Bibelen

I. Loven
Femte Mosebog

Det 20de kapitel

Krigslove

1 Naar du drager i krig mod din fjende, og du seer heste og vogne og folk fler, end du har, skal du ikke frygte for dem, thi Herren, din Gud, er med dig, han, som førte dig op af Ægyptens land.

2 Men naar i gaaer i slag, skal præsten træde frem, tale til folket

3 og sige til dem: Hør Israel! I gaaer nu i slag mod eders fjender! eders hjærte være ikke forsagt! I skal ikke frygte, skjælve eller grue for dem,

4 thi Herren, eders Gud, gaaer med eder til at stride for eder mod eders fjender for at frelse eder. -

5 Derpaa skal øversterne tale til folket og sige: Hver mand, som har bygget et nyt hus og ikke indviet det, maa gaa tilbage til sit hus, for at han ikke skal falde i slaget og en anden mand indvie det;

6 hver mand, som har plantet en vingaard og ikke nydt de første frugter af den, han maa gaa tilbage til sit hus, for at han ikke skal falde i slaget og en anden mand nyde dens første frugter;

7 og hver mand, som har trolovet sig en hustru, men endnu ikke taget hende, maa gaa tilbage til sit hus, for at han ikke skal falde i slaget, og en anden mand tage hende!

8 Og øversterne skulle endvidere tale til folket og sige: Hver mand, som er bange og modløs, skal gaa hjem til sit hus, for at han ikke skal gjøre sine brødre forsagte, som han er selv.

9 Naar øversterne har sluttet denne tale til folket, skal de sætte hærens høvedsmænd i spidsen for folket. -

10 Naar du rykker mod en stad for at belejre den, skal du tilbyde den fred;

11 og dersom den svarer dig fredelig og aabner sig for dig,skal hele folket, som findes deri, blive dig skatskyldig og tjene dig;

12 men dersom den ikke vil slutte fred med dig, men fører krig mod dig, da skal du belejre den;

13 og naar Herren, din Gud, giver den i din vold, skal du slaa alle mandfolk i den ihjel med skarpe sværd;

14 men kvinderne, børnene, kvæget, alt hvad som er i staden, alt byttet i den maa du plyndre for dig og nyde dine fjenders bytte, som Herren, din Gud, har givet dig.

15 Saaledes skal du gjøre ved alle stæder, som ligge meget langt borte fra dig, og som ikke ere af visse hedningers stæder.

16 Men i de folks stæder, som Herren, din Gud, giver dig til arv, maa du ikke lade noget, som drager aande, beholde livet;

17 thi du skal lyse dem fuldkommen i band, nemlig Hetiter, Amoriter, Kananiter, Feresiter, Heviter og Jebusiter, ligesom Herren, din Gud, har befalet dig;

18 for at de ikke skal lære eder at gjøre alle deres afskyeligheder efter, som de gjøre for deres guder, og i saa skulde synde mod Herren, eders Gud! -

19 Naar du en lang tid indeslutter en stad for at belejre den og indtage den, maa du ikke fordærve dens træer ved at svinge øxen mod dem, men du maa spise af dem, og ikke fælde dem; thi er markens træer vel mennesker, som rykke imod dig i belejringen?

20 Men ethvert træ, som du veed, ikke er til at spise af, det maa du ødelægge og omhugge og bygge standser af mod staden, som er i krig med dig, indtil den falder.

5 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34