Bibelen

I. Loven
Anden Mosebog

Det 2det kapitel

Moses fødes, opdragelse og flugt

1 Der gik en mand af Levi hus og tog sig en datter af Levi,

2 og hun blev frugtsommelig og fødte en søn, og da hun saae, at det var et dejligt barn, skjulte hun det i tre maaneder;

3 men da hun ikke længere kunde skjule det, tog hun ham en rørkiste, begede den med jordbeg og beg, lagde drengen deri, og satte den i sivet ved flodens bred;

4 og hans søster stillede sig langt fra for at se, hvorledes det vilde gaa ham.

5 Saa gik Faraos datter ned for at bade sig ved floden, og hendes jomfruer gik paa flodbredden; og hun saae kisten i sivene og sendte sin terne for at tage den op.

6 Da hun aabnede den, saae hun barnet, og se, det var et grædende drengebarn! og hun ynkedes over det, og sagde: Det er et af hebræernes drengebørn.

7 Da sagde hans søster til Faraos datter: Skal jeg gaa og hente dig en amme af hebræerinderne, for at hun kan opamme dig barnet?

8 Faraos datter sagde til hende: Ja gaa du; og pigen gik og hentede barnets moder.

9 Saa sagde Faraos datter til hende: Tag dette barn med dig og opam ham for mig, og jeg vil betale dig derfor; og hun tog barnet og opammede ham.

10 Da nu barnet var voxet til, bragte hun ham til Faraos datter, og han var hende i søns sted. Hun kaldte ham Mose, da hun sagde: Jeg har trukket ham op af vandet.

11 Den tid, Mose var bleven voxen, gik han ud til sine brødre og saae paa deres slid, og han saae en Ægypter myrde en hebræer af hans brødre;

12 og da han saae sig om, og ikke mærkede, at der var nogen, slog han Ægypteren ihjel og skjulte ham i sandet.

13 Næste dag gik han ud, og se, to hebræer sloges, og han sagde til den, som havde uret: Hvorfor slaaer du din næste?

14 Men han sagde: Hvem har sat dig til fyrste og dommer over os? mon du vil slaa mig ihjel, ligesom du igaar dræbte Ægypteren? Da blev Mose bange og sagde: Altsaa er sagen bekjendt!

15 Og Farao hørte derom, og han søgte at slaa Mose ihjel; derfor flygtede Mose for Farao, opholdt sig i Midjans land og satte sig ved brønden. -

16 Præsten i Midjan havde syv døtre og de kom, øste vand og fyldte vandtrugene for at vande deres faders faar;

17 og hyrderne kom til og joge dem bort; men Mose rejste sig, hjalp dem og vandede deres faar.

18 Da de kom til deres fader Reguel, sagde han: Hvordan komme i saasnart hjem idag?

19 De svarede: En ægyptisk mand reddede os fra hyrderne, og han øste ogsaa flittig vand for os og vandede faarene.

20 Han sagde til sine døtre: Hvor er han da? hvorfor har i ladet den mand blive tilbage? kalder paa ham, at han kan spise med os.

21 Og Mose havde lyst til at blive hos manden, og han gav Mose sin datter Zippora.

22 Hun fødte ham en søn, og han kaldte hans navn Gersom: thi han sagde: Jeg er bleven udlændig i et fremmed land.

23 Lang tid efter døde Ægyptens konge. Og Israels børn sukkede over trældommen og raabte, og deres raab over trældommen steg op til Gud;

24 og Gud hørte deres suk og mindedes sin pagt med Abraham, med Isak og med Jakob;

25 og Gud saae til Israels børn og kjendtes ved dem.

2 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40