Bibelen

II. De tolv historiske bøger
4. Samuels bog

Det 15de kapitel

Krigen med Amalekiterne. Sauls ulydighed

1 Samuel sagde til Saul: Mig sendte Herren for at salve dig til konge over hans folk, Israel, saa adlyd nu Herrens Ords røst!

2 Saa sagde Herren, den Almægtigste: Jeg har betænkt, hvad Amalek har gjort imod Israel, da han satte sig mod ham paa vejen, da han drog fra Ægypten;

3 saa gaa nu og slaa Amalek, og i skal lyse alt, hvad han er, i band; du maa ikke spare ham, men du skal slaa ham ihjel, baade mænd og kvinder, baade børn og diende, baade oxer og lam, baade kameler og æsler. -

4 Saul lod folket høre dette og mønstrede dem i Telaim, nemlig 200.000 fodfolk og 10.000 mand af Juda.

5 Da Saul kom til Amaleks stad, lagde han et baghold i dalen.

6 Saul sagde til Keniterne: Gaaer, viger bort og drager ned fra Amalekiterne, at jeg ikke skal ødelægge dig med ham; thi du har viist kjærlighed imod alle Israels børn, da de drog op fra Ægypten. Saa veg Keniterne bort fra Amalek.

7 Men Saul slog Amalekiterne fra Havila, indtil man kommer til Sur, som ligger ligeoverfor Ægypten;

8 og han fangede Amalekiternes konge Agag levende, og paa hele folket fuldbyrdede han bandet med skarpe sværd,

9 men Saul og folket skaanede Agag og de bedste faar og oxer, sildefødningerne og fedelammene, og alt, hvad godt var, go dem vilde de ikke lyse i band; men alt det kvæg, som var ringe og svagt, det lyste de i band.

10 Da talede Herren saaledes til Samuel:

11 Det gjør mig ondt, at jeg har sat Saul til konge; thi han har vendt sig fra mig; mine Ord har han ikke holdt ved magt. Da blev Samuel vred og raabte til Herren den ganske nat;

12 og Samuel stod tidlig op for at gaa Saul imøde om morgenen, og man meldte Samuel og sagde: Saul var kommen til Karmel, og se, han oprejste sig der et sejerstegn; og han vendte sig, gik over floden og drog ned til Gilgal.

13 Saa kom Samuel til Saul, og Saul sagde til ham: Velsignet være du for Herren! jeg har fuldkommet Herrens Ord!

14 Men Samuel sagde: Hvad er det for en brægen af faar for mine øren? og hvad er det for en bøgen af oxer, som jeg hører?

15 Saul sagde: Fra Amalekiterne have de bragt dem, hvad folket har skaanet, det bedste nemlig af faar og oxer, for at ofre dem til Herren, din Gud; men resten har vi lyst i band.

16 Da sagde Samuel til Saul: Nok herom! men jeg vil melde dig, hvad Herren har talet til mig i denne nat; og han sagde til ham: Tal!

17 Og Samuel sagde: Er det ikke saa, at da du var ringe i dine egne øjne, blev du hovedet for Israels stammer, og Herren salvede dig til en konge over Israel?

18 og Herren sendte dig paa vejen og sagde: Drag hen og lys disse syndere, Amalekiterne, i band, og strid imod dem, indtil du faaet dem lagt øde!

19 Hvorfor har du ikke adlydt Herrens røst? men du styrtede dig over byttet og gjorde, vhad ondt er i Herrens øjne! -

20 Men Saul sagde til Samuel: Jeg adlød dog Herrens røst, jeg drog den vej, paa hvilken Herren sendte mig, jeg førte Amalekiternes konge Agag herhen, og Amalekiterne lyste jeg i band;

21 men af byttet tog folket faar og oxer, det bedste af bandsgodset, for at ofre det til Herren, din Gud, i Gilgal. -

22 Samuel sagde: Mon Herren har større behag i brændofre og slagtofre end i lydighed mod Herrens røst? se, lydighed er bedre end offer, og hørsomhed er bedre end fedmen af væddere!

23 thi gjenstridighed er en trolddoms synd, og trodsighed er ugudeligehd og afgudsdyrkelse! Fordi du har ringeagtet Herrens Ord, vil han agte dig for ringe til at være konge! -

24 Saul sagde til Samuel: Jeg har syndet, fordi jeg har overtraadt Herrens befaling og dine ord; thi jeg frygtede for folket og adlyd deres røst.

25 Men nu, borttag min synd, kjære! vend tilbage til mig, saa vil jeg nedkaste mig for Herren! -

26 Men Samuel sagde til Saul: Jeg vil ikke vende tilbage med dig; thi du har ringeagtet Herrens Ord, og Herren vil agte dig for ringe til at være konge over Israel!

27 Da Samuel vendte sig for at gaa, greb han i fligen af hans kappe, og den blev reven i stykker;

28 og Samuel sagde til ham: Herren har idag revet Israels rige fra dig og givet det til din næste, som er bedre end du;

29 og Israels herlighed lyver ikke, han angrer ikke; thi han er ikke et menneske, at han skulde angre noget! -

30 Han sagde: Jeg har syndet! men kjære, viis mig nu ære for mit folks ældstes og for Israels øjne, og vend tilbage med mig, og jeg vil nedkaste mig for Herren, din Gud!

31 Saa vendte Samuel tilbage efter Saul; og Saul kastede sig ned for Herren.

32 Derpaa sagde Samuel: Fører Amaleks konge, Agag, til mig; og Agag gik til ham med godt mod og sagde: Altsaa er dødens bitterhed bortvegen!

33 Men Samuel sagde: Ligesom dit sværd har berøvet kvinder deres børn, saa skal blandt kvinderne din moder berøves sin søn; og Samuel huggede Agag ned for Herrens ansigt i Gilgal. -

34 Derpaa gik Samuel til Rama; men Saul drog op til sit hus i Sauls Gibea;

35 og Samuel saae ikke tiere til Saul til sin dødsdag; thi Samuel sørgede over Saul, og det gjorde Herren ondt, at han havde sat Saul til konge over Israel.

1 Samuels bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31