Bibelen

II. De tolv historiske bøger
1. Josva bog

Overgangen over Jordan

Det 8de kapitel

Aj tages. Alteret paa Ebals bjerg

1 Herren sagde til Josva: Du skal ikke frygte og ikke være bange; tag hele krigsfolket med dig, rejs dig og drag mod Aj; se, jeg har givet Ajs konge, hans folk, stad og land i din vold;

2 og du skal gjøre mod Aj og dens konge, som du gjorde mod Jeriko og dens konge; kun byttet og kvæget i den maa i plyndre for eder. Men sæt dig nu et baghold vester for staden! -

3 Josva gjorde sig da rede med hele krigsfolket til at drage mod Aj, og han udsøgte 30.000 vældige krigskarle og sendte dem ud om natten;

4 og han gav dem denne befaling: Seer til, i, som ligge i bagholdet vesten for staden, at i ikke holder eder meet langt fra den, og i skal allesammen være paa rede haand;

5 men jeg vil med hele folket, som er hos mig, rykke lige mod staden, og naar de gjør et udfald imod os ligesom forrige gang, saa vil vi flygte for dem;

6 og naar de ere dragne efter os, til vi har faaet dem et godt stød fra staden, fordi de ville sige: De flygte for os ligesom forrige gang, og vi ogsaa flygte for dem,

7 da skal i rejse eder af bagholdet og tage staden, og Herren, eders Gud, vil give den i eders haand;

8 og naar i har faaet staden i eders magt, skal i stikke ild paa den! I skal gjøre efter Herrens Ord! se, jeg har givet eder befaling!

9 Josva sendte dem da afsted, og de drog til bagholdet og satte sig mellem Betel og Aj, vesten for Aj, men Josva blev natten over i folkets midte. -

10 Om morgenen stod Josva tidlig op og mønstrede folket, og han og Israels ældste drog op i spidsen for folket mod Aj;

11 og hele krigsfolket, som var hos ham, drog op, rykkede nærmere og kom ligefor staden og slog lejr norden for Aj, saa dalen laa imellem ham og Aj;

12 og omtrent fem tusinde mand tog han og lagde i baghold mellem Betel og Aj vesten for staden.

13 De stillede altsaa folket op af lejren, som var nord for staden, og baggroppen vest for staden; og Josva gik denne nat midt gjennem dalen.

14 Da nu kongen af Aj saae det, skyndte bymændende sig, kom tidlig op og drog Israel imøde til slag, baade han og hele hans folk til en aftalt tid ud paa sletten; men han vidste ikke af, at der sad et baghold vesten for staden.

15 Men Josva og hele Israel lod sig slaa af dem og flygtede ad vejen til ørken;

16 og de sammenraabte hele folket, som var i staden, til at forfølge dem, og de forfulgte Josva, og de bleve dragne fra staden,

17 saa der blev ikke en mand tilbage i Aj og Betel, som ikke var dragen efter Israel, og de forlod staden aaben og forfulgte Israel.

18 Men Herren sagde til Josva: Udræk dit spyd, som du har i din haand, mod Aj, thi jeg vil give den i din vold, og Josva rakte spydet, han havde i haanden, ud mod staden,

19 og bagholdet rejste sig hurtig fra sit sted og løb, da han havde udrakt sin haand, kom ind i byen og tog den go skyndte sig og satte ild paa staden.

20 Og mændene fra Aj vendte sig tilbage og saae og se, røgen af staden steg mod himlen, og det stod ikke i deres magt at flygte til den ene eller anden side, da folket, som var flygtet ad ørken til, vendte sig mod dem, som forfulgte dem.

21 Da Josva og hele folket nemlig saae, at bagholdet havde taget staden, og at røgen af den slog op, vendte de om og slog mændene af Aj,

22 og hine drog ogsaa imod dem fra staden af, saa de vare midt imellem Israel, disse vare paa denne og hine paa den anden side af dem, og de slog dem, saa der blev ikke een tilovers af dem, som reddede sig ved flugten.

23 Men kongen af Aj fangede de levende og førte ham til Josva;

24 og da Israel havde slaaet alle mændene af Aj ihjel paa marken og i ørken, hvor de forfulgte dem, og de alle tilsammen vare faldne for sværdets eg, drog hele Israel tilbage til Aj, og den sloge de med skarpe sværd;

25 og alle de, som faldt paa denne dag, baade mænd og kvinder, vare 12.000, alle indbyggerne i Aj.

26 Men Josva tog ikke sin haand tilbage, hvori han holdt spydet udrakt, inden han havde fuldført bandet paa alle indvaanerne i Aj.

27 Kun kvæget og byttet i staden plyndrede Israeliterne for sig efter det Ord af Herren, som han havde budet Josva.

28 Josva brændte Aj af og gjorde den til en evig øde grusdynge indtil denne dag;

29 men kongen af Aj hængte han paa et træ til aftens tid, og ved solens nedgang bød han, at de skulde tage hans krop ned af træet, og de kastede den da udenfor stadsporten og rejste en stor stendysse over den, som endnu er til.

30 Derpaa byggede Josva et alter for Herren, Israels Gud, paa Ebals bjerg,

31 ligesom Mose, Herrens tjener, havde befalet Israels børn, som skrevet staaer i Moselovens bog, nemlig et alter af hele sten, som der ikke blev ført mejsel over, og paa det ofrede de brændofre til Herren og slagtede takofre;

32 og han skrev der paa stenene en gjenpart af Moselov, som han havde skrevet for Israels børn;

33 og hele Israel med deres ældste, øverster og dommere stode paa begge sider af arken ligeoverfor præsterne, Leviterne, som bare Herrens pagts ark, saavel den fremmede som den indfødte, den ene halvdel over for Grissims bjerg og den anden halvdel over for Ebals bjerg, ligesom Mose, Herrens tjener, iforvejen havde befalet at lyse velsignelsen over Israels folk.

34 Derpaa forelæste han alle ordene i denne lov, bade velsignelsen og forbandelsen i alle maader, som der staaer skrevet i lovens bog,

35 og der var ikke et ord af alt, hvad Mose havde befalet, uden Josva jo læste det for hele Israels forsamling, for kvinderne og smaabørnene og den fremmede som vandrede blandt dem.

Josva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24