Bibelen

II. De tolv historiske bøger
1. Josva bog

Overgangen over Jordan

Det 21de kapitel

Leviternes stæder

1 Derpaa traadte Leviternes familiehoveder frem for præsten Eleasar, Josva, Nuns søn, og Israels børns stamfyrster

2 og talede saaledes til dem i Silo i Kana-ans laned: Herren befalede ved Mose at give os stæder til at bo i med deres overdrev for vort kvæg.

3 Saa gav Israels børn efter Herrens befaling Leviterne disse stæder med deres overdrev af deres arv. -

4 Lodden kom ud for Kohatidernes slægt, og præsten Arons børn af Leviterne fik af Judas, Simons og Benjamins stamme 13 stæder ved lodkastning.

5 Men Kahats øvrige børn fik ved lodkastning 10 stæder af Efraims stammes slægter og af Dans og den halve Manasses stamme. -

6 Gersons sønner fik ved lodkastning 13 stæder af Isaskars stammes slægter og af Asers og Naftalis stamme og den halve Manasses stamme i Basan. -

7 Meraris sønner efter deres slægter fik 12 stæder af Rubens, Gads og Sebulons stamme. -

8 Saa gav Israels børn Leviterne disse stæder med deres overdrev, ligesom Herren havde befalet ved Mose, ved lodkastning.

9 Af Judas og Simons stamme afgav de disse stæder, som man nævnede ved navn,

10 og Arons sønner af Kahatidernes slægt af Levis børn fik dem - thi den første lod var falden paa dem; -

11 de gav dem Arbas, Anoks faders, stad, som er Hebron, paa Juda bjerg med dens overdrev trindt omkring;

12 men byens jorder med dens landsbyer havde de givet Kaleb, Jefunnes søn, til ejendom.

13 Præsten Arons sønner gav de altsaa Hebron, en fristad for drabsmanden, med dens overdrev, Libna med dens overdrev,

14 Jatir med dens overdrev, Estemon med dens overdrev,

15 Holon med dens overdrev, Debir med dens overdrev,

16 Ajin med dens overdrev, Jutta med dens overdrev, og Bet Semes med dens overdrev, 9 stæder nemlig af disse to stammer. -

17 Af Benjamins stamme fik de Gibeon med dens overdrev, Geba med dens overdrev,

18 Anatot med dens overdrev og Almon med dens overdrev, i stæder nemlig.

19 Alle de stæder, som præsterne, Arons sønner, fik, vare altsaa 13 stæder med deres overdrev.

20 Men Kahats børns slægter, som vare Leviter, de øvrige nemlig af Kahats sønner, fik de stæder, som hørte til deres lod, af Efraims stamme.

21 De gav dem nemlig Sikem, en fristad for drabsmanden, med dens overdrev paa Efraims bjerg, Geser med dens overdrev,

22 Kibzaim med dens overdrev og Bet Horon med dens overdrev, i stæder nemlig. -

23 Men af Dans stamme fik de Eltele med dens overdrev, Gibbeton med dens overdrev,

24 Ajalon med dens overdrev og Gat Rimmon med dens overdrev i stæder nemlig. -

25 Men af den halve Manasses stamme fik de Ta-anak med dens overdrev og Gat Rimmon med dens overdrev, to stæder nemlig,

26 saa alle stæder, som Kahats øvrige sønners slægter fik, vare 10 med deres overdrev.

27 Leviternes slægter af Gersons æt fik af den halve Manasses stamme Golan i Basan, en fristad for drabsmanden og dens overdrev, Beestera med dens overdrev, to stæder nemlig;

28 og af Isaskars stamme Kisjon og dens overdrev, Dabrat med dens overdrev,

29 Jarmut og dens overdrev og En-Gannim med dens overdrev, 4 stæder nemlig;

30 og af Asers stamme Miseal med dens overdrev, Abdon med dens overdrev,

31 Helkat med dens overdrev og Rehob med dens overdrev, 4 stæder nemlig;

32 og af Naftalis stamme Kedes i Galilæa, en fristad for drabsmanden, med dens overdrev, Hamot Dor med dens overdrev og Kartan med dens overdrev, 3 stæder nemlig;

33 saa alle Gersonidernes stæder for deres slægter var 13 stæder med deres overdrev.

34 Meraris børns slægter, som vare de øvrige Leviter, fik af Sebulons stamme Jokneam med dens overdrev, Karta med dens overdrev,

35 Dimna med dens overdrev og Nahalal med dens overdrev, i stæder nemlig;

36 og af Rubens stamme Bezer med dens overdrev, Jaza med dens overdrev,

37 Kedemot med dens overdrev og Mefa-at med dens overdrev, i stæder nemlig;

38 og af Gads stamme Ramot i Gilead, en fristad for drabsmanden, med dens overdrev, Mahanaim med dens overdrev,

39 Hesbon mned dens overdrev og Jaeser med dens overdrev, ialt 4 stæder nemlig.

40 Alle disse stæder fik Meraris børn for deres slægter, som var de øvrige af Leviternes slægter, og i deres lod faldt 12 stæder.

41 Alle Leviternes stæder midt i Israels børns ejendom var altsaa 48 stæder med deres overdrev.

42 Disse stæder laa spredte stad for stad med deres overdrev trindt om dem, og det var ens med alle disse stæder.

43 Saa gav Herren Israel hele dette land, som han havde svoret at ville give deres fædre, og de toge det i besiddelse og boede deri;

44 og Herren skjænkede dem rolighed trindt omkring, i alle maader som han havde tilsvoret deres fædre, og ikke een mand stod sig imod dem af alle deres fjender; alle deres fjender havde Herren givet i ders vold;

45 og der blev ikke eet Ord magtesløst af alle de gode Ord, som Herren havde talet til Israels bus, men de gik allesammen i opfyldelse.

Josva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24