Bibelen

II. De tolv historiske bøger
1. Josva bog

Overgangen over Jordan

Det 13de kapitel

Herren byder at dele landet. De halvtredje stammers arv

1 Josva var bleven gammel og bedaget, og Herren sagde til ham: Du er gammel og bedaget, og det land, som er tilbage at indtage, er meget stort.

2 Dette er landet, som staaer tilbage: hele Filisternes landemærke og alle Gesuriter;

3 fra Sihor, som flyder foran Ægypten, og til Ekrons grændse mod nord, som regnes til Kananiterne; dem filitiske fyrster, nemlig over Gazaiterne, Asdoditerne, Askaloniterne, Gatiterne, Ekroniterne og Aviterne.

4 Mod sønden hele Kananiternes land og Meara, som tilhører Sidonierne indtil Afeka, lige til Amoriternes landemærke;

5 og Gidliternes land og hele Libanon mod østen, fra Ba'al Gad under Hermons bjerg, til man kommer til Hamat;

6 alle bjergbeboere fra Libanon til de hede kilder; dem vil jeg fordrive for Israels børn; lad det kun tilfalde Israel i arven, som jeg befalede dig.

7 Og nu, udskift dette land i arv til de ni stammer og den halve Manasses stamme.

8 Med ham havde Rubeniterne og Gaditerne optaget deres arv, som Mose havde givet dem hin sides Jordan mod østen, paa samme vilkaar, som Mose, Herrens tjener, havde givet dem det,

9 fra Aroer, som ligger paa bredden af Arnons bæk og den stad, som ligger midt i floden og hele det flade land ved Medba indtil Dibon,

10 og alle de stæder, som havde tilhørt Amoriterkongen Sihon, som regjerede i Hesbon, indtil Ammoniternes landemærke;

11 samt Gilead, Gesuriternes og Ma-akatiternes landemærke, hele bjerget Hermon og hele Basan til Salka;

12 hele riget i Basan, som havde tilhørt Og, der regjerede i Astarot og Edre-i, og han var tilbage af kjæmperesten, men Mose slog og fordrev dem.

13 Men Israels børn fordrev ikke Gesuriterne og Ma-akatiterne, og Gesur og Ma-akat boede blandt Israels børn indtil den dag idag er. -

14 Kun Levi stamme havde han ikke givet arv; Herrens, Israels Guds, ildofre er hans arv, ligesom han havde tilsagt ham.

15 Mose gav Rubens børns stamme arv efter deres slægter.

16 Deres landemærke gik fra Aroer, som ligger paa bredden af Arnons bæk og staden, som ligger midt i bækken, og hele det flade land ved Medba,

17 Hesbon og alle dens byer, som ligger paa det flade land, Dibon, Bamot, Ba-al og Bet Ba-al Meon,

18 Jaheza, Kedemot, Mefa-at,

19 Kirjatajim, Sibma, Zeret Sahar ved dalbjerget

20 og Bet Pero, Asbot Pisga og Bet Jesinot,

21 og alle stæder paa det flade land og hele riget, der havde tilhørt Amoriterkongen Sihon, som regjerede i Hesbon, hvem Mose slog tilligemed Midjans fyrster: Evi, Rekem, Zur, Hur og Reba, Sihons sættekonge, som boede i landet; -

22 Bileam, Beores søn, spaamanden, havde Israels børn dræbt med sværdet blandt de slagne. -

23 Rubens børns landemærke var Jordan med dens grændse. Det var altsaa Rubens børns arvedel efter deres sjægter, stæderne og deres landsbyer.

24 Gads stamme, Gaditerne, gav Mose arv efter deres slægter.

25 Jaeser og alle stæderne i Gilead hørte nemlig til deres landemærke, og den halve del af Amonniternes land indtil Aroer, som ligger ligeoverfor Rabda;

26 og fra Hesbon indtil Ramat Mispa og Betonim, og fra Mahanaim til Debirs landemærke;

27 og i dalen Bet Haram, Bet Nimra, Sukkot og Zafon, som var resten af Sihons, Hesbons konges, rige, og Jordan med dens grændse, indtil enden af Genesarets sø hin sides Jordan mod østen.

28 Det var Gads børns arv efter deres slægter, stæderne og deres landsbyer.

29 Den halve Manasses stamme gav Mose arv, og dette tilhørte Manasses børns halve stamme efter deres slægter:

30 deres landemærke omfattede nemlig fra Mahanaim hele Basan, hele riget, som havde tilhørt Og, kongen i Basan, og alle Jairs flækker, som ligge i Basan, 60 stæder.

31 Halvdelen af Gilead samt Astarot og Edre-i, stæder i Ogs rige i Basan, gav han til Makirs, Manasses søns, børn, nemlig til de halve af Makirs børn efter deres slægter. -

32 Det var, hvad Mose havde skiftet som arv i Moabs flakke ørk, hin sides Jordan østen for Jeriko;

33 men Levi stamme havde Mose ikke givet arv; Herren, Israels Gud, han er deres arv, ligesom han havde tilsagt dem.

Josva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24