Bibelen

I. Loven
Første Mosebog

Det 7de kapitel

Syndfloden begynder

1 Herren sagde til Noa: Gaa du og hele dit hus ind i arken; thi jeg har set dig retfærdig for mig i denne slægt;

2 og tag til dig syv par, han og hun, af de rene, tamme dyr; men af dem, som ikke ere rene, eet par, han og hun;

3 ogsaa syv par, han og hun, af himlens fugle, for at bevare slægten i live paa hele jorden.

4 Thi nu om syv dage vil jeg lade regn falde paa jorden, 40 dage og 40 nætter, og jeg vil udslette af jorden hvert væsen, som jeg har skabt.

5 Og Noa gjorde efter alt, hvad Herren havde befalet ham.

6 Men Noa var 600 aar gammel, da flodens vande kom over jorden.

7 Og han og hans sønner, hans hustru og hans sønners hustruer med ham, gik ind i arken for flodens vande.

8 Af de rene, tamme dyr og af dem, som ikke ere rene, og af fuglene og alt, som rører sig paa jorden,

9 kom de parvis til Noa til arken, han og hun, ligesom Gud havde befalet Noa.

10 Og da de syv dage vare omme, kom flodens vande over jorden.

11 Da Noa var 600 aar gammel, paa den syttende dag i den anden maaned, just paa denne dag brast alle den store afgrunds kilder, og himlens sluser aabnedes;

12 og der var styrteregn paa jorden 40 dage og 40 nætter.

13 Just paa denne dag gik Noa og hans sønner, Sem, Kam og Jafet, og hans hustru og hans sønners tre hustruer med dem til arken,

14 de og alle vilde og tamme dyr, alt kryb, som rører sig paa jorden og alle fugle efter deres arter, alle smaafugle, alt bevinget,

15 og de kom til Noa til arken, parvis af al skabning, hvori der var livsaande,

16 og de, som kom, vare han og hun, af al skabning kom de, ligesom Gud havde befalet ham; og Herren lukkede efter ham.

17 Vandfloden var 40 dage over jorden, og vandene voxede, saa de hævede arken, og den løftedes fra jorden;

18 og vandet tog overordenlig til paa jorden, og arken drev paa vandet;

19 ja vandet tog saa overmaade stærkt til paa jorden, at alle de høje bjerge, som er under hele himlen, skjultes,

20 femten alen voxede vandet over dem og skjulte bjergene.

21 Da druknede al skabning, som rørte sig paa jorden, af fugle, tamme og vilde dyr og alt kryb, som vrimler paa jorden, og alle mennesker;

22 alt, hvad som havde livs Aands Aande i sig og levede paa det tørre, døde;

23 og han udslettede al skabning, som var paa jorden, baade mennesker og kvæg og kryb og himlens fugle; de bleve udslettede af jorden; og der blev ingen tilbage uden Noa og de, som vare med ham i arken.

24 Men vandene voxede paa jorden i 150 dage.

1 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Guldgruben
1 2 3 4 5 6-7 8 9