Bibelen

II. De tolv historiske bøger
1. Josva bog

Overgangen over Jordan

Det 11de kapitel

Kananiternes udryddelse

1 Da Jabin Hazors konge, hørte det, sendte han bud til Jobab, kongen i Madon, og til kongen i Simron og kongen i Aksaf

2 og til kongerne nord paa bjerget, paa det flade land syd for Genezarets sø og paa sletten og paa højderne ved Dor ved havet;

3 Kananiterne baade fra østen og vesten, Amoriterne, Heviterne, Feresiterne, Jebusiterne paa bjerget og Heviterne nedenfor Hermon i landet Mispa.

4 Disse droge da ud med alle deres hære, en talrig flok, som sandet, der er paa havets bred, i mængde, og de havde overmaade mange heste og vogne.

5 Alle disse konger samlede sig og de kom og slog lejr i forening ved Meroms sø for at kjæmpe mod Israel. -

6 Da sagde Herren til Josva: Du skal ikke være bange for dem; thi imorgen ved denne tid giver jeg dem alle slagne for Israels ansigt; deres heste skal du skjære haserne over paa, og deres vogne skal du brænde i ilden!

7 Saa kom Josva med hele krigsfolket pludselig over dem ved Meroms sø og overfaldt dem;

8 og Herren gav dem i Israels haand, saa de slog dem og forfulgte dem indtil storstaden Sidon og de hede kilder og Mispas dal mod østen, og slog dem, saa der ikke blev en flygtning tilbage,

9 og Josva gjorde med dem, ligesom Herren havde sagt ham: paa deres heste skar han haserne over og deres vogne brændte han op.

10 Paa denne tid drog Josva tilbage og indtog Hazor, og dens konge dræbte han med sværdet. Hazor var nemlig tilforn hovedstaden for alle disse riger,

11 og de sloge hver sjæl, som var i den, ihjel med skarpe sværd, da de lyste den i band; der blev ingen, som drog aande, tilbage; og Hazor brændte de af.

12 Men alle disse kongers stæder og kongerne selv tog Josva og slog dem med skarpe sværd, da han lyste dem i band, ligesom Mose, Herrens tjener, havde befalet.

13 Dog alle de stæder, som endnu staa paa deres høje, brændte Israel ikke af, undtagen Hazor alene, som Josva brændte;

14 og alt byttet af disse stæder og kvæget plyndrede Israels børn for sig, kun alle mennesker dræbte de med skarpe sværd, indtil de havde ødelagt dem; de lod ingen, som drog aande, blive tilbage.

15 Ligesom Herren havde befalet sin tjener Mose, saaledes havde Mose befalet Josva, og saaledes gjorde Josva, han rokkede ikke et Ord af alt, hvad Herren havde befalet Mose. -

16 Saa tog Josva hele dette land: Bjerget, hele sydlandet, hele landet Gosen, sletten, det flade land, og Israels bjerg med dens slette,

17 fra Glatbjerget, der strækker sig op mod Se-ir til Ba-al Gad i Libanons dal under Hermons bjerg, og alle deres konger tog han, slog og dræbte dem.

18 I lang tid første Josva krig med disse konger.

19 Der var ikke en stad, som sluttede fred med Israels børn uden Heviterne, som boede i Gibeon; men de tog dem alle i krig.

20 Thi det var af Herren, at ders hjærte var ubøjeligt til at møde Israel i krig, for at han kunde lyse dem i band, saa der ikke skulde være naade for dem, men at han skulde ødelægge dem, som Herren bød Mose. -

21 Paa denne tid kom Josva og udryddede Anakiderne fra bjerget, Hebron, Debir, Anab, hele Judas bjerg og hele Israels bjerg, og Josva lyste dem i band tilligemed deres stæder.

22 Der blev ingen Anakider tilbage i Israels børns land, kun i Gaza, Gat og Asdod bleve de tilbage. -

23 Og Josva tog hele landet i alle maader, ligesom Herren havde talet til Mose, og Josva gav Israel det til arv, hver stamme sin del, og landet hvilede efter krigen.

Josva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24