Bibelen

I. Loven
Første Mosebog

Det 4de kapitel

Kain og Abel. Kains slægt. Set

1 Adam havde haft omgang med sin hustru Eva, hun blev frugtsommelig og fødte Kain, og hun sagde da: Jeg har faaet en mand, som er Herren.

2 Siden fødte hun hans broder Abel, og Abel blev faarehyrde, men Kain agerdyrker.

3 Ved et aarsskifte bragte Kain Herren et offer af jordens frugt og Abel ofrede ogsaa af sin hjords førstefødte og deres fedme, og Herren tog hensyn til Abel og hans offer;

5 men til Kain og hans offer tog han ikke hensyn; derfor blev Kain meget vred og hans ansigt var nedslaaet.

6 Da sagde Herren til Kain: hvorfor er du vred, og hvorfor er dit ansigt nedslaaet?

7 Kan du ikke se frit op, naar du gjør godt; men gjør du ikke godt, da ligger synden for døren, og til dig staaer dens hu, men du skal herske over den!

8 Saa talede Kain til sin broder Abel; men da de engang vare sammen paa marken, rejste Kain sig mod sin broder Abel, og slog ham ihjel.

9 Da sagde Herren til Kain: hvor er din broder Abel? han svarede: Jeg veed ikke det, skal jeg passe min broder?

10 Men han sagde: hvad har du gjort? Din broders blods røst raaber til mig fra jorden;

11 og nu, forbandet være du af den jord, som aabnede sin mund, for at tage din broders blod af din haand!

12 Naar du dyrker jorden, skal den ikke mere yde dig sin kraft, skjælvende og flygtende skal du være paa jorden!

13 Da sagde Kain til Herren: Min brøde er større, end den kan forlades!

14 se, du har nu jaget mig ud af landet; for dit aasyn vil jeg skjule mig, og jeg skal skjælve og flygte paa jorden, for hver, som træffer mig, vil slaa mig ihjel!

15 Men Herren sagde til ham: Ingenlunde! hver, som ihjelslaaer Kain, skal straffes syvfold! og Herren gav Kain et tegn paa, at ikke nogen, der traf ham, skulde slaa ham ihjel.

16 Saa gik Kain bort fra Herren, og nedsatte sig i landet Nod, østen for Eden.

17 Kain havde omgang med sin hustru, hun blev frugtsommelig og fødte Hanok, og da han just byggede en by, kaldte han den Hanok efter sin søn.

18 For Hanok fødtes Irad; Irad avlede Mehujael, og Mehujael avlede Metusael, og Metusael avlede Lamek.

19 Men Lamek tog sig to koner, den ene hed Ada og den anden hed Zilla.

20 Ada fødte Jubal, som blev stamfader til teltboerne og fæhyrderne;

21 og hans broder hed Tubal; han blev stamfader til alle, som spille zithar og hyrdefløjte.

22 Ogsaa Zilla fødte Tubal-kain, der oplærte alle kobber- og jernsmedde; og Tubal-kains søster hed Na-ama.

23 Da sagde Lamek til sine hustruer: Ada og Zilla, hører min røst! Lameks hustruer mærker mit ord! Om jeg dræbte en mand, mig til saar, en dreng til min vunde,

24 saasandt syvfold hævnes skal Kain, da Lamek halvfjerds gange syv!

25 Adam havde atter omgang med sin hustru; hun fødte en søn og kaldte hans navn Set; thi - sagde hun - Gud har sat mig anden sæd istedetfor Abel: thi ham slog Kain ihjel!

26 Ogsaa for Set fødtes en søn, men hans navn kaldte han Enos; de begyndte man nemlig at paakalde i Herrens navn.

1 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Guldgruben
1 2 3 4 5 6-7 8 9