Bibelen

II. De tolv historiske bøger
1. Josva bog

Overgangen over Jordan

Det 15de kapitel

Judas stammes lod

1 Judas stammes lod efter deres slægter ned ved Edoms grændse og ørken Zin yderst sønder paa.

2 Deres sydgrændse gaaer nemlig fra enden af det døde hav, fra den tunge, som løber sønder ud,

3 og den løber ud sønden om opgangen til Akrabim, gaaer over Zin, hæver sig sønden for Kades Barnea, gaaer over Hezron, løber op til Adar, snoer sig om Karka-a,

4 gaaer over Azmon, løber ud til Ægyptens bæk, saa grændsen ender ved havet. Det skal være eders landemærke, mod syd.

5 Østgrændsen er det døde hav indtil Jordans udløb, og grændsen ved det nørre hjørne er fra tungen ved Jordans udløb;

6 saa gaaer grændsen op til Bet Hagla, løber norden for Bet Araba, og den skyder sig op til Bohans, Rubens søns, sten;

7 og grændsen gaaer til Debir fra Akors dal, vender sig nord paa til Gilgal, som ligger ligeoverfor opgangen til Adummim, der er syd for dalen, og grændsen gaaer over vandene ved En-Semes og ender sig ved En-Rogel.

8 Derpaa løber grændsen op til Hinnoms søns dal paa sydsiden af Jebusiterne, det er Jerusalem, hæver sig op til spidsen af bjerget, som ligger lige vester ud for Hinnons dal, ved nordkanten af kjæmpedalen;

9 fra spidsen af dette bjerg bøjer grændsen sig til Nestaas vandkilde, gaaer ud til Efrons bjergstæder og bøjer sig til Ba-ala, det er Kirjat Jearim.

10 Saa vender grændsen sig fra Ba-ala vester paa til bjerget Se-ir, gaaer paa nordsiden af Skovbjerget, det er Kesalon, løber ned til Bet Semes og gaaer over Timna;

11 og den gaaer ud til nordsiden af Ekron, bøjer sig til Sikron, gaaer over Ba-alabjerget og ud til Jabneel, saa den ender ved havet.

12 Men grændsen vester paa er det store hav og dets grændse. Det er Judas børns landmærke trindt omkring for deres slægter. -

13 Kaleb, Jefunnes søn, gav man sin arvedel midt imellem Jedas børn efter Herrens befaling til Josva, nemlig Arbas, Anaks faders by, som er Hebron.

14 Derfra fordrev Kaleb de tre Anakider: Sesaj, Ahiman og Talmaj, Anaks afkom.

15 Derfra drog han op mod indbyggerne i Debir; men Debir hed i gammel tid Kirjat Sefer;

16 og Kaleb sagde: Den, som staaer Kirjat Sefer og tager den, ham vil jeg give min datter Aksa til hustru.

17 Saa indtog Otniel, som var en søn af Kalebs broder, Kenas, den, og han gav ham sin datter Aksa til ægte.

18 Da hn nu skulde føres hjem, drev hun paa ham, at han skulle forlange et stykke jord af hendes fader; og han steg ned af æslet. Saa sagde Kaleb til hende: Hvad fejler dig?

19 Hun svarede: Giv mig en velsignelse! Du har givet mig sønderlandet, men giv mig ogsaa nogle vandvæld! Saa gav han hende øvre- og nedre-kildevæld.

20 Dette er Judas stammes arv efter deres slægter:

21 Stæderne ved enden af Judas stamme mod Edoms grændse sønder paa ere: Kabzeel, Eder, Jagur,

22 Kina, Dimons, Adada,

23 Kedes, Hazor, Jitman,

24 Sif, Telem, Bealot,

25 Hazor, Hadatta, Kirjot Hezron - er den samme som Hazor -

26 Amam, Sema, Molada,

27 Hazar Gadda, Hesmon, Bet Pelet,

28 Hazar Sual, Beerseba, Bisjotja,

29 Ba-ala, Gijim, Ezem,

30 Eltolad, Kesil, Horma,

31 Ziklag, Madmanna, Sansanna,

32 Lebaot, Silhim, Ajin og Rimmon. Alle disse stæder vare 29 med deres landsbyer. -

33 Paa sletten Estaol, Zora, Asna,

34 Sanoa, En-Gannim, Tapua, Enam,

35 Jarmut, Adullam, Soko, Aseka,

36 Sa-araim, Aditaim, Gedera og Gederotaim. Det var 14 stæder med deres landsbyer. -

37 Zenan, Hadasa, Migdal Gad,

38 Dilan, Mispe, Jokteel,

39 Lakis, Bogkat, Eglon,

40 Kabbon, Lakmas, Kitlis,

41 Gederot, Bet dagon, Na-ama og Makkeda. Det var 16 stæder med deres landsbyer. -

42 Libna, Eter, Asan,

43 Jifta, Asna, Nezib,

44 Ke-ila, Aksib og Maresa. Det var 9 stæder med deres landsbyer. -

45 Ekron med den aflæggere og landsbyer;

46 fra Ekron og til havet, alle, som ligge ved siden af Asdod, og deres landsbyer;

47 Asdod med dens aflæggere og landsbyer, Gaza med dens aflæggere og landsbyer indtil Ægyptens bæk og det store hav og dets grændse. -

48 Og paa bjerget: Samir, Jattir, Sokko,

49 Danna, Kirjat Sanna, det er Debir,

50 Anab, Estemo, Anim,

51 Gosen, Holon og Gilo. Det var 11 stæder med deres landsbyer. -

52 Arab, Duma, Esgan,

53 Janum, Bet Tappua, Afeka,

54 Humta, Kirjat Arba, det er Hebron, og Zior. Det var ni stæder med deres landsbye. -

55 Maon, Karmel, Zif, Inta,

56 Jisreel, Jokdeam, Sanoa,

57 Kain, Gibea og timna. Det var ti stæder med deres landsbyer. -

58 Halhul, Bet Zur, Gedor,

59 Ma-arat, Bet Anot og Eltekon. Det var 6 stæder med deres landsbyer. -

60 Kirjat Ba-al, det er Kirjat Jearim, og Rabba. Det var to stæder med deres landsbyer. -

61 I ørken: Bet Araba, Middin, Sekaka,

62 Nibsan, Jr-Mela og En-Geddi. Det var 6 stæder med deres landsbyer. -

63 Men Jebusiterne, som boede i Jerusalem, kunde Judas børn ikke drive ud, og saa boede Jebusiterne med Judas børn i Jerusalem indtil denne dag.

Josva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24