Bibelen

I. Loven
Femte Mosebog

Det 29de kapitel

Pagtens fornyelse

1 Dette er pagtens Ord, som Herren befalede Mose at oprette med Israels børn i Moabs land, foruden den pagt, som han havde oprettet med dem ved Horeb.

2 Og Mose sammenkaldte hele Israel og sagde til dem: I have seet alt, hvad Herren har gjort for eders øjne i Ægyhptens land mod Farao, alle hans tjenere og hele hans land,

3 de store prøvelser, som dine øjne have seet, disse store jærtegn og undere,

4 men Herren har indtil denne dag ikke givet eder hjærte til at forstaa, øjne til at se eller øren til at høre med!

5 Fyrretyve aar lod jeg eder vandre i ørken, eders klæder ere ikke blevne gamle paa eder, og dine sko ikke slidte af din fod;

6 Brød spiste i ikke, vin og stærk drik drak i ikke, for at i skulle forstaa, at jeg er Herren, eders Gud!

7 Da i kom til dette sted, drog Hesbons konge Sihon og Basans konge Og i krig mod os, men vi slog dem,

8 tog deres land og gav det som arv til Rubens, Gads og den halve Manasses stamme.

9 Saa tager da denne pagts Ord iagt, saa i holde dem, for at i kan handle viselig i, hvad i gjøre!

10 I staa idag alle for Herrens, eders Guds, ansigt: eders stamfyrster, eders ældste, eders øverster, hver menigmand i Israel,

11 eders smaabørn, eders hustruer, den fremmede, som er midt i din lejr, dine brændehuggere og vanddragere,

12 for at du skal indtræde i Herrens, din Guds, pagt og hans edelige forbund, som Herren, din Gud, idag opretter med dig,

13 for at han idag kan oprejse dig til sit folk og han være din Gud, som han har tilsagt dig, og som han har tilsvoret dine fødre, Abraham, Isak og Jakob.

14 Men ikke blot med eder opretter jeg denne pagt og dette edelige forbund,

15 men baade med ham, som her er tilstede og idag staaer hos os for Herrens, vor Guds, ansigt, og ham, som ikke idag er her tilstede hos os! -

16 I vide nemlig, hvorledes vi boede i Ægyptens land og drog midt igjennem de folk, som vi vandrede igjennem,

17 og i saae deres væmmelige skikke og fæle afgudsbilleder af stok og sten, sølv og guld, som de havde,

18 for at der ikke blandt eder skulde være mand eller kvinde, slægt og stamme, som idag vender sit hjærte fra Herren, vor Gud, til at vandre hen at tjene disse hedningers guder, for at han ikke skal blive en rod blandt eder, som skyder op med skarntyde og malurt,

19 og det skulde ske, naar han hører denne forbandelses ord, at han vilde velsigne sig i sit hjærte og sige: Jeg skal have fred, thi jeg vil vandre i mit hjærtes fasthed for at slaa den drukne sammen med den ædru!

20 Herren vil ikke tilgive ham; thi da skal Herrens vrede og nidkjærhed ryge i denne mand, og hele den forbandelse, som er skreven i denne bog, skal ligge paa ham, og Herren skal udslette hans navn under himlen!

21 og Herren skal adskille ham fra alle Israels slægter til ulykke, ifølge alle denne pagrs forbandelser, som ere skrevne i denne lovens bog;

22 og naar den næste slægt, eders børn, som komme efter eder, og den fremmede, som drager herhen fra et fjernt land, seer dette lands plager og al den syge, som Herren har paalagt det,

23 at hele landet er brændt med svovl og salt, saa det ikke kan besaaes eller give grøde, og ingen plante opvoxer i det, ligesom Sodomas og Gomorras, Admas og Zebojims ødelæggelse, hvilke Herren omstyrtede i sin vrede og fortørnelse, da skal de sige,

24 og da skulle alle hedninger sige: hvorfor har Herren gjort saaledes mod dette land? hvad er det for en stor, brændende vrede?

25 Og man skal svare: Fordi de forlod Herren, deres fædres Guds, pagt, som han sluttede med dem, da han førte dem ud af Ægyptens land,

26 og de gik hen og tjente andre guder og tilbad dem, guder, som de ikke kjendte, og som han ikke havde beskikket dem,

27 optændtes Herrens vrede mod dette land, saa han har ført al denne forbandelse, som er skreven i denne bog, over det;

28 og Herren har oprykket dem med rode af deres land i stor vrede, harme og fortørnelse, og bortjaget dem til et andet land, som det skeer paa denne dag.

29 Det skulte er for Herren, vor Gud, det aabenbare for os og vore børn til evig tid, for at vi skal holde alle denne lovs Ord!

5 Mosebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34