde hverandre deres ed. Og Isak sendte dem bort, og de droge fra ham i fred. -

32 Samme dag kom Isaks tjenere og meldte ham om den brønd, de havde gravet, og sagde til ham: vi have fundet vand!

33 Saa kaldte han den Saba, og derfor er byens navn Beersaba end denne dag.

34 Esau var 40 aar gammel, og han tog til hustru Judit, en datter af Hetiten Beeri, og Basmat, en datter af Hetiten Elon,

35 og de gjorde baade Isak og Rebekka hjærtesorg.

1 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Guldgruben
1 2 3 4 5 6-7 8 9