Bibelen

II. De tolv historiske bøger
1. Josva bog

Overgangen over Jordan

Det 24de kapitel

Sidste landdag. Josva og Eleasar dø

1 Josva samlede alle Israels stammer til Sikem og sammenkaldte Israels ældste, deres høvedsmænd, dommere og skrivere, og de fremstillede sig for Guds ansigt.

2 Da sagde Josva til hele folket: Saa siger Herren Israels Gud: Hin sides Eufrat boede eders fædre i gammel tid, Tara, som var fader til Abraham og Nakor, og de tjente andre guder,

3 men jeg tog eders fader Abraham fra hin sides Eufrat, lod ham vandre om i hele Kana-ans land, og jeg formerede hans afkom og skjænkede ham Isak;

4 Isak skjænkede jeg Jakob og Esau gav jeg Se-irs bjerg til eje, men Jakob og hans sønner drog ned til Ægypten.

5 Saa sendte jeg Mose og Aron og plagede Ægypten med de jærtegn, som jeg gjorde derinde, og derpaa førte jeg eder ud;

6 og da jeg førte eders fædre ud af Ægypten, kom de til havet, og Ægypterne forfulgte eders fædre med vogne og ryttere til det røde hav.

7 Da raabte de til Herren, og han satte et mørke mellem eder og Ægypterne, og dem førte han havet over, saa det skjulte dem; I saae med eders egne øjne, hvad jeg gjorde i Ægypten, og saa boede i mange aar i ørken.

8 Derpaa førte jeg eder til Amoriternes land, som boede hin sides Jordan, og de førte krig mod eder, men jeg gav dem i eders vold, i toge deres land i besiddelse, og jeg ødelagde dem for eder.

9 Derpaa rejste Balak, Zippors søn, Moabs konge, sig og kjæmpede imod Israel, og han sendte bud og kaldte Bileam, Beors søn, til at lyse forbandelse over eder.

10 Men jeg vilde ikke høre Bileam, saa han fuldkommen maatte lyse velsignelse over eder, og jeg frelste eder af hans haand.

11 Derpaa gik i over denne Jordan, kom for Jeriko, og Jerikos borgere stred mod eder, baade Amoriter, Feresiter, Kananiter, Hetiter, Girgasiter, Heviter og Jebusiter, men jeg gav dem i eders vold;

12 og jeg sendte gedehamser foran eder, og de forjog dem for eder, saavelsom de to Amoriterkonger. Det skete ikke ved dit sværd og din bue.

13 Saa gav jeg eder et land, som i ikke har arbejdet paa, stæder, som i ikke har bygget, og i boede i dem, vingaarde og olivenhaver, som i ikke har plantet, dem nyde i nu frugten af. -

14 Saa frygter nu Herren, tjener ham ærlig og tro, og lad dem fare, de guder, eders fædre tjente hin sides Eufrat og i Ægypten, go tjener i Herren!

15 Men skjøtter i ikke om at tjene Herren, saa vælger eder idag, hvem i ville tjene, enten de guder, eders fædre tjente hin sides Eufrat, eller Amoriternes guder, i hvis land i nu bo; men jeg og mit hus, vi ville tjene Herren!

16 Da tog folket ordet og sagde: Langt være det fra os at forlade Herren for at tjene andre guder!

17 thi Herren, vor Gud, han har ført os og vore fædre op af Ægypten, af slavehuset, og det var ham, som for vore øjne gjorde disse store jærtegn, bevarede os paa hele den vej, vi have vandret og blandt alle de folk, vi droge igjennem!

18 og Herren fordrev alle folkene for os, endog Amoriterne, som boede i dette land, saa vi ville ogsaa tjene Herren, thi han er vor Gud!

19 Da sagde Josva til folket: I kan ikke tjene Herren, thi han er Gud, den Alhellige, en nidkjær Gud er han, han vil ikke forlade eders overtrædelser og synder;

20 naar i forlade Herren og tjene fremmede guder, da vil han vende sig bort, gjøre en ulykke paa eder og gjøre en ende paa eder, efterat han har gjort eder godt!

21 Men folket sagde til Josva: Ingen lunde! thi vi ville tjene Herren!

22 Da sagde Josva til folket: I skal være vidner imod eder selv, at i har valgt eder Herren, til at tjene ham! Og de svarede: Vi ere vidner! -

23 Men nu! bort med de fremmede guder, som ere iblandt eder, og bøjer eders hjærte til Herren, Israels Gud! -

24 Men folket sagde til Josva: Herren, vor Gud, vil vi tjene, hans røst vil vi lyde! -

25 Saa sluttede Josva samme dag en pagt med folket og foreholdt dem lov og ret i Sikem;

26 og Josva skrv alle disse Ord i Guds lovbog, tog en stor sten go lod den der rejse under egetræet, som stod ved Herrens helligdom.

27 Og Josva sagde til hele folket: Se, denne sten skal være et vidnesbyrd imod os; thi den har hørt alle Herrens Ord, som han talede med os, jo den skal være et vidnesbyrd imod eder, at i ikke skal fornægte eders Gud! -

28 Saa lod Josva folket fare hver til sin arv.

29 Efter disse begivenheder døde Josva, Nuns søn, Herrens tjener, 110 aar gammel,

30 og de jordede ham inden hans arvs landemærke ved Timnat Sera, som ligger paa Efraims bjeg, norden for bjerget Gagas.

31 Israel tjente Herren, saalænge Josva levede og de ældste, som levede længe efter Josva og som kjendte al Herrens gjerning, han havde gjort mod Israel.

32 Josefs ben, som Israels børn havde bragt op fra Ægypten, jordede de i Sikem, paa den agerlod, som Jakob havde kjøbt af Hemors, Sikems faders, børn for 100 mark, go den blev Josefs børns arvedel.

33 Eleasar, Arons søn, døde, og de jordede ham i Højen, der hørte hans søn Pinehas til og som var skjænket ham paa Efraims bjerg.

Josva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24