Bibelen

I. Loven
Fjerde Mosebog

Det 4de kapitel

Leviternes tal og embede

1 Herren talede saaledes til Mose og Aron:

2 Optag hovedsummen af Kahats sønner blandt Levis børn, efter deres slægter og fæderne huse;

3 fra 30 aars alder og derover indtil 50 aars alder, alle vaabenføre, til at tjene ved forsamlingsteltet;

4 og det skal være Kahats børns arbejde ved forsamlingsteltet med det højhellige;

5 Naar lejren bryder op, skal Aron og hans sønner komme og tage forhænget ned; og med dette skal de dække lovens ark;

6 ovenpaa det skal de lægge et dække af sælhundeskind og brede et helt klæde af blaat uldent ovenover, og sætte bærestængerne i den.

7 Over skuebordet skal d ebrede et klæde af blaat uldent og lægge skaalerne, fadene, bægerne og kanderne til drikofret paa det, og det daglige brød skal blive derpaa;

8 over dem skal de brede et skarlagens klæde og skjule det med et dække af sælhundeskind og sætte dets bærestænger i det.

9 Saa skal de tage et klæde af blaat uldent og dække lysestagen med dens lamper, lysesaxe og slukkehorn og alle oliekaarene, som bruges til den;

10 og de skal svøbe den og alle dens redskaber i et dække af sælhundeskind og lægge den paa bærebaaren. -

11 Over guldalteret skal de brede et klæde af blaat uldent og skjule det med et dække af sælhundeskind og sætte bærestængerne i det;

12 og de skal tage alle tjenestens redskaber, som bruges ved det i helligdommen, lægge et klæde af blaat uldent over dem, skjule dem med et dække af sælhundeskind og lægge dem paa bærebaaren. -

13 De skal og skaffe asken fra alteret, og brede et purpurklæde over det;

14 og paa det skal de lægge alle dets redskaber, som bruges ved det, nemlig fyrfadene, kjødgaflerne, ildskufferne, offerskaalene, alle alterredskaberne, og de skal brede et dække af sælhundeskind over dem og sætte bærestængerne i det. -

15 Naar Aron og hans sønner ere færdige med at indpakke helligdommen og alle dens redskaber, naar man bryder op med lejren, skal Kahats børn bagefter komme for at bære det; men ved helligdommen maa de ikke røre, for saa ville de dø. - Dette var Kahats børns dragt af forsamlingsteltet. -

16 Men til Eleasar, præsten Arons søn, betroes olien til lysningen, røgelsen af de vellugtende urter, det daglige madoffer og salveolien, og tilsynet med hele boligen og alting i den, med helligdommen og alle dens redskaber. -

17 Men Herren talede endvidere saaledes til Mose og Aron:

18 Lader Kahatidernes slægts stamme ikke blive udslettede af Leviternes tal,

19 men gjører dette ved dem, for at de kan beholde livet og ikke skal dø, naar de nærme sig det højhellige: Aron og hans sønner skal nemlig komme og sætte dem mand for mand til deres tjeneste og dragt;

20 men selv maa de ikke komme for at se til, naar man hurtig pakker helligdommen ind, for saa vilde de dø.

21 Derpaa talede Herren saaledes til Mose:

22 Optag ogsaa mandtallet paa Gersons børn, eller deres fæderne huse i deres familier;

23 fra 30 aars alder og derover skal du tælle dem indtil 50 aars alder, alle vaabenføre nemlig, for at udføre arbejdet i forsamlingsteltet.

24 Dette skal være Gersonidernes familiers arbejde med at tjene og bære.

25 De skal bære tepperne til boligen og forsamlingsteltet, nemlig dækket dertil og dækket af sælhundeskind, som ligger ovenpaa det og teppet for indgangen til forsamlingsteltet;

26 Omhængene om forgaarden og teppet for portaabningen til forgaarden, som hegner om boligen og alteret trindt omkring; Snorene, som høre til dem og alle redskaber, som bruges ved dem; og hvad arbejde der er ved dem, skal de udføre.

27 Paa Arons og hans sønners ord skal alt arbejde udføres af Gersoniderne, baade hvad de skal bære og ellers tjene med, og i skal betro dem varetægten af alt, hvad de bære. -

28 Dette skal være Gersonidernes familiers arbejde ved forsamlingsteltet, og, hvad de har at vare paa, skal staa under Itamars, præsten Arons søns, tilsyn.

29 Ogsaa Meraris børn skal du tælle efter deres familier og fæderne huse;

30 fra 30 aars alder og derover skal du tælle dem, indtil 50 aars alder, alle vaabenføre nemlig, for at udføre arbejdet i forsamlingsteltet.

31 Og det er, hvad de skal vare paa og bære under deres tjeneste i forsamlingsteltet: Brædderne til boligen, stængerne, støtterne og fodstykkerne til den;

32 Støtterne til forgaarden helt omkring, fodstykkerne, naglerne og snorene til dem til al deres brug og tjeneste, og med navns nævnelse skal i betro dem disse redskaber til at vare og bære.

33 Dette skal være Meraridernes familiers arbejde under al deres tjeneste i forsamlingsteltet, under tilsyn af Itamar, præsten Arons søn.

34 Saa talte Mose, Aron og menighedens forstandere Kahatiderne efter deres familier og fæderne huse,

35 fra 30 aars alder og derover til 50 aars alder, alle vaabenføre, for at tjene ved forsamlingsteltet;

36 og tallet paa dem efter deres familier var 2.750;

37 det var altsaa tallet paa Kahatidernes familier, saamange somskulde tjene ved forsamlingsteltet, som Mose og Aron talte efter Herrens befaling ved Mose. -

38 Tallet paa Gersons børn efter deres familier og fæderne huse,

39 fra 30 aars alder og derover til 50 aars alder, alle vaabenføre, for at tjene ved forsamlingsteltet,

40 de nemlig, som gik over i mandtallet efter deres familier og fæderne huse, vare 2.630.

41 Det var tallet paa Gersons børns familier, saamange som skulde tjene ved forsamlingsteltet, som Mose og Aron talte efter Herrens befaling. -

42 Tallet paa Meraris børns slægter efter deres familier og fæderne huse,

43 fra 30 aars alder og derover til 50 aars alder, alle vaabenføre, for at tjene ved forsamlingsteltet;

44 Tallet paa dem efter deres familier var 3.200.

45 Det var altsaa tallet paa Meraris børns familier, som Mose og Aron talte efter Herrens efaling ved Mose. -

46 Tallet paa alle Leviterne, som Mose, Aron og Israels forstandere havde talt efter deres familier og fæderne huse,

47 fra 30 aars alder og derover til 50 aars alder, alle, som bleve udtagne til at tjene ved forsamlingsteltet enten til tjenestens gjerning eller til dragerarbejdet,

48 tallet paa dem var 8.580. Efter Herrens Ord havde man talt dem ved Mose, hver til sit arbejde og sin dragt; og mandtallet havde man optaget over dem, ligesom Herren havde befalet Mose.

4 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36