Bibelen

II. De tolv historiske bøger
1. Josva bog

Overgangen over Jordan

Det 19de kapitel

De øvrige sex stammers og Josvas lod

1 Den anden lod kom ud for Simons børns stamme efter deres slægter, og deres arv faldt midt inde i Judas børns arv.

2 Til deres arv hørte Beersaba, Seba, Molada,

3 Hazar, Sual, Bala, Ezem,

4 El-Tolad, Betul, Horma,

5 Ziklag, Bet Markabot, Hazar Sufa,

6 Bet Labaot og Saruhen. Det var 13 stæder med deres landsbyer.

7 Ajin, Rimmon, Eter og Asan. Det var 4 stæder med deres landsbyer.

8 Desuden alle de landsbyer, som ligge om disse stæder indtil Ba-alat Beer, det er sønder Ramat. Det var Simons børns stammes arv efter deres slægter.

9 Simons børns arv var af Judas børns lod, thi Judas børns part var bleven dem for stor, derfor toge Simons børn arv midt i deres lod.

10 Den tredje lod kom ud for Sebulons børn efter deres slægter; og deres arvs grændse gik til Sarid,

11 løber op til havet og Marala, støder til Dabbaset og til bækken, som er ligefor Jokneam;

12 fra Sarid gaaer den tilbage foran mod østen for Kislot Tabors grændse, gaaer ud til Dabrat og løber op til Jafia;

13 derfra gaaer den foran øster paa over Gita Hefer, Itta Kazin, gaaer ud til Rimmon Metoar, det er Nea;

14 og skjellet løber om den norden for Hannaton og ender i dalen Jiftak-El,

15 Kattat, Nahalal, Simron, Jidala og Betlehem. Det var 12 stæder med deres landsbyer.

16 Det var Sebulons arv efter deres slægter; disse vare deres stæder med deres landsbyer.

17 Den fjerde lod kom ud for Isaskar, for Isaskars børn efter deres slægter.

18 Deres landemærke var Jisrela, Kesullot, Sunem,

19 Hafrajim, Sion, Anaharat,

20 Rabbit, Kisjon, Ebez,

21 Remet, En-Gannim, En-Hadda, Bet Pazzes;

22 og grændsen støder til Tabor, Sahazim, Bet Semes, og deres grændse ender ved Jordan. Det var 16 stæder med deres landsbyer.

23 Det var Isaskars børns stammes arv efter deres slægter; deres stæder med deres landsbyer.

24 Den femte lod kom ud for Asers børns stamme efter deres slægter.

25 Deres landemærke var Helkat, Hali, Beten, Aksaf,

26 Allammelek, Amead og Miseal, og den støder til Karmel vester op til Sihor Libnat;

27 og den vender sig mod østen til Bet Dagon, støder til Sebulon og dalen Jiftak-El mod norden, til Bet Emek og Regiel, og gaaer ud paa venstre side af Kabul,

28 Ebron, Rehob, Hammon, Kana, indtil storstaden Sidon,

29 og grændsen gaaer tilbage til Rama, til den faste stad Tyrus, og tilbage til Hosa og ender ved havet i retningen mod Akzib,

30 Umma, Afek og Rehob. Det var 22 stæder med deres landsbyer.

31 Dette var Asers børns stammes arv efter deres slægter; disse vare deres stæder med deres landsbyer.

32 Den sjette lod kom ud for Naftalis børn, nemlig for Naftalis børn efter deres slægter;

33 og deres landemærke gaaer fra Helef fra egen ved Za-anannim, Adami-Nekeb, Jabneel indtil Lakkum og ender ved Jordan;

34 og grændsen vender sig mod vesten til Asnot Tabor, gaaer derfra ud til Hukok, støder til Sebulon imod syden og Aser mod vesten og til Juda ved Jordan imod østen;

35 og deres faste stæder var Ziddim, Zer, Hammat, Rakkat, Genezaret,

36 Adama, Rama, Hazor,

37 Kedes, Edre-i, En-Hazor,

38 Jiron, Migdal-El, Harem, Bet Anat og Bet Semes. Det var 19 stæder med deres landsbyer.

39 Dette var Naftalis børns stammes arv efter deres slægter; disse vare deres stæder med deres landsbyer.

40 Den syvende lod kom ud for Dans børn efter deres slægter,

41 og deres arvs landemærke var Zora, Estaol, Ir Semes,

42 Sa-alabbim, Ajalon, Jitla,

43 Elon, Timnata, Ekron,

44 Eltele, Gibeton, Ba-alat,

45 Jehud, Bue Berak, Gat Rimmon,

46 Me Jarkon og Rakkon med strækningen, der ligger ligefor Joppe.

47 Men Dans børns landemærke kom dem for trang; derfor drog Dans børn op, belejrede Lekem, indtog den, slog den med skarpe sværd, tog den i besiddelse og boede i den, og Dan kaldte de Lesem efter deres faders, Dans, navn.

48 Dette var Dans børns stammes arv efter deres slægter, disse vare deres stæder med deres landsbyer.

49 Da Israels børn vare færdige med at skifte landet efter dets grændser, gav de Josva, Nuns søn, arv midt iblandt dem.

50 Efter Herrens befaling gav de ham den stad, han forlangte, Timnat Sera nemlig paa Efraims bjerg, og han befæstede staden og boede i den.

51 Disse vare de arvelodder, som præsten Eleasar, Josva, Nuns søn, og Israels børns stamfyrster udskiftede ved lodkastning i Silo for Herrens ansigt ved indgangen til forsamlingsteltet, og de bleve færdige med at dele landet.

Josva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24