Bibelen

I. Loven
Anden Mosebog

Det 6de kapitel

Herrens forjættelse til Mose. Moses stamtavle

1 Men Herren sagde til Mose: Nu skal du se, hvad jeg vil gjøre ved Farao; thi ved en vældig haand skal han lade dem fare, ja ved en vældig haand skal han drive dem ud af sit land!

2 Gud talede til Mose og sagde til ham: Jeg er Herren,

3 og jeg aabenbarede mig for Abraham, for Isak og for Jakob som Gud, den Almægtigste; men ved mit navn: "Han som bliver" var jeg ikke kjendt af dem,

4 og jeg oprettede min pagt med dem for at give dem Kana-ans land, deres udlændigheds land, hvori de vare fremmede;

5 og jeg har ogsaa hørt sukket af Israels børn, som Ægypterne have gjort til trælle, og jeg kom min pagt ihu.

6 Siig derfor til Israels børn: Jeg er Herren, og jeg vil føre eder ud fra Ægyptens byrder, fri eder fra eders trældom og frelse eder med en udstrakt arm og store straffedomme;

7 og jeg vil tage eder til folk og være eder en Gud, og i skulle vide, at jeg er Herren, eders Gud, som udfører eder fra Ægyptens byrder.

8 Og jeg vil føre eder ind i landet, som jeg har svoret at ville give Abraham, Isak og Jakob, og eder vil jeg give det til ejendom; jeg er Herren!

9 Saa talede Mose saaledes til Israels børn, men de hørte ikke efter Mose for sjæleangst og det haarde trælarbejde.

10 Da talede Herren til Mose saaledes:

11 Gaa ind og tal til Farao, Ægyptens konge, at han lader Israels børn drage fra sit land.

12 Saa talede Mose for Herrens aasyn og sagde: Se, Israels børn høre mig ikke, hvorledes skulde da Farao høre mig, og jeg er uomskaaren paa læberne!

13 Men Herren talede til Mose og Aron og gav dem befaling til Israels børn og Ægyptens konge, Farao, om at føre Israels børn ud af Ægyptens land.

14 Disse ere hovederne for deres fædres huse: Rubens, Israels førstefødtes sønner vare Hanok, Palin, Hezron og Karmi; disse vare Rubens slægter. -

15 Simons sønner vare Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Zohar og Saul, som var en søn af en kananiterinde. Disse vare Simons slægter. -

16 Disse vare navnene paa Levis sønner efter deres slægter: Gerson, Kahat og Merari; og Levi blev 137 aar gammel. -

17 Gersons sønner vare Libni og Simei efter deres slægter. -

18 Kahats sønner vare Auram, Jizehar, Hebron og Ussiel; og Kahat blev 133 aar gammel. -

19 Meraris sønner vare Maheli og Musi; dette var Levis afkom i deres slægter. -

20 Amram tog sin faster Jokebed til hustru og hun fødte ham Aron og Mose; og Amram blev 137 aar gammel. -

21 Jizehars sønner vare Kora, Reseg og Sikre. -

22 Ussiels sønner vare Misael, Elizafan og Sitri. -

23 Aron tog Eliseba, som var en datter af Aminadab og søster til Nahasson, og hun fødte ham Rahab, Abihu, Eleasar og Itamar. -

24 Koras sønner vare Assir, Elkana og Abjasaf; disse ere koraiternes slægter. -

25 Arons søn Eleasar tog sig en hustru af Putiels døtre, og hun fødte ham Pinehas. Disse vare familiehovederne blandt Leviterne efter deres slægter.

26 Det er denne Aron og Mose, til hvem Herren sagde: Fører Israels børn ud af Ægyptens land med deres hær;

27 det var dem, som talede til Farao, Ægyptens konge, om at føre Israels børn ud af Ægypten, denne Mose og Aron;

28 og den gang, Herren talede til Mose i Ægyptens land,

29 sagde han saaledes til ham: Jeg er Herren, siig du til Farao, Ægyptens konge, alt, hvad jeg byder dig,

30 men Mose sagde for Herrens aasyn: Se, jeg er uomskaaren paa læberne, hvorledes skulde Farao høre mig?

2 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40