Bibelen

II. De tolv historiske bøger
1. Josva bog

Overgangen over Jordan

Det 12de kapitel

De overvundne konger

1 Disse ere de konger, som Israels børn sloge og hvis land de toge i besiddelse hin sides Jordan mod østen fra Arnons bæk til Hermons bjerg, og hele den flakke ørk mod østen;

2 Amoniterkongen Sihon, som boede i Hesbon og herskede fra Aroer, der ligger paa bredden af Arnons bæk, og fra midten af denne bæk og over det halve Gilead indtil Jaboks bæk, som er Ammons børns landemærke;

3 og over den flakke ørk til Genezarets sø mod østen, og til østhavet, det er det døde hav, mod østen paa vejen til Bet Jesimot; og mod sønden under foden af Pisga.

4 Desuden Ogs land; han var konge i Basan og af kjæmperesten og boede i Astarot og Edre-i,

5 og herskede over Hermons bjerg, Salka og hele Basan indtil Gesuriternes og Ma-akatiternes landemærke og over det halve Gilead til Sihons, Hesbons konges, landemærke.

6 Mose, Herrens tjener, og Israels børn havde slaaet dem, og Herrens tjener Mose gav Rubeniterne, Gaditerne og den halve Manasses stamme det til ejendom.

7 Disse ere landets konger, som Josva og Israel slog denne sides Jordan mod vesten fra Ba-al Gad i Libanons dal til Glatbjertet, der strækker sig op mod Se-ir, og Josva gav hver af Israels stamme sin del deraf til ejendom,

8 paa bjerget, i sletten, det flade land, lavlandet, ørken og sydlandet, Hetiter, Amoriter, Kananiter, Feresiter, Heviter og Jebusiter,

9 kongen af Jeriko, det var een; kongen af Aj, som ligger ved siden af Betel, det var een;

10 kongen af Jerusalem var een og kongen af Hebron een;

11 kongen af Jarmut var een og kongen af Lakis een;

12 kongen af Eglon var een og kongen af Geser een;

13 kongen af Debir var een og kongen af Geder een;

14 kongen af Horma var een og kongen af Arad een;

15 kongen af Libna var een og kongen af Adullam een;

16 kongen af Makkeda var een og kongen af Betel een;

17 kongen af Tappua var een og kongen af Hefer een;

18 kongen af Afek var een og kongen af Lassaron een;

19 kongen af Madon var een og kongen af Hazor een;

20 kongen af Simron Meron var een og kongen af Aksaf een;

21 kongen af Ta-anak var een, og kongen af Megiddo een;

22 kongen af Kades var een, og kongen af Jokneam ved Karmel een;

23 kongen af Dor ved Høj-Dor var een, og kongen af Gojim ved Gilgal een;

24 kongen af Tirza var een, og alle konger tilsammen vare een og tredive.

Josva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24