Bibelen

I. Loven
Tredje Mosebog

Det 14de kapitel

Spedalskheds renselse paa mennesker og huse

1 Derpaa talede Herren til Mose og sagde:

2 Dette skakl være loven om den spedalske, naar han renses: Han skal føres frem til præsten,

3 og præsten skal gaa udenfor lejren og syne ham, og se, naar denne spedalskheds plage er lægt paa ham,

4 skal han befale, at man tager for ham, som renses, to rene, levende spurve, cedertræ, skarlagen og isop,

5 og han skal befale, at man slagter den ene spurv over et lerkar over rindende vand,

6 og han skal tage den levende spurv med cedertræet, skarlagenet og isopen og dyppe det tilligemed den levende spurv i den slagtede spurvs blod over rindende vand;

7 og over ham, som renses af spedalskheden, skal han stænke syv gange deraf, rense ham og lade den levende spurv flyve ud i marken.

8 Saa skal han, som renses, vaske sine klæder, afrage sit haar og bade sig i vand, saa er han ren og maa da gaa ind i lejren, dog skal han i syv dage bo udenfor sit telt;

9 og paa den syvende dag skal han afrage alt sit haar, baade hovedbaaret, skjægget og øjenbrynene; alt sit haar skal han skal han afrage, vaske sine klæder go bade sig i vand, saa er han ren;

10 men paa den ottende dag skal han tage to lydesløse vædderlam og et aarsgammelt, lydesløst, gimmerlam og tre tiende dele af en efa hvedemel sprængt med olie til madoffer og en log olie.

11 Præsten, som forretter renselsen, skal fremstille den mand, som renses, tilligemed disse ting for Herrens aasyn ved indgangen til forsamlingsteltet;

12 derpaa skal præsten tage det ene vædderlam og bringe det som skyldoffer og denne log olie, og lade dem svæve som et svæveoffer for Herren;

13 men lammet skal han slagte paa samme sted, som syndofret og brændofret plejer at slagtes, paa det hellige sted; thi som syndofret hører ogsaa skyldofret præsten til, det er højhelligt.

14 Dernæst skal præsten tage af skyldofrets blod og komme det paa hans højre øreflip, som renses, og paa tommelfingeren paa hans højre haand og tommentaaen paa hans højre fod;

15 saa skal han tage af denne log olie og hælde noget ud i sin venstre haand,

16 og dyppe fingeren paa sin højre haand i olien, som er i hans venstre haand, og med sin finger stænke syv gange af olien for Herrens ansigt;

17 men resten af olien, som præsten har i sin haand, skal han komme paa hans højre øreflip, som renses, paa tommelfingeren paa hans højre haand og tommelfingeren paa hans højre fod ovenpaa blodet af skyldofret;

18 og hvad præsten har tilbage af olien i sin haand, skal han komme paa hans hoved, som renses, og han skal gjøre forligelse for ham for Herrens ansigt.

19 Dernæst skal præsten berede syndofret og gjøre forligelse for ham, som renses af sin urenhed, og siden skal han slagte brændofret;

20 og præsten skal føre brændofret og madofret paa alteret og gjøre forligelse for ham, saa er han ren.

21 Men er han fattig, og hans evne ikke strækker saavidt, skal han tage et vædderlam til skyldoffer til svævofret, for at gjøre forligelse for ham, en tiende del af en efa hvedemel sprængt med olie til madoffer og en log olie,

22 samt to turtelduer eller to dueunger, saavidt hans evne strækker, og den ene skal være til syndoffer, og den anden til brændoffer;

23 og demskal han bringe præsten paa den ottende dag til sin renselse til indgangen af forsamlingsteltet, for Herrens ansigt;

24 saa sakl præsten tage lammet til skyldofret og denne log olie, og lade det svæve som et svævoffer for Herrens ansigt;

25 og præsten skal slagte lammet til skyldofret, tage af skyldofrets blod og komme det paa hans højre øreflip, som renses, paa tommelfingeren paa hans højre haand og tommentaaen paa hsn højre fod;

26 men af olien skal præsten helde noget i sin venstre haand,

27 og med fingeren paa sin højre haand skal han stænke syv gange af olien i hans venstre haand for Herrens ansigt;

28 og af olien, præsten har i haanden, skal han komme paa hans højre øreflip, som renses, paa tommelfingeren paa hsn højre haand, og tommeltaaen paa hsns højre fod, ovenpaa blodet af skyldofret;

29 men hvad der er blevet tilovers af olien, som præsten har i haanden, skal han komme paa hans hoved, som renses, til at gjøre forligelse for ham for Herrens ansigt;

30 derpaa skal han berede den ene af turtelduerne eller dueungerne, hvad han har haft raad til at bringe,

31 den ene af, hvad hans evne har strakt til, som syndoffer, den anden som brændoffer tilligemed madofret, og præsten skal gjøre forligelse for ham, som renses, for Herrens ansigt. -

32 Dette er loven for den, som har haft spedalskheds plage, og hvis raad ikke strækker til mere, naar han renses.

33 Derpaa talede Herren saaledes til Mose og Aron:

34 Naar i komme til Kana-ans land, som jeg giver eder til ejendom, og jeg fører spedalskheds plage paa noget hus i eders ejendoms land,

35 skal han, som huset hører til, komme til præsten og melde ham: Det kommer mig for, at der er spedalskheds plage i huset.

36 Præsten skal da befale ham: at de rydde huset, førend han kommer at syne skaden, for at ikke alt, hvad der er i huset, skal blive erklæret urent, og derpaa skal præsten kome og syne huset;

37 og naar han syner skaden, og seer paa væggene i huset fordybninger, som ere grænladne eller rødlige og de efter anseelse ligge dybere end den øvrige væg;

38 skal han gaa ud af huset til indgangen og lukke huset i syv dage.

39 Paa den syvende dag skal præsten komme igjen og syne det, og dersom skaden har ædt om sig i væggene paa huset,

40 skal han befale dem at bryde de sten ud, som har skaden, og kaste dem udenfor byen paa et urent sted;

41 men huset selv skal han lade skrabe helt omkring indvendig, og støvet, som de har skrabet af, skal de kaste udenfor byen paa et urent sted;

42 og de skal tage andre sten og sætte dem i de forriges plads, og man skal tage andet kalk og kalke huset dermed;

43 menkommer saa skaden igjen og blomstrer i huset, efterat man har taget stenene ud, skrabet huset og kaldet det,

44 skal præsten komme og syne det, og dersom plagen har ædt videre om sig i huset, er det en fortærende spedalskhed i huset, det er urent.

45 Derfor skal man afbryde huset, stenene, træværket og al kalken i huset, og føre det udenfor byen til et urent sted. -

46 Den, som gaaer ind i huset i de dage, det er aflukket, skal være uren til aften;

47 den, som ligger i huset, skal vaske sine klæder, og ligeledes skal den, som spiser i huset, vaske sine klæder. -

48 Men naar præsten kommer igjen og syner huset og seer, at skaden ikke har ædt videre om sig, efterat huset blev kalket, skal han erklære huset rent, thi skaden er hævet;

49 og til at gjøre syndoffer for huset skal han tage to spurve, cedertræ, skarlagen go isop;

50 og han skal slagte den enen spurv over et lerkar over rindende vand,

51 og tage cedertræet, isopen, skarlagenet og den levende spurv, dyppe dem i den slagtede spurvs blod og i det rindende vand og syv gange bestænke huset;

52 og han skal gjøre syndoffer for huset med spurvens blod, med det rindende vand og den levende spurv og med cedertræet, isopen og skarlagenet.

53 Saa skal han lade den levende spurv flyve udenfor byen paa marken; og han skal gjøre forligelse for huset, saa er det rent. -

54 Dette er nu lovenom al slags spedalskheds plage og skab;

55 om spedalskhed paa klæder og huse,

56 om hævelser, udslet, hvidladne pletter,

57 til at lære at kjende, naar noget er urent, og naar det er rent. Dette var loven om spedalskhed.

3 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27