Bibelen

I. Loven
Første Mosebog

Det 46de kapitel

Jakob drager til Ægypten

1 Saa brød Israel op med alt, hvad han havde og kom til Beersaba, og her ofrede han til sin fader Isaks Gud.

2 Og Gud talede til Israel i nattesyner og sagde: Jakob, Jakob! og han svarede: Her er jeg!

3 og han sagde: Jeg er den Almægtige, din faders Gud: frygt ikke for at drage ned til Ægypten, thi der vil jeg gjøre dig til et stort folk,

4 og jeg vil drage ned med dig til Ægypten, og jeg vil sandelig føre dig op derfra igjen, men Josef skal lukke dine øjne.

5 Saa brød Jakob op fra Beersaba, og Israels børn satte deres fader Jakob, deres koner og børn paa de vogne, som Farao havde sendt, for at føre ham.

6 Og de toge deres kvæg, deres ejendom, som de havde erhvervet i Kana-ans land og kom til Ægypten, baade Jakob og hele hans afkom med ham;

7 sine sønner og sønnesønner, sine døtre og sønnedøtre og hele sin afkom førte han med sit til Ægypten.

8 Disse ere navnene paa Israels børn, som kom til Ægypten, Jakob og hans sønner: Ruben nemlig, Jakobs førstefødte,

9 og Rubens sønner vare Hanok, Pallu, Hezron og Karmi;

10 og Simons sønner vare Jemnel, Jamin, Ohad, Jakin, Zohar og Saul, som var en søn af en Kananiterinde;

11 og Levis sønner vare Gerson, Kahat og Merari.

12 Judas sønner vare Eer, Onan, Sela, Perez og Sera; men Eer og Onan vare døde i Kana-ans land; og Perez's sønner vare Hezron og Hemul;

13 og Isaskars sønner vare Tola, Puva, Job og Sjimron;

14 og Sebulons sønner vare Sered, Elon og Jakle-el.

15 Disse vare Leas børn, som hun fødte Jakob i Mesopotanien, tilligemed hans datter Dina; og alle hans sønner og døtre af hende vare 33 sjæle -

16 Og Gads sønner vare Zifjon, Haggi, Suni, Esbon, Geri, Arodi og Areli;

17 og Assers sønner vare Jimna, Jisva, Bria og deres søster Sera; og Brias sønner vare Heber og Malkiel.

18 Disse vare sønner af Zilpa, hende Laban gav sin datter Lea, og hun fødte Jakob disse sexten sjæle. -

19 Rakels, Jakobs hustrus, sønner var Josef og Benjamin.

20 Josef havde børn i Ægypten, hvilke Asnat, en datter af præsten i On Potifera, havde født ham, nemlig Manasse og Efraim;

21 og Benjamins sønner vare Bela, Beker, Abel, Gera, Na-aman, Ehi, Ros, Muppim, Huppim og Ard.

22 Disse vare Rakels sønner, som fødtes Jakob, ialt fjorten sjæle. -

23 Dans sønner vare Hussim;

24 og Naftalis sønner vare Jazael, Guni, Jezer og Sillem.

25 Disse vare sønner af Bilha, hende Laban gav sin datter Rakel, og hun fødte Jakob disse: ialt syv sjæle. -

26 Alle de sjæle, som kom med Jakob til Ægypten og nedstammede fra ham, med undtagelse af hans sønnekoner, vare 66 sjæle;

27 men Josefs sønner, som vare fødte ham i Ægypten, vare to sjæle; saa at alle sjæle af Jakobs hus, der kom til Ægypten var 70.

28 Han havde sendt Juda foran sig til Josef, for at han kunde anvise ham Gosen, og de kom til Gosens land.

29 Da spændte Josef for sin vogn, og drog sin fader Israel imøde til Gosen; og han saae ham, faldt ham om halsen og græd længe ved hans hals;

30 og Israel sagde til Josef: Nu vil jeg gjerne dø, da jeg har seet dit ansigt, at du lever endnu!

31 Josef sagde til sine brødre og sin faders hus: Jeg vil drage op og melde Farao, at mine brødre og min faders hus, som vare i Kana-ans land, ere komne til mig,

32 og at mændene ere faarehyrder, som give sig af med fædrift, og at de har ført deres hjorder af smaat og stort kvæg og alt, hvad de eje, med sig;

33 og naar Farao kalder eder og siger: Hvad er eders næringsvej?

34 da skal i svare ham: vi, dine tjenere, have givet os af med fædrift fra vor ungdom af og indtil nu, baade vi og vore fædre; for at i kunne komme til at bo i Gosen-land; thi alle hyrder ere Ægypterne en vederstyggelighed.

1 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Guldgruben
1 2 3 4 5 6-7 8 9