Bibelen

II. De tolv historiske bøger
1. Josva bog

Overgangen over Jordan

Det 10de kapitel

Fem Amoriterkonger sammensværge sig mod Gibeon, men slaaes af Josva

1 Da Adoni Zedek, kongen i Jerusalem, hørte, at Josva havde taget Aj og lyst den i band, og gjort ligesaadan med Aj og dens konge, som han havde gjort med Jeriko og dens konge, og at indbyggerne i Gibeon havde sluttet fred med Israel og vare midt iblandt dem,

2 blev de meget bange, thi Gibeon var en stor stad, som en af rigsstæderne, og den var større end Aj, og alle dens mænd var vældige karle.

3 Derfor sendte Adoni Zedek, kongen af Jerusalem, bud til Boham kongen i Hebron, Piram kongen i Jarmut, Jafia kongen i Lakis og Debir kongen i Eglon og lod sige:

4 Drager op til mig og hjælper mig, saa vil vi slaa Gibeon, thi den har sluttet fred med Josva og Israels børn.

5 De fem Amoriterkonger samledes da og drog op, nemlig kongerne af Jerusalem, Hebron, Jarmut, Lakis og Eglon med alle deres lejre, belagde Gibeon og stred mod dem. -

6 Men mændene af Gibeon sendte bud til Josva i lejren ved Gilgal og lod sige: Drag ikke din haand fra dine tjenere; kom snart op til os, og frels os og hjælp os, thi alle Amoriterkonger, som bo paa bjerget, har samlet sig imod os!

7 Saa drog Josva fra Gilgal og hele krigsfolket var med ham og alle vældige krigsmænd;

8 og Herren sagde til Josva: Du skal ikke frygte for dem; thi jeg har givet dem i din vold, der skal ikke een mand kunne staa sig mod dig.

9 Saa kom Josva pludselig over dem; thi han drog op fra Gilgal hele natten;

10 og Herren forskrækkede dem for Israel og slog dem med et stort nederlag ved Gibeon, og de forfulgte dem paa vejen op ad Bet Horon til og slog dem lige til Aseka og Makkeda.

11 Men da de flygtede for Israel ned fra Bet Horon, lod Herren store sten fra himlen falde paa dem lige til Aseka, saa de døde, og der faldt flere for disse hagelsten, end der bleve dræbte med sværdet af Israels børn. -

12 Da talede Josva til Herren den dag, Herren overgav Amoriterne til Israels børn, og sagde for Israels øjne: Sol, stat stille i Gibeon og maane i Ajalons dal;

13 og solen stod stille og maanen standsede, indtil folket havde taget hævn over sine fjender, og det staar jo skrevet i den oprigtiges bog. Saa blev da solen staaende midt paa himlen, og hastede ikke med at gaa ned henved en hel dag;

14 og mage til dag var der ikke, hverken før eller siden, at Herren hørte efter en mands røst; thi Herren kjæmpede for Israel. -

15 Derpaa vendte Josva og hele Israel med ham tilbage til lejren ved Gilgal.

16 Men disse fem konger flygtede og skjulte sig i hulen ved Makkeda,

17 og det blev meldt Josva: De fem konger ere fundne skjulte i hulen ved Makkeda.

18 Da sagde Josva: Vælter svære stene for indgangen til hulen, og sætter folk ved den for at bevogte dem.

19 Men i skal ikke standse, forfølger eders fjender og slaaer deres bagtrop! laed dem ikke komme ind i deres stæder; thi Herren, eders Gud, har givet dem i eders haand.

20 Men da Josva og Israels børn endte det meget store nederlag paa dem, hvorved de havde gjort ende paa dem, var der endnu nogle overblevne af dem, og de kom ind i de faste stæder.

21 Men hele folket drog med fred til Josva i lejren ved Makkeda, og ingen havde knurret imod nogen af Israels børn.

22 Josva sagde da: Aabner inggangen til hulen, og fører de fem konger ud til mig af hulen.

23 De gjorde da saaledes og førte disse fem konger ud til ham af hulen: nemlig kongen af Jerusalem, kongen af Bebron, kongen af Jarmut, kongen af Lakis og kongen af Eglon;

24 og da de havde ført disse konger ud til Josva, sammenkaldte han hver mand i Israel og sagdde til de fornemste krigsmænd, som vare dragne med ham: kommer herhen og sætter eders fod paa disse kongers halse! og de traadte nærmere og satte deres fod paa deres halse,

25 og Josva sagde til dem: I skal ikke frygte og ikke være bange; værer stærke og frimodige, thi saaledes vil Herren gjøre ved alle eders fjender, som i kjæmpe imod.

26 Derpaa slog Josva dem og tog livet af dem og hængte dem op paa fem træer; og de blev hængende paa træerne til aften.

27 Men ved solens nedgang bød Josva, at de skulde tage dem ned af træerne og smide dem i den hule, de havde skjult sig i, og lægge nogle store sten for indgangen til hulen, hvor de er den dag idag.

28 Samme dag tog Josva ogsaa Makkeda, slog den med skarpe sværd og lyste dens konge i band tilligemed dem, nemlig alle folkene i den, og lod ikke en flygtning blive tilovers; og han gjorde med kongen af Makkeda, som han havde gjor med kongen af Jeriko.

29 Fra Makkeda drog Josva med hele Israel, mod Libna og belejrede den;

30 men Herren gav ogsaa den og dens konge i Israels vold, og han slog den og hver træl i den med skarpe sværd og lod ikke en flygtning blive tilovers i den, og han gjorde med dens konge, som han havde gjort med kongen af Jeriko. -

31 Fra Libna drog Josva med hele Israel mod Lakis, han slog lejr ved den og belejrede den,

32 og Herren gav Lakis i Israels vold, saa han tog den næste dag og slog den og hver sjæl i den med skarpe sværd i alle maader, ligesom han havde gjort ved Libna.

33 Da drog Horam, kongen i Geser, op for at hjælpe Lakis, men Josva slog ham og hans folk, saa der ikke blev en flygtning tilbage. -

34 Saa drog Josva med hele Israel fra Lakis mod Eglon, og de slog lejr ved den og belejrede den,

35 og de tog den endnu samme dag og slog den og hver sjæl i den med skarpe sværd; paa samme dag lyste han den i band, ligesom han i alle maader havde gjort ved Lakis. -

36 Josva og hele Israel drog derpaa op mod Hebron fra Eglon og belejrede den;

37 de tod den, slog den og dens konge, alle dens byer og alle sjæle i den med skarpe sværd; og han lod ikke en flygtning blive tilbage, ligesom han i alle maader havde gjort ved Eglon, og han lyste den og hver sjæl, som var i den, i band. -

38 Derpaa vendte Josva og hele Israel tilbage til Debir og belejrede den,

39 og han tog den og dens konge og alle dens byer, de slog dem med skarpe sværd og lyste hver sjæl i den i band; der blev ikke en flygtning tilbage; ligesom han havde gjort ved Hebron, saaledes gjorde han ved Debir og dens konge, og ligesom han havde gjort ved Libna og dens konge. -

40 Saa slog Josva hele landet: Bjerget, Sydlandet, sletten, lavlandet og alle deres konger, han lod ikke en flygtning tilbage: og alt, som drog aande, lyste han i band, ligesom Herren, Israels Gud, havde befalet;

41 og Josva slog dem fra Kades Barnea indtil Gaza og hele landet Gosen indtil Gebeon;

42 og alle disse konger og deres land tog Josva paa eengang, thi Herren, Israels Gud, kjæmpede for Israel.

43 Saa drog Josva med hele Israel tilbage til lejren ved Gilgal.

Josva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24