Bibelen

I. Loven
Fjerde Mosebog

Det 3dje kapitel

Arons slægt. Leviternes tal og embede. De førstefødte indløses

1 Det er Arons og Mose slægt paa den tid, Herren talede med Mose paa Sinaj bjerg;

2 og disse ere navnene paa Arons sønner: Nadab var hans førstefødte, og Abihu, Eleasar og Itamar.

3 Disse vare navnene paa Arons sønner, de salvede præster, i hvis haand han havde lagt fuldmagtsofret til at gjøre præstetjenesten.

4 Men Nadab og Abihu døde for Herrens ansigt, da de bragte fremmed ild for Herrens aasyn i Sinaj ørk, og de havde ingen sønner; men Eleasar og Itamar gjorde præstetjeneste, medens deres fader Aron levede.

5 Derpaa talede Herren saaledes til Mose:

6 Før Levis stamme nærmere og fremstil dem for præsten Arons aasyn, og de skal tjene ham

7 og vare paa hans og hele menighedens vagt foran forsamlingsteltet til at tjene ved boligens tjeneste;

8 og de skal vare paa alle forsamlingsteltets redskaber og hvad Israels børn skulde varet paa til at tjene ved boligens tjeneste;

9 og til Aron og hans sønner skal du give Leviterne, de ere ganske hengivne til ham af Israels børn;

10 men Aron og hans sønner skal du beskikke til at vare paa deres præsteembede; men hver fremmed, der trænger sig ind deri, skal miste sit liv!

11 Dernæst talede Herren saaledes til Mose:

12 Se, jeg har udtaget Leviterne af Israels børn istedetfor alle førstefødte, som aabne moders liv blandt Israels børn, og Leviterne skulle høre mig til;

13 thi mig tilhøre alle førstefødte; paa den dag, jeg slog alle førstefødte i Ægyptens land, helligede jeg mig nemlig alle førstefødte i Israel, baade mennesker og kvæg; de skulle være mine. Jeg er Herren!

14 Derpaa talede Herren saaledes til Mose i Sinaj ørk:

15 Tæl Levis børn efter deres fæderne huse og slægter; du skal tælle alle mandfolk fra een maaneds alder go derover.

16 Mose talte dem da efter Herrens Ord, ligesom ham var befalet. -

17 Disse vare Levis sønner efter deres navne: Gerson, Kahat og Merari:

18 og navnene paa Gersons sønner efter deres slægter vare Libni og Simei;

19 og Kahats sønner efter deres slægter vare Amram, Jizhar, Hebron og Ussiel:

20 og Meraris sønner efter deres slægter vare Maheli og Musi. Disse vare Levis slægter efter deres fædernes huse. -

21 Fra Gerson stammede altsaa Libnidernes go Simeidernes slægter; de ere nemlig Gersonidernes slægter.

22 De, som af dem gik over i mandtallet, alle mandfolk fra maaneds alder og derover, vare 7.500.

23 Gersonidernes slægter skulde lejre sig bag ved boligen mod vesten;

24 og Eliasas, Laels søn, var Gersonidernes høvedsmand.

25 Hvad der var Gersoniderne betroet ved forsamlingsteltet, var det indre og ydre telteteppe, overdækket og teppet for indgangen til forsamlingsteltet,

26 endvidere omhænget om forgaarden og teppet for indgangen til forgaarden, som hegnede om boligen og alteret, samt snorene, der hørte til den, til al slags brug ved den. -

27 Fra Kahat stammede Amramidernes, Jizharidernes, Hebronidernes og Ussielidernes slægter; de ere nemlig Kahatidernes slægter;

28 i tal udgjorde alle mandtal af dem, fra maaneds alder go derover 8.600, hvem helligdommens bevaring var betroet.

29 Kahatidernes slægter skulde lejre sig paa søndersiden af boligen,

30 og Elisasan, Ussiels søn, var Kahatidernes høvedsmand;

31 og dem var arken betroet, go bordet, lysestagen, alterne, de hellige redskaber, som brugtes ved dem, samt forhænget og hvad der bruges ved det.

32 Men Eleasar, præsten Arons søn, var hovedet for Leviternes formænd, og han var sat over dem, hvem helligdommens bevaring var betroet. -

33 Fra Merari stammede Mahelidernes og Musidernes slægter; de ere nemlig Meraridernes slægter.

34 De, som af dem gik over i mandtallet, alle mandfolk fra maaneds alder og derover, vare 6.200;

35 og Zuriel, Abihails søn var høvedsmand for Meraridernes slægter, og de skulde lejre sig paa nørresiden af boligen.

36 Hvad der var Meraris børn betroet, var brædderne til boligen, dens stænger, støtter, fodstykker, alle redskaber og alt, hvad der brugtes dertil;

37 endvidere støtterne til forgaarden helt omkring, fodstykkerne, naglerne og snorene til dem. -

38 Men de, som skal lejre sig foran boligen foran forsamlingsteltet mod østen, ere Mose og Aron samt hans sønner, hvem helligdommens bevaring er betroet, hvad Israels børn skulde varet paa; men hver fremmed, som nærmer sig, miste sit liv! -

39 Alle Leviter, som gik over i mandtallet, som Mose og Aron talte paa Herrens Ord efter deres slægter, alle mandfolk fra maaneds alder og derover, vare 22.000.

40 Herren sagde endvidere til Mose: Tæl alle førstefødte mandfolk af Israels børn fra maaneds alder og derover, og optag deres navnetal.

41 Men for mig skal du udtage Leviterne - Jeg er Herren - istedetfor alle førstefødte af Israels børn, og Leviternes kvæg istedetfor alt det førstefødte af Israels børns kvæg.

42 Saa talte da Mose, ligesom Herren havde befalet ham, alle førstefødte af Israels børn;

43 og alle førstefødte mandfolk fra maaneds alder og derover, vare i navnetal, da de bleve talte, 22.273.

44 Derpaa talede Herren saaledes til Mose:

45 Udtag Leviterne istedetfor alle førstefødte af israels børn og Leviternes kvæg istedetfor deres kvæg; og Leviterne skulle høre mig til: Jeg er Herren.

46 Men til indfrielse af de 273, som Israels børns førstefødte ere flere end Leviterne,

47 skal du tage fem sekler for hvert hoved: du skal indtage dem efter helligdommens vægt, saa der gaaer tyve gerer paa en sekel;

48 og du skal give Aron og hans sønner indløsningssummen for dem, som ere flere end Leviterne.

49 Saa tog Mose løsepenge af dem, som vare flere, end Leviterne indløste;

50 han modtog nemlig af Israels børns førstefødte den sum 1.365 sekler efter helligdommens vægt,

51 og han gav Aron og hans sønner indløsningssummen efter Herrens Ord, ligesom Herren havde befalet Mose.

4 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36