Bibelen

I. Loven
Femte Mosebog

Det 12de kapitel

Om afguderiets udryddelse og om den rette Gudstjeneste

1 Disse ere de bud og love, som i skal tage vare paa at følge i det land, som Herren, din fædres Gud, har givet dig til eje alle de dage, i leve paa jorden.

2 I skal aldeles lægge alle de stæder øde, hvor hedningerne, som i uddrive, have dyrket deres guder, paa de høje bjerge, paa kjæmpehøje og under hvert løvrigt træ.

3 I skulle omstyrte deres støtter i stykker, brænde deres afgudsbilleder i ild, sønderbryde deres skaarne gudebilleder og udrydde deres navn af samme sted. -

4 Saaledes skal i ikke gjøre mod Herren, eders Gud;

5 men paa det sted, som Herren, eders Gud, udvælger af alle eders stammer til der at sætte sit navn, saa han der vil bo, der skulle i søge ham og derhen skal du komme;

6 og derhen skal i bringe eders brændofre, eders slagtofre, eders tiender, eders hævofre, hvad i ofre i kraft af et løfte eller frivilligt, og de førstefødte af eders store og smaa kvæg:

7 der skal i holde maaltid for Herrens, eders Guds, ansigt, glæde eder over alt, hvad eders haand formaaer, baade i og eders huse, som Herren, din Gud, har velsignet dig med!

8 I maa ikke i alle maader gjøre, som vi gjøre her idag, hver nemlig alt, hvad ret er i hans øjne;

9 thi i ere endnu ikke gaaede ind til den hvile og den arv, som Herren, din Gud, giver dig.

10 Naar i gaa over Jordan og bo i det land, som Herren, eders Gud, giver dig til arv, og han giver eder hvile for alle eders fjender trindt omkring og i bo tryggelig,

11 da skal det ske, at det sted, som Herren, eders Gud, udvælger til der at lade sit navn bo, derhen skulle i bringe alt det, som jeg byder eder: eders brændofre, eders slagtofre, eders tiender, eders hævofre, alle eders selvvalgte løfter, som i ville gjøre Herren,

12 og i skal være glade for Herrens, eders Guds, ansigt, i og eders sønner og døtre, eders tjenere og tjenestepiger og Leviten, som er inden eders porte, thi han har ingen del og arv med eder.

13 Men vogt dig, at du ikke ofrer dit brændoffer paa hvert sted, du udseer;

14 men paa det sted, som Herren udvælger i en af dine stammer, der skal du ofre dit brændoffer, og der skal du gjøre alt, hvad jeg byder dig;

15 dog, efter din sjæls lyst maa du i alle dine stæder slagte og spise kjød, som Herren, din Gud, velsigner dig med, og som han har givet dig, og den urene og rene maa spise deraf, som af raa og hjort;

16 kun blodet maa i ikke spise; paa jorden skal i gyde det som vand!

17 Men i dine stæder kan du ikke fortære tienden af dit korn, most og olie, ej heller det førstefødte af dit store og smaa kvæg eller hvad du ofrer i kraft af et løfte eller frivilligt, ej heller dit hævoffer,

18 men for Herrens, din Guds, ansigt skal du nyde det, paa det sted, Herren, din Gud, udvælger, baade du og din søn og din datter, din tjener og din tjenestepige og Leviten, som er inden dine porte, og du skal være glad for Herrens, din Guds, ansigt ved alt, hvad din haand formaaer!

19 Vogt dig, at du ikke forlader Leviten, saalænge du er i dit land! -

20 Naar Herren, din Gud, udvider din grændse, som han har tilsagt dig, og du siger: Jeg vil spise kjød, thi min sjæl har lyst til at spise kjød, saa maa du spise kjød, saa meet du selv lyster.

21 Er det sted, som Herren, din Gud, har udvalgt til der at sætte sit navn, for langt fra dig, maa du slagte af dit store og smaa kvæg, som Herren har givet dig, ligesom jeg har befalet dig, og du maa spise det i dine byer efter din sjæls lyst,

22 visselig, som man spiser raa eller hjort, maa du spise det; den urene og rene maa spise det sammen.

23 Dog hold fast paa, at du ikke nyder blodet; thi blodet er sjælen og du maa ikke spise sjælen med kjødet!

24 Du maa ikke spise det, men du skal gyde det paa jorden som vand!

25 Du maa ikke spise det, for at det kan gaa dig vel og dine børn efter dig, naar du gjør, hvad ret er i Herrens øjne. -

26 Dog, hvad du helliger, af hvad der hører dig til, og hvad du lover, det skal du tage og komme med til det sted, som Herren udvælger,

27 og du skal berede dine brændofre, kjødet og blodet paa Herrens, din Guds, alter, og blodet af dine slagtofre skal udgydes paa Herrens, din Guds, alter, men kjødet maa du spise!

28 Vaer dig vel, og adlyd alle disse Ord, som jeg byder dig, forat det kan gaa dig vel go dine børn efter dig til evig tid, naar du gjør, hvad godt og ret er i Herrens, din Guds, øjne.

29 Naar Herren, din Gud, udrydder hedningerne, som du gaaer ind for at udjage, og du faaer dem jaget ud og boer i deres land,

30 saa vogt dig, at du ikke bagefter falder i snaren, naar de ere ødelagte, at du nemlig ikke søger deres guder og siger: Ligesom disse folk tjente deres guder, vil jeg ogsaa gjøre.

31 Du maa ikke gjøre saaledes mod Herren, din Gud, thi al vederstyggelighed, som Heren hader, gjorde de for deres guder, ja de brændte endog deres sønner og deres døtre i ilden for deres guder! -

32 Hvert Ord, som jeg byder eder, skulle i holde og gjøre; du maa intet lægge dertil og intet tage derfra!

5 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34