Bibelen

II. De tolv historiske bøger
2. Dommernes bog

Det 20de kapitel

Krigen mod Benjaminterne

1 Da drog alle Israels børn ud, og menigheden samledes som een mand lige fra Dan til Betsaba og Gileads land for Herren i Mispa.

2 Saa traadte øversterne frem for hele folket efter alle stammerne i Guds folkeforsamling, som bestod af 400.000 mand tilfods, som vare rustede til krig.

3 Benjamins børn hørte da, at Israels børn vare dragne op til Mispa, og Israels børn sagde: Siger frem, hvorledes det gik til med den onde gjerning.

4 Da tog den levitiske mand, den dræbte kvindes mand nemlig, ordet og sagde: Til Gibea, som tilhører Benjamin, kom jeg og min medhustru for at blive natten over;

5 men Gibeas borgere rejste sig mod mig, omringede huset om natten for min skyld, mig tænkte de paa at slaa ihjel, men min medhustru skjændede de, saa hun døde.

6 Da tog jeg min hustru, huggede hende i stykker og sendte hende til hele Israels arvs land, thi de havde gjort os skjændsel og daarlighed i Israel;

7 se, her er i, alle Israels børn! taler her tilsammen og tager beslutning!

8 Men hele folket rejste sig som een mand og sagde: Ikke een mand af os vil drage til sit telt, og ikke een mand af os vil trække sig tilbage til sit hjem,

9 men nu, det er, hvad vi ville gjøre med Gibea: mod den vi ville drage efter lodkastning;

10 og vi ville tage 10 mænd af 100 af alle Israels stammer og 100 af 1000, og 1000 af 10.000 til at hente tæring til folket, for at de, naar de komme for Gibea i Benjamin, kan handle mod den efter at den daarlighed, den har gjort i Israel! -

11 Saa samledes alle Israels mænd imod staden, og de vare forbundne som een mand.

12 Men Israels stammer sendte mænd til alle Benjamins slægter og lod sige: Hvad er det for en ond gjerning, der er skeet iblandt eder?

13 Men udlever nu de mænd, de skarnsfolk, som ere i Gibea, for at vi kan slaa dem ihjel og udrydde det onde af Israel! Men Benjamins børn vilde ikke høre efter, hvad deres brødre, Israels børn, sagde.

14 Benjamins børn samledes da fra stæderne til Gibea for at drage i krig imod Israels børn.

15 Samme dag bleve Benjamins børn fra stæderne talte, og de vare 26.000 mand, som vare rustede til kamp, foruden indbyggerne i Gibea, som, da de bleve talte, vare 700 udsøgte mænd.

16 Blandt hele folket var der 700 udsøgte mænd, som vare kejthaandede, og alle disse traf med slyngekast paa et haar og slog aldrig fejl.

17 Israels mænd blve talte foruden Benjamiterne, og de vare 400.000 mand, som vare rustede til krig, og de vare alle krigsmænd.

18 De rejste sig og drog op til Guds hus, og Israels børn adspurgte Gud og sagde: Hvem af os skal først drage op til kampen imod Benjamins børn? og Herren sagde: Juda skal begynde!

19 Saa rejste Israels børn sig om morgenen og lejrede sig mod Gibea.

20 Og hver mand af Israel drog i krig mod Benjamin, og hver mand af Israel opstillede sig imod dem til slag ved Gibea;

21 men Benjamins børn gjorde et udfald fra Gibea og strakte samme dag 22.000 Israliter til jorden.

22 Men Israels børn tog mod til sig og opstillede sig atter til slag paa samme sted, hvor de vare opstillede den forrige dag,

23 og Israels børn drog op og græd for Herrens ansigt indtil aften, og de adspurgte Heren og sagde: Skal jeg blive ved at rykke i slag mod min broder Benjamins børn? og Herren svarede: Drager op imod ham! -

24 Anden dagen rykkede Israels børn da imod Benjamins børn;

25 men Benjaminiterne gjorde et udfald imod dem fra Gibea den dag, og de strakte atter 48.000 mand af Israels børn til jorden, og alle disse vare rustede til kamp.

26 Saa drog alle Israels børn, ja hele folket op, og de kom til Guds hus og græd, og de sad der for Herrens ansigt og fastede samme dag lige til aften, og de ofrede brændofre og takofre for Herren;

27 og Israels børn adspurgte Herren - thi Guds pagts ark var der i de samme dage,

28 og Pinehas, en søn af Arons søn, Eleasar, stod i disse dage for hans ansigt - og sagde: Skal jeg tiere drage i slag imod min broder Benjamins børn, eller skal jeg lade det være? men Herren sagde: Drager op; thi i morgen vil jeg give ham i din haand. -

29 Israel lagde da baghold trindt omkring ved Gibea. -

30 Israels børn droge altsaa tredje dag op imod Benjamins børn og stillede sig i slagorden ved Gibea som de forrige gange;

31 og Benjamins børn gjorde et udfald imod folket, droges fra staden og begyndte at slaa ned iblandt folket som de forrige gange paa landevejene, hvoraf den ene løber til Betel, den anden til Gibea, og paa aaben mark, henved en 30 mand af Israel.

32 Da sagde Benjamins børn: De ere slagne af os som i førstningen; men Israels børn havde sagt: Vi vil flygte og afdrage dem fra staden ud paa landevejene.

33 Saa rejste hver Israels mand sig fra sit sted og opstillede sig i Ba-al Tamar, men Israels baghold brød frem fra sit sted, hvor Gibea var blottet;

34 og der kom 10.000 udsøgte mænd af hele Israel lige for Gibea, og slaget blev meget haardt, thi de vidste ikke af, at ulykken hængte dem over hovedet. -

35 Saa slog Herren Benjamin for Israel, og Israels børn ødelagde paa denne dag 25.000 mand af Benjamin, som alle vare rustede til kamp. -

36 Og Benjamins børn saae, at de vare slagne - Israels børn rømmede dem nemlig pladsen, da de stolede paa bagholdet, som de havde lagt mod Gibea, -

37 og bagholdet skyndte sig og tog Gibea, og bagholdet blæste i basusen og slog hele staden med skarpe sværd;

38 men det var en aftale mellem Israels mænd og bagholdet, at de skulde lade en svær røg opstige af staden.

39 Saa vendte Israels mænd sig i slaget, og Benjamin begyndte at slaa ned imellem dem, henved 30 mand, thi de havde sagt: Sandelig, han er ganske slagen af os som i det forrige slag.

40 Den tykke røg begyndte nu at stige op af staden som en røgstøtte, og Benjamin vendte sig tilbage, og se, hele staden gik op i røg mod himlen;

41 men Israels mænd vendte sig om, og Benjamins mænd bleve forfærdede, thi de saae, at ulykken var kommet over dem;

42 og de vendte sig for Israels børn ad vejen til ørken, men krigsfolkene forfulgte dem, og de fra stæderne ødelagde dem midt imellem sig;

43 de havde omringet Benjamin, forfulgte ham og nedtraadte ham i Mag til tvertover for Gibea mod solens opgang;

44 og der faldt 18.000 mand af Benjamin, og de vare alle tapre mænd;

45 og de vendte sig og flygtede ad ørken til Rimmons klippe; og ad landevejen gjorde de en efterslet mellem dem paa 5.000 mand og forfulgte dem til Gideom og nedlagde 2.000 mand af dem;

46 saa alle de, som faldt af Benjaminiterne, vare paa denne dag 25.000 mand, som vare rustede til kamp, og de vare alle tapre mænd.

47 Men 600 mand vendte sig og flygtede ad ørken til til Rimmons klippe, og de blev paa Rimmons klippe i fire maaneder.

48 Men Israels mænd vendte tilbage mod Benjamins børn og slog dem med skarpe sværd baade folk i stæderne og kvæget, ja hver, som blev truffen, og alle stæder, der fandtes, satte de ild paa.

Dommernes bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21