Bibelen

I. Loven
Femte Mosebog

Det 22de kapitel

Blandede love. Forskjellige love om utugt

1 Du maa ikke se din broders oxe eller lam vildfarende og undstaa dig for at hjælpe, men du skal visselig drive dem tilbage til din broder;

2 go er din broder ikke i nærheden, eller du kjender ham ikke, da skal du tage3 det ind i dit hus, og det skal blive hos dig, indtil din broder spørger derefter, saa skal du give ham det igjen.

3 Saaledes skal du ogsaa gjøre med hans asen, saaledes skal du gjøre med hans klæder, og saaledes skal du gjøre med alt, hvad din broder har tabt, som han har mistet og du finder. Du kan ikke undstaa dig.

4 Du maa ikke se din broders asen eller oxe faldne paa vejen og unddrage dig, men du skal rejse dem med ham.

5 Ingen kvinde maa bære mands værge, og ingen mand maa iføre sig kvindeklæder. Hver, som gjør det, er en vederstyggelighed for Herren, din Gud.

6 Naar du finder en fuglerede paa vejen i noget træ eller paa jorden med unger eller æg, og moderen ligger paa ungerne eller æggene, maa du ikke tage moderen tilligemed ynglen,

7 men moderen skal du lade flyve fri og ynglen maa du tage, for at det kan gaa dig vel og dine dage vorde mange.

8 Naar du bygger et nyt hus, skal du gjøre et rækværk om taget, for at du ikke skal lægge blodskyld paa dit hus, om nogen faldt ned deraf.

9 Du maa ikke besaa din vingaard med to slags sæd, for at ikke den sæds fylde, som du saaede, og din vingaards afgrøde skal hjemfalde helligdommen.

10 Du maa ikke pløje med oxe og asen sammen.

11 Du maa ikke iføre dig klæder, som ere vævede af to slags garn, uldent og linned sammen.

12 Du skal gjøre dig kvaster paa de fire flige af din klædning, som du skjuler dig med.

13 Naar en mand tager sig en hustru og har haft omgang med hende, men fatter had til hende,

14 sætter hende en klik paa og udspreder ondt rygte om hande og siger: Den kvinde har jeg taget, og jeg havde omgang med hende, men fandt ikke, hun var jomfru,

15 da skal pigens fader og moder tage og bringe pigens jomfrutegn til tinge for stadens ældste,

16 og pigens fader skal sige til de ældste: Min datter har jeg givet denne mand til hustru, men han fattede had til hende,

17 og se, han har sat hende en klik paa og siger: Jeg fandt ikke, din datter var jomfru! men det er min datters jomfrutegn! og saa skal de udbrede klædet for stadens ældste.

18 Saa skal de ældste af staden tage denne mand for sig, revse ham,

19 og paalægge ham 100 sølvsekler i bøder og give dem til pigens fader, fordi han udspredte det onde rygte om en jomfru i Israel, og han skal have hende til kone og kan ikke skille sig ved hende, saalænge han lever. -

20 Men var det ord sandhed, saa pigen ikke befandtes at have været jomfru,

21 skal de føre denne pige udenfor hendes faders husdør, og hendes bymænd skakl stene hende, saa hun døer, fordi hun har bedrevet en skjændsel i Israel, at bedrive hor i sin faders hus; og du skal udrydde den onde af din midte!

22 Dersom en mand træffes liggende hos en kvinde, som er en mands ægte hustru, skal de begge miste livet, manden, som laa hos kvinden, og denne kvinde, og du skal udrydde den onde af Israel!

23 Naar en pige, som er jomfru, er trolovet med en mand, og en mand træffer hende i staden og ligger hos hende,

24 skal i føre dem begge ud til denne stads ting og stene dem, saa de dø, pigen nemlig, fordi hun ikke skreg i staden, og manden, fordi han krænkede sin næstes hustru; og du skal udrydde den onde af din midte!

25 Dersom en mand paa paa marken træffer en pige, som er trolovet, tager hende med vold og ligger hos hende, da skal manden, som laa hos hende, ene miste sit liv!

26 Pigen maa du ikke gjøre noget, det er ingen dødssynd for pigen; thi ligesom en mand rejser sig mod sin næste og slaaer ham plat ihjel, saa er denne sag;

27 thi han traf hende paa marken, den trolovede pige skreg, men der var ingen, som kunde frelse hende!

28 Naar en mand træffer en pige, som er jomfru, men ikke trolovet, tager fat paa hende og ligger hos hende, og de blive grebne

29 da skla den mand, som laa hos hende, give pigens fader 50 sølvsekler, og hun skal blive hans hustru; fordi han krænkede hende, kan han ikke skille sig ved hende, saa længe hun lever!

30 En mand maa ikke tage sin faders hustru og ikke blotte sin faders ægteseng!

5 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34