Bibelen

II. De tolv historiske bøger
1. Josva bog

Overgangen over Jordan

Det 18de kapitel

Lovens telt føres til Silo. Landet beskrives. Benjamins lod

1 Hele Israels børns menighed samledes i Silo, og der rejste de forsamlingsteltet, og landet var dem underlagt;

2 men der var endnu syv stammer tilbage af israels børn, som ikke havde skiftet deres arv.

3 Da sagde Josva til Israels børn: Hvorlænge vil i tøve med at gaa hen og tage det land i besiddelse, som Herren eders fædres Gud, har givet eder?

4 Udvælger eder da tre mænd for hver stamme, og jeg vil sende dem ud, og de skal rejse sig og gjennemvandre landet, beskrive det efter deres arvedel og komme til mig igjen,

5 og de skal dele det i syv lodder; Juda skal staa paa sin grændse mod syd, Josefs hus skal staa paa deres grændse mod nord;

6 men i skal beskrive landet i syv lodder, og bringe mig beskrivelsen herhen, og saa vil jeg her kaste lod for eder for Herrens, vor Guds, ansigt.

7 Thi Leviterne faa ingen del imellem eder, Herrens præstedømme er hans arv! og Gad, Ruben og den halve Manasses stamme har optaget deres arv hin sides Jordan mod østen, som Herrens tjener Mose gav dem. -

8 Saa rejste mændene sig og gik, og Josva befalede dem, da de drog afsted, at beskrive landet og sagde: Gaaer nu, vandrer gjennem landet og beskriver det, og kommer tilbage til mig, og saa vil jeg her kaste lod for eder for Herrens ansigt i Silo.

9 Mændene droge da afsted, vandrede gjennem landet og beskrev det efter stæderne i syv lodder i en bog, og de kom til Josva til lejren i Silo.

10 Saa kastede Josva lod for dem i Silo for Herrens ansigt, og Josva skiftede der landet imellem Israels børn efter deres dele.

11 Benjamins børns stammes lod kom ud efter deres slægter, og deres lods landemærker faldt imellem Judas og Josefs børn;

12 og deres grændse gik i det nørre hjørne fra Jordan, løber op til nordsiden af Jeriko, gaaer over bjerget i vest og ender sig mod østen ved Bet Aven.

13 Derfra gaaer grændsen til Lus, nemlig til den søndre side af Lus, som er Betel, løber ned til Atarot Addar over bjerget, som ligger sønden for Nedre Bet Horon,

14 saa bøjer grændsen sig og løber om til det vestre hjørne sønden for bjerget, som ligger lige overfor Bet Horon i syd, og den ender ved Kirjat Ba-al, som er Kirjat Jearim, en af Judas børns stæder. Det var vestgrændsen.

15 Det søndre hjørne er fra enden af Kirjat Jearim, og grændsen gaaer vester ud og strækker sig ud til Neftoas vandkilde;

16 saa løber grændsen ned til enden af bjerget, som ligger lige overfor Hinnoms søns dal i kjæmpedalen mod norden, og løber ned i Hinnoms dal, til sydsiden af Jebusiterne og skyder sig ned til En-Rogel.

17 Derpaa bøjer den sig mod nord, gaaer ud til En-Semes og længere ud til Gelilot, der ligger ligeover for opgangen til Adummim og løber ned til Bohans, Rubens søns, sten.

18 Saa gaaer den til siden tvertover for Arabo mod nord og løber ned til Araba,

19 og grændsen gaaer over til nordsiden af Bet Hogla og ender ved nordtungen af det døde hav, ved Jordans sydlige ende. Det var sydgrændsen;

20 men Jordan danner grændsen mod østen. Det var Benjamins børns arv efter deres grændser trindt omkring, for deres slægter;

21 og Benjamins børns stammes stæder efter deres slægter bleve: Jeriko, Bet Hogla, Emek Keziz,

22 Bet Araba, Zemarajim, Betel,

23 Avvim, Para, Ofre,

24 Kefar, Amonaj, Ofni og Geba. Det var 12 stæder med deres landsbyer.

25 Gibeon, Rama, Beerot,

26 Mispe, kefira, Moza,

27 Rekem, Jirpeel, Tarala,

28 Zela, Elef, Jebusi, det er Jerusalem, Gibeat og Kirjat. Det var 14 stæder med deres landsbyer. Dette var Benjamins børns arv efter deres slægter.

Josva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24