Bibelen

I. Loven
Tredje Mosebog

Det 20de kapitel

Straffe for forskjellige synder

1 Derpaa talede Herren til Mose:

2 Til Israels børn skal du sige: Enhver af Israels børn og af de fremmede, som leve blandt Israel, der ofrer til Molok af sin afkom, skal miste sit liv; Landets folk skal stene ham ihjel,

3 og jeg vil sætte mit ansigt mod saadant et menneske og udslette ham midt af sit folk, thi af sin afkom har han ofret til Molok for at besmitte min helligdom og vanære mit hellige navn.

4 Men naar folket i landet seer gjennem fingre med saadant et menneske, naar han af sin afkom har ofret til Molok, saa de ikke slaa ham ihjel,

5 da vil jeg sætte mit ansigt mod denne mand og mod hans slægt, og midt af folket udrydde ham og alle dem, som i hans spor bole efter Molok. -

6 Naar nogen sjæl henvender sig til dødningmanere eller sandsigere til at bole efter dem, vil jeg sætte mit ansigt imod ham og udrydde ham midt af sit folk.

7 Derfor, helliger eder og bliver hellige; thi jeg er Herren, eders Gud;

8 og holder mine bud og handler efter dem! Jeg er Herren, som helliger eder. -

9 Sandelig, hversomhelst, der bander fader eller moder, skal miste sit liv. Han har bandet fader eller moder, hans blod være over ham!

10 En mand, som bryder ægtepagten med en mands hustru, den, som bryder ægtepagten med sin næstes hustru, han skal miste sit liv, baade horkarlen og horkvinden.

11 En mand, somligger hos sin faders hustru, har blottet sin faders skam; de skal begge miste deres liv, deres blod være over dem!

12 Ligger en mand hos sin svigerdatter, skal de begge miste deres liv; det er en afskyelighed, de har gjort, deres blod være over dem!

13 Ligger en mand hos mandfolk som hos en kvinde, har de begge gjort en vederstyggelighed; de skal miste deres liv, deres blod være over dem!

14 Tager en mand foruden sin hustru ogsaa hendes moder, er det en gru; de skal brænde dem i ilden, baade ham og dem; en saadan gru maa ikke findes iblandt der.

15 En mand, som giver sig hen til unaturlig omgang med noget dyr, skal miste sit liv, og dyret skal i slaa ihjel.

16 En kvinde, som har at skaffe med noget dyr til unaturlig omgang, denne kvinde skal du slaa ihjel tilligemed dyret; de skal begge miste livet; deres blod være over dem!

17 Tager en mand sin søster, hvad enten hun er en datter af hans fader eller moder, og han ser hendes skam, og hun seer hans skam, det er en skændsel; de skal udryddes for deres folks børns øjne; han har blottet sin søsters skam, han bære sin brøde!

18 Dersom en mand ligger hos sin hustru i hendes svaghed og blotter hendes skam under hendes renselse, og hun blotter sin skam under hendes renselse, skal de begge udryddes midt af deres folk. -

19 Du maa ikke blotte din moders eller fasters skam; han har blottet sin næste slægtning, de skal bære deres brøde!

20 En mand, som ligger hos sin datter, har blottet sin farbroders skam; de skal bære deres synd og dø barnløse!

21 Tager en mand sin broders hustru, det er en uren forbindelse; han har blottet sin broders skam, de skal være barnløse!

22 Men i skal holde alle mine bud og alle mine love og gjøre efter dem, saa at landet, hvorhen jeg fører eder at bo, ikke skal udspy eder;

23 og i maa ikke vandre efter det folks skikke, som jeg udjager for eder; thi alt dette har de bedrevet, og jeg væmmedes ved dem;

24 men jeg siger eder, i skal arve deres land, og jeg vil nemlig give eder det til arv, et land som flyder med mælk og honning; jeg er Herren, eders Gud, som har skilt eder fra andre folk.

25 Saa skal i ogsaa gjøre skilsmisse mellem rene og urene dyr, mellem urene og rene fugle og ikke gjøre eders sjæle vederstyggelige paa dyr og fugle og alt, hvad som rører sig paa jorden, som jeg har fraskilt for eder, for at i skal holde det forurent.

26 Derfor skulle i være mig hellige, thi jeg Herren er hellig og jeg skilte eder fra de andre folk, for at i skulle høre mig til.

27 Men naar mand eller kvinde giver sig af med at være dødningbesværger eller sandsiger, skal de miste deres liv; man skal stene dem ihjel, deres blod være over dem!

3 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27