Bibelen

II. De tolv historiske bøger
1. Josva bog

Overgangen over Jordan

Det 4de kapitel

Mindemærket om Israels overgang over Jordan

1 Da hele folket ganske var kommet over Jordan, sagde Herren saaledes til Josva:

2 Udtager eder tolv mænd af folket, een mand for hver stamme,

3 og giver dem denne befaling: Optager eder her fra midten af Jordan, hvor præsterne havde fodfæste, tolv stene, og dem skal i føre over med eder og lade dem blive paa det sted, hvor i ligge denne nat over. -

4 Josva kaldte altsaa de tolv mænd, som han havde forordnet af Israels børn, een mand for hver stamme,

5 og han sagde til dem: Gaaer over foran Herrens, eders Guds, ark til midten af Jordan og der tage hver en sten paa sin axel efter Israels børns stammers tal,

6 for at det kan være et mindesmærke blandt eder! Naar eders børn sidenefter spørge, hvad disse stene have at betyde for eder,

7 da skal i sige til dem: Fordi Jordans vande kløvedes for Herrens pagts ark. Da den nemlig gik gjennem Jordan, kløvedes dens vande, og disse stene skulle til evig tid være Israels børn til admindelse.

8 Israels børn gjorde da saaledes, som Josva havde befalet dem, de toge tolv stene midt op af Jordan, ligesom Herren havde sagt til Josva, efter Israels børns stammers tal, og de førte dem over med sig til det sted, hvor de laa natten over, og lode dem blive der. -

9 Men Josva rejste tolv stene midt i Jordan, hvor præsterne, der bare pagtens ark, havde haft fodfæste, og de bleve der indtil denne dag.

10 Præsterne, som bare arken, bleve staaende midt i Jordan, indtil alt var udført, som Herren havde befalet Josva at sige til folket, efter alt det, Mose havde hudet Josva, og folket skyndte sig at gaa over.

11 Da h ele folket var kommet over, kom ogsaa Herrens ark over og præsterne for folkets øjne;

12 og Rubens og Gads børn go den halve Manasses stamme gik slagfærdige over i spidsen for Israels børn, ligesom Mose havde sagt til dem,

13 henved 40.000 kamrustede mænd drog de over for Herrens ansigt til krig, til Jerikos flakke ørk. -

14 Paa denne dag gjorde Herren Josva stor i hele Israels øjne, og de ansaae ham, ligesom de havde anseet Mose, saa længe han levede.

15 Derpaa sagde Herren saaledes til Josva:

16 Byd præsterne, som bære lovens ark, at stige op af Jordan;

17 og Josva befalede præsterne og sagde: Stiger op af Jordan!

18 Og da præsterne, som bare Herrens pagts ark, vare stegne midt op af Jordan, og saasnart præsterne satte deres fod op paa tørt land, kom Jordans vande tilbage til sit sted og gik som tilforn over alle sine bredder.

19 Men folket var steget op af Jordan paa den tiende dag i den første maaned, og de lejrede sig ved Gilgal yderst ude, østen for Jeriko. -

20 De tolv stene, som de havde taget af Jordan, oprejste Josva i Gilgal,

21 og han sagde saaledes til Israels børn: Naar eders børn siden hen spørge deres fædre og sige: Hvad betyde disse stene?

22 da skal i underrette eders børn og sige: Paa det tørre gik Israel over denne Jordan;

23 thi Herren, eders Gud, udtørrede Jordans vande for eders ansigt, indtil i vare gaaede over, ligesom Herren, eders Gud, havde gjort med det røde hav, hvilket han tørrede for vort ansigt, indtil vi vare gaaede over,

24 for at alle folk paa jorden skal kjende Herrens haand, at den er stærk, for at i kunne frygte Herren, eders Gud, alle dage!

Josva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24