Bibelen

I. Loven
Første Mosebog

Det 34de kapitel

Dina voldtages

1 Dina, den datter, Lea havde født Jakob, gik ud for at se paa det lands piger.

2 Men Sikem, som var en søn af Heviten Hemor, der var landets fyrste, saae hende, tog hende med vold og krænkede hende.

3 Men hans hjærte hængte ved Jakobs datter Dina, og han elskede pigen og trøstede hende.

4 Og Sikem sagde til sin fader Hemor: Tag mig denne pige til hustru! -

5 Da Jakob hørte, at hans datter Dina var vanæret, vare hans sønner ved kvæget paa marken, og han tav stille, til de kom hjem.

6 Imidlertid var Hemor, Sikems fader, gaaet ud til Jakob for at tale med ham,

7 og Jakobs sønner kom hjem fra marken. Da de hørte det, smertede det mændene, og de bleve meget vrede, fordi han havde bedrevet den skjændsel i Israel at ligge hos Jakobs datter, og saaledes maatte det ikke ske!

8 Men Hemor talede saaledes til dem: Min søn Sikems hjærte er fast knyttet til eders datter; giv mig hende, kjære, til hans hustru,

9 og besvogrer eder med os; giver os eders døtre til ægte, og tager i eder hustruer af vore døtre,

10 og boer hos os! Landet staaer eder aabent, boer her, hvad enten i ville handle i landet eller erhverve grundejendom i det!

11 Og Sikem sagde til hendes fader og brødre: Lad mig finde naade for eders øjne, og hvad i paalægge mig, vil jeg give!

12 Bestemmer mig kun en høj morgengave og skjænk, jeg vil give, hvad i forlange af mig, giver mig blot pigen til hustru!

13 Da tog Jakobs sønner ordet og talede med svig til Sikem og hans fader Hemor, fordi han havde vanæret deres søster Dina,

14 og de sagde: Vi kan ikke gjøre saaledes, at give vor søster til en uomskaaren mand, thi det er os en forsmædelse!

15 Dog ville vi være eder til villie deri, hvis i ville blive ligesom vi, saa at alt mandkjøn omskjæres blandt eder.

16 Saa ville vi give eder vore døtre og tage eders døtre, og vi ville bo hos eder og blive til eet folk.

17 Men dersom i ikke vil høre os angaaende omskjærelsen, tage vi vor datter og drage bort.

18 Dette forslag stod Hemor og hans søn Sikem an;

19 og det unge menneske tøvede ikke med at gjøre det; thi han var forelsket i Jakobs datter; og han blev holdt i ære fremfor alle i hans faders hus.

20 Hemor og hans søn Sikem gik da til deres byting, og de talede saaledes til deres bymænd:

21 Disse ere fredelige folk hos os; de ville bo i landet og drive handel i det, o gse, landet er stort nok til begge sider for dem; vi ville tage deres døtre til hustruer og give dem vore.

22 Men kun paa det vilkaar ville mændene være os til villie og bo hos os og blive eet folk med os, naar vi ville omskjære alt mandkjøn, ligesom de ere omskaarne.

23 Deres hjorder, deres ejendom og al deres kvæg, mon det ikke bliver vores, naar vi føje dem deri, og de ville bo hos os?

24 Alle mændene paa tinget adlød Hemor og ham søn Sikem, og alle mandfolk, som hørte til hans byting, lode sig omskjære.

25 Men da de paa den tredje dag laa i smerterne, tog Jakobs to sønner Simon og Levi, Dinas brødre, hver sit sværd, gik trygt ind i staden og dræbte alle mandfolk.

26 Hemor og hans søn Sikem sloge de ihjel med sværdet, toge Dina af Sikems hus og gik bort.

27 Og Jakobs sønner faldt over de slagne, og plyndrede byen, fordi de havde skjændet deres søster;

28 deres faar og fæ og æsler, hvad der var i byen og paa marken, bortførte de,

29 og alt deres gods; ders børn og kvinder bortførte de som fanger og plyndrede alt, hvad der var i husene.

30 Men Jakob sagde til Simon og Levi: I har ført mig en ulykke paa ved at gjøre mig forhadt blandt landets indbyggere, Kanaiter og Feresiter, og jeg er kun en haandfuld folk! de ville forene sig mod mig og slaa mig ihjel, saa jeg og mit hus bliver ødelagt!

31 Men de svarede: Skulde han handle med vor søster som med en skjøge?

1 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Guldgruben
1 2 3 4 5 6-7 8 9