Bibelen

I. Loven
Fjerde Mosebog

Det 26de kapitel

Ny folketælling

1 Efter denne plage sagde Herren til Mose og Eleasar, præsten Arons søn;

2 Optager mandtallet paa hele Israels børns menighed, fra 20 aars alder og derover, efter de fæderne huse, over alle vaabenføre i Israel.

3 Derom talede Mose og præsten Eleasar til dem i Moabs flakke ørk ved Jordan ligeover for Jeriko og sagde:

4 De, som have 20 aars alder og derover, skulle optages i mandtallet, ligesom Herren har befalet Mose og Israels børn, som gik ud af Ægypten.

5 Ruben var Israels førstefødte, og Rubens sønner vare: Af Hanok Hanokidernes slægt; af Palin Palluiderne;

6 af Hezron Hezroniderne; af Karmi Karmiderne.

7 Det var Rubens slægter, og de, som bleve optagne i mandtallet af dem, vare 43.730.

8 Blandt Pallus sønner var Eliab;

9 og Eliabs sønner var Remuel, Datan og Abiram. Det var denne Datan og Abiram, som vare udnævnte af menigheden, der gjorde parti mod Mose og Aron i Koras bande, da de gjorde oprør mod Herren;

10 og jorden saa aabnede sin mund og slugte dem og Kora, da den bande døde, den gang ilden fortærrede 250 mænd, og de blev til et vartegn;

11 men Koras børn døde dog ikke.

12 Simons sønner efter deres slægter vare: af Remuel Remueliderne; af Jamin Jaminiderne; af Jakin Jakininderne;

13 af Sera Seraiderne; af Saul Sauliderne.

14 Disse ere Simonidernes slægter: 22.200.

15 Gads sønner efter deres slægter vare: af Zifon Zifoniderne, at Haggi Haggiderne, af Suni Suniderne,

16 af Osni Osniderne, af Eri Eriderne,

17 af Arod Arodiderne, af Areli Areliderne.

18 Disse vare Gads børns slægter, som bleve optagne i mandtallet: 40.500.

19 Judas børn var Ger og Onan; men Ger og Onan døde i Kana-ans land,

20 saa Judas sønner vare efter deres slægter: af Sela Selaniderne, af Perez Pereziderne, af Sera Seraiderne.

21 Perez's søner vare: af Hezron Hezroniderne, af Hamul Hamuliderne.

22 Disse vare Judas slægter, som bleve optagne i mandtallet: 76.500.

23 Isaskars sønner efter deres slægter vare: af Tola Tolaiderne, af Puva Puviderne,

24 af Jasub Jasubiderne, af Simron Simroniderne.

25 Disse ere Isaskars slægter, som bleve optagne i mandtallet: 64.300.

26 Sebulons sønner vare efter deres slægter: af Sered Sarioderne, at Elon Eloniderne, af Jaklel Jakleliderne.

27 Disse vare Sebulons slægter, som bleve optagne i mandtallet: 60.500.

28 Josefs sønner efter deres slægter vare: Manasse og Efraim.

29 Manasses sønner vare: af Makir Makiriderne, - men Makir avlede Gilead - af Gilead Gileaditerne.

30 Disse ere Gileads sønner: af Jesar Jesariderne, af Helek Helkiderne;

31 af Asriel Asrieliderne, af Sekem Sikmiderne,

32 af Semida Semidaiderne, af Hefer Hefriderne.

33 Men Zelofkad, Hefers søn, havde ingen sønner, men døtre, og navnene paa Zelofkads døtre vare Mahela, Noga, Hogle, Milka og Tirza.

34 Disse vare Manassas slægter og de, som bleve optagne i mandtallet af dem, vare 52.700.

35 Disse ere Efraims sønner efter deres slægter: af Sutelak Sutelakiderne, af Beker Bakriderne, af Tahan Tahaniderne.

36 Disse ere Sutelaks sønner: af Eran Eraniderne.

37 Disse vare Efraims børns slægter, som bleve optagne i mandtallet: 32.500. Disse ere Josefs børn efter deres slægter.

38 Benjamins sønner efter deres slægter vare: af Bela Baliderne, af Asbel Asbeliderne, af Ahiram Ahiramiderne,

39 af Sufam Sufamiderne, af Hufam Hufamiderne.

40 Bekas sønner vare Ard go Na-aman; fra Ard stammede Ardiderne, fra Na-aman Na-amiderne.

41 Disse vare Benjamins sønner efter deres slægter, og de, som gik over i mandtallet vare 45.600.

42 Disse vare Dans børn efter deres slægter: af Suham Suhamiderne: det var Dans afkom efter deres slægter;

43 og alle Suhamidernes slægter, som bleve optagne i mandtallet, vare 64.400.

44 Asers sønner efter deres slægter vare: af Jimna Jimnaiderne, af Jisvi Jisviderne, af Bria Briaiderne.

45 TIl Brias børn hørte: af Heber Hebriderne, af Malkiel Malkieliderne;

46 af Asers datters navn var Sera.

47 Disse vare Asers børns slægter, som bleve optagne i mandtallet, 53.400.

48 Naftalis sønner efter deres slægter vare: af Jazeel Jazeeliderne, af Guni Guniderne,

49 af Jezer Jezriderne, af Sillem Sillemiderne.

50 Dette var Naftalis afkom efter deres slægter, og de, som bleve optagne i mandtallet, vare 45.400.

51 De, som bleve optagne i mandtallet af Israels børn vare altsaa 601.730.

52 Derpaa talede Herren saaledes til Mose:

53 Blandt disse skal landet skiftes i arv efter deres navnes tal;

54 den stamme, som er stærkere i tal, skal du give en større arv, og den, som er svagere, en mindre arv; i forhold til mandtallet skal arven gives enhver.

55 Dog skal landet skiftes ved lodkastning, efter deres fædres stammers navne skal de tage arv;

56 efter loddets udvisende skal arven skiftes mellem den stærkere og svagere.

57 Disse ere4 Leviterne, som bleve optagne i mandtallet efter deres slægter: af Gerson Gersoniderne, af Kahat Hahatiderne, af Merari Merariderne.

58 Disse høre til Levis slægter: Libniderne, Hebroniderne, Maheliderne, Musiderne og Koraiderne. Men Hahat avlede Amram:

59 Amrams hustru hed Jokebed, en datter af Levi, hvem hendes mode fødte Levi i Ægypten; og Amram fødte hun Aron og Mose og deres søster Maria.

60 Aron avlede Nadab, Abihu, Eleasar og Itamar;

61 men Nadab og Abihu døde, da de bragte fremmed ild for Herrens ansigt.

62 De, som af dem bleve optagne i mandtallet, vare 23.000, alle mandfolk nemlig fra maaneds alder og derover; de vare nemlig ikke blevne optagne i mandtallet over Israels børn, fordi der ikke skulde gives dem arv mellem Israels børn.

63 Dette var mandtallet, som Mose og præsten Eleasar optog, da de talte Israels børn i Moabs flakke ørk ved Jordan ligeoverfor Jeriko;

64 og blandt disse var der ikke een mand tilbage af dem, som Mose og præsten Aron havde optaget i mandtallet, da de talte Israels børn i Sinaj ørk;

65 thi Herren havde sagt til dem: De skal visselig dø i ørken, og der var ingen tilbage af dem uden Kaleb, Jefunnes søn, og Josva, Nuns søn.

4 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36