Bibelen

I. Loven
Første Mosebog

Det 36de kapitel

Esaus slægt

1 Nu følger Esaus, som og kaldes Edoms slægt.

2 Esau havde taget sig hustruer af Kana-ans døtre: Ada, en datter af Hetiten Elon, og Oholibama, en datter af Ana, en datter af Heviten Zideon,

3 og Ismaels datter Basmat, som var søster til Nebajot.

4 Ada fødte Esau Elifaz, og Basmat fødte Regnel.

5 Oholibama fødte Jegus, Jaglam og Kora. Disse ere Esaus sønner, som fødtes ham i Kana-ans land.

6 Saa tog Esau sine koner, sine sønner og døtre, alle sine husfolk, sin hjord og sit kvæg og al sine ejendom, som han havde erhvervet i Kana-ans land, og drog til et land bort fra sin broder Jakob.

7 Thi de havde stor ejendom, saa de kunde ikke bo sammen, og det land, hvori de vare fremmede, kunde ikke rumme dem for deres hjorders skyld.

8 Saa boede Esau paa Se-irs bjerg; men Esau er den samme som Edom.

9 Dette er Esaus, Edomiternes stamfaders, slægtregister paa Se-irs bjerg;

10 og disse er navnene paa Esaus sønner: Elifaz var en søn af Ada, Esaus hustru; Reguel var en søn af Basmat, Esaus hustru.

11 Elifaz havde disse sønner: Teman, Omar, Zefo, Gatam og Kenaz.

12 Elifaz, Esaus søn, havde en medhustru i Timna, og hun fødte ham Amalek. Disse ere Adas, Esaus hustrues, sønner.

13 Disse ere Reguels sønner: Nahat, Zera, Samma og Mizza. Disse ere sønner af Basmat, Esaus hustru.

14 Disse ere Oholibamas sønner, hun som var en datter af Ana, en datter af Zideon og Esaus hustru. Hun fødte nemlig Esau, Jegus, Jaglam og Kora.

15 Disse ere Esaus børns stamfyrster: Elifaz, Esaus førstefødte havde følgende børn: Stamherrerne Teman, Omar, Zefo, Kenaz,

16 Kora, Gatam, Amalek. Disse ere stamherrerne af Elifaz i Edoms land, og Adas børn.

17 Disse ere Reguels, Esaus søns, børn: Stamherrerne Rahat, Zera, Samma, Mizza. Disse ere stamherrerne af Reguel i Edoms land, og de ere Basmats, Esaus hustrus, børn.

18 Disse ere Oholibamas, Esaus hustrus, børn: Stamherrerne Jegus, Jaglam, Kora; disse ere stamherrerne af Oholibama, somvar en datter af Ana og Esaus hustru.

19 Disse vare Esaus børn; og disse vare deres stamherrer; men han er den samme som Edom.

20 Disse vare Horiten Se-irs børn, som boede i landet: Lotan, Sobal, Zibeon, Ana,

21 Dison, Ezer og Disan; disse ere Horiternes stamherrer, Se-irs børn i Edoms land.

22 Og Lotans sønner vare Hori og Heman, og Lotans søster hed Timna.

23 Sobals børn vare Alvan, manahat, Ebal, Sefo og Onam.

24 Zibeons sønner vare: Aja og Ana; og det var denne Ana, som fandt de varme kilder i ørken, da han vogtede sin fader Zibeons æsler.

25 Anas børn ere Dison, Anas datter.

26 Disons sønner vare Hemdan, Esban, Jitran og Keran.

27 Ezers sønner vare Bilhan, Sagvan og Akan.

28 Disans sønner vare Us og Aran.

29 Disse vare da horiternes stamherrer, nemlig stamherrerne Lotan, Sobal, Zibeon, Ana,

30 Dison, Ezer; disse vare Horiternes stamherrer, som regjerede i landet Se-ir.

31 Konger, som regjerede i Edoms land, før Israels børn havde nogen konge, ere disse:

32 Bela, Beors søn, var konge i Edom, og hans stad hed Dinhaba.

33 Da Bela døde, blev Johab, Seras søn fra Bosra, konge i hans sted.

34 Da Johab døde, blev Husam fra Temaniternesland konge i hans sted.

35 Ved Husams død blev Hadad, Bedads søn, konge efter ham; han slog Midjaniterne paa Moabs slette, og hans stad hed Avit.

36 Da Hadad døde, blev Samla fra Masreka konge i hans sted.

37 Da Samla døde, blev Saul fra Rehobot ved Eufrat konge i hans sted.

38 Ved Sauls død kom Ba-al Hanan, Akbors søn, efter ham.

39 Da Ba-al Hanan, Akbors søn, døde, blev Hadar konge i hans sted; hans stad hed Pa-u og hans hustru Mehetabel; hun var en datter af Matred, en datter af Mesahab.

40 Disse ere Esaus stamherrer efter deres slægter og stæder ved deres navne, stamherrerne Timna, Alva, Jetet,

41 Oholibama, Ela, Pinon,

42 Kenaz, Teman, Midzar,

43 Magdiel og Iram. Disse ere stamherrerne i Edom, eftersom de boede i deres arveland. Denne Esau er stamfader til Edomiterne.

1 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Guldgruben
1 2 3 4 5 6-7 8 9