Bibelen

II. De tolv historiske bøger
4. Samuels bog

Det 6te kapitel

Pagtens ark føres tilbage

1 Herrens ark var 7 maaneder i Filisternes land;

2 saa kaldte Filisterne præsterne og spaamændene og sagde: Hvad skal vi gjøre ved Herrens ark? lad os vide, hvormed vi skal sende den til sit sted.

3 De sagde: Hvis i sende Israels Guds ark bort, maa i ikke sende den tom; men i maa sandelig give ham et skyldoffer, saa ville i blive lægte, og det vil blive eder vitterligt, hvorfor hans haand ikke vilde vige fra eder.

4 De sagde da: Hvad for et skyldoffer skal vi give ham med tilbage? De svarede: Efter Filisternes fyrsters tal fem guldtakker og fem guldmus - thi der var een page over dem alle og over deres fyrster -

5 og i skulle gjøre billeder af eders takker og billeder af eders mus, som øselægge landet, og give Israels Gud æren, maaske hans haand vil blive lettet fra eder, eders guder og eders land!

6 og hvorfor ville i forhærde eders hjærte, ligesom Ægypterne og Farao forhærdede deres hjærte, mon de dog ikke lod dem fare, da han havde øvet storværk mod dem, og de drog bort.

7 Men nu, tager go gjører eder en ny vogn med to nybære køer, som der aldrig er lagt aag paa, og spænder køerne for vognen, men driver deres kalve hjem fra dem,

8 og tager saa Herrens ark go sætter den paa vognen; men guldtøjet, som i giver ham tilbage med som skyldoffer, skal i lægge i et skrin ved siden af, og skikke den bort og lade den fare;

9 og i skal se til: dersom den drager op ad vejen til sit landemærke til Betsemes, saa har han paaført os denne store ulykke, men hvis ikke, skal vi forstaa, at hans haand ikke har rørt os, det har da været et tilfælde.

10 Mændene gjorde da saaledes: De toge to nybære køer og spændte dem for vognen, men lukkede deres kalve hjemme,

11 og de satte Herrens ark paa vognen tilligemed skrinet med guldmusene og billederne af deres takker;

12 og køerne gik ligefrem ad vejen til Betsemes, i eet spor gik de stedse go bøgede, men bøjede hverken til højre eller venstre, og Filisternes fyrster fulgte efter dem til Betsemes's skjel. -

13 Betsemesiterne vare i lav med hvedehøsten i dalen, og da de opløftede deres øjne og saae arken, bleve de glade ved at se den;

14 og vognen kom til Betsemesiten Josvas ager og standsede der, og der var en stor sten. De kløvede da træet af vognen og bragte køerne som et brændoffer for Herren.

15 Leviterne tog Herrens ark ned og skrinet, som var med den, hvori guldtøjet laa, og satte den paa den store sten, og mændene i Betsemes ofrede samme dag brændofre og slagtede slagtofre for Herren. -

16 Da Filisternes fem fyrster havde seet det, vendte de samme dag tilbage til Ekron. -

17 Disse ere de guldkakker, som Filisterne gav tilbage som et skyldoffer for Herren: en for Asdod, en for Gaza, en for Askalon, en for Gat og en for Ekron.

18 Men guldmusene var efter tallet paa alle Filisterne fem fyrsters stæder, baade for de faste stæder, og de aabne byer lige til den store sten Abel, hvorpaa de satte Herrens ark, og den ligger den dag idag er paa Betsemesiten Joavas mark.

19 Men Herren slog mellem mændene i Betsemes, fordi de havde seet i Herrens ark, og han slog 70 mand af 50.000, og folket sørgede, fordi Herren havde slaget dem med et stort slag.

20 Og mændene i Betsemes sagde: Hvem kan bestaa for Herrens, denne hellige Guds ansigt? og til hvem skal den drage op fra os?

21 Og de sendte bud til indbyggerne i Kirjat Jearim og lod sige: Filisterne har bragt Herrens ark tilbage, kommer ned og tager den op til eder!

1 Samuels bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31