Bibelen

II. De tolv historiske bøger
5. Samuels bog

David som konge

Det 10de kapitel

Ammoniterne forhaane Davids sendebud. David slaaer dem

1 Sidenefter døde Ammoniternes konge, og hans søn, Hanun, blev konge i hans sted.

2 Da sagde David: Jeg vil vise kjærlighed mod Hanun, Nakas' søn, ligesom hans fader har viist mig kjærlighed imod mig; og David sendte bud for at trøste ham over hans fader ved sine tjenere, og Davids tjenere kom til Ammoniternes land.

3 Men Ammoniternes fyrster sagde til deres storherre, Hanun: Mener du, at David sender dig trøstere for at ære din fader for dine øjne? mon David ikke har sendt sine tjenere til dig for at udforske og spejde staden og omstyrte den?

4 Saa tog Hanun Davids tjenere, afragede det halve af deres skæg og afskar det halve af deres klæder lige til sædet og sendte dem bort.

5 Da man meldte David det, sendte han dem bud imøde; thi mændene vare ganske skamskjændte, og kongen sagde: Bliver i Jeriko, indtil eders skjæg voxer ud, saa kan i vende tilbage. -

6 Da Ammoniterne saae, at de vare blevne David forhadte, sendte de bud og lejede af Syrerne i Nekobs bus og Syrerne i Zoba 20.000 fodfolk, og 1.000 mand af kongen i Magaka og 12.000 mand af folkene i Tob.

7 Da David hørte det, sendte han Joab med hele hæren af krigsfolk.

8 Ammoniterne rykkede ud og stillede deres slagorden ved indgangen til porten; men Syrerne fra Zoba og Rekob og mændene fra Tob og Magaka stode alene i marken.

9 Da Joab saae, at slaget var ordnet imod ham baade forfra og bagfra, udtog han folk af alle Israels udvalgte og stillede sig imod Syrerne;

10 men resten af folket overlod han til sin broder Abisaj, og han stillede sig imod Ammoniterne;

11 og han sagde: Blive Syrerne mig for stærke, skal du komme mig til hjælp, og dersom Ammoniterne blive dig for stærke, skal jeg drage dig til hjælp.

12 Vær frimodig, og lader os holde os brave for vort folk og for vor Guds stæder, og Herren gjøre, hvad ham behager!

13 Saa rykkede Joab frem med folket, som han havde hos sig, til slag mod Syrerne, og de flygtede for ham.

14 Men da Ammoniterne saae, at Syrerne flygtede, gave de sig ogsaa paa flugten for Abisaj og droge ind i staden; og Joab vendte tilbage fra Ammoniterne og kom til Jerusalem.

15 Da Syrerne saae, at de vare slagne af Israeliterne, samlede de sig;

16 og Hadadeser sendte bud og lod Syrerne, som vare hin sides floden, rykke ud, og de kom til Helam; og Sobak, som var Hadadesers krigshøvding, var i spidsen for dem.

17 Da det blev meldt David, samlede han hele Israel, gik over Jordan og kom til Helam, og Syrerne opstillede sig imod David og kjæmpede imod ham.

18 Men Syrerne flygtede for Israeliterne, og David ihjelslog af Syrerne folkene paa 700 stridsvogne og 40.000 ryttere, og han slog ogsaa krigshøvdingen Sobak, saa han døde der.

19 Da alle de konger, som vare Hadadesers tjenere, saae, at de vare slagne af Israeliterne, sluttede de fred med Israeliterne og tjente dem, og Syrerne bleve bange for tiere at komme Ammoniterne til hjælp.

2 Samuels bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23