Bibelen

II. De tolv historiske bøger
5. Samuels bog

Det 17de kapitel

Akitofel og Husaj som Absalons raadgivere

1 Akitofel sagde til Absalon: Lad mig, kjære, udvælge 12.000 mand, saa vil jeg rejse mig og forfølge David i denne nat;

2 og jeg vil komme over ham, medens han er mødig og har ladet hænderne synke, og jeg vil forfærde ham, og alt folket, som er hos ham, vil flygte, og jeg skal nedlægge kongen alene;

3 men hele folket vil jeg føre tilbage til dig; og naar hver mand vender tilbage, som er, hvad du attraaer, vil hele folket have fred.

4 Dette ord var ret for Absalons og alle Israels ældstes øjne. -

5 Men Absalon sagde: Kald dog ogsaa Akiten Husaj og lad os ogsaa høre, hvad der er hans mening.

6 Saa kom Husaj til Absalon, og Absalon sagde til ham: Paa denne maade, har Akitofel talet; skal vi nu gjøre efter hans ord? hvis ikke, saa tal du!

7 Husaj sagde til Absalon: Det er ikke et godt raad, som Akitofel har givet denne gang;

8 og Husaj sagde endvidere: Du kjender din fader og hans mænd, at de ere vældige karle og opbragte i sindet som en bjørn, man har taget ungerne fra paa marken; og din fader er en krigsmand, han bliver ikke natten over hos folket;

9 se, nu holder han sig skjult i en af hulerne eller paa et andet sted, og det kunde ske, naar det faldt nogle af dem i begyndelsen, at nogen let kunde høre det og sige: Der er skeet et nederlag mellem folket, som følger Absalon,

10 og selv den, som var en brav karl og havde hjærte som en løve, kunde blive ganske forsagt, thi hele Israel veed, at din fader er en helt, og at det er brave karle, som er med ham.

11 Thi raader jeg: Du samle flittig hele Israel om dig fra Dan til Bersaba, som sandet paa havets bred i mængde, og personlig drage du i slaget.

12 Naar vi da komme til ham paa et af stederne, hvor han findes, da skal vi falde over ham som duggen over jorden, og der skal ikke en eneste blive tilovers af ham og alle de mænd, som ere med ham;

13 og indeslutter han sig i en stad, da skal hele Israel bære snore sammen til samme stad, og vi vil trække den ned i dalen, indtil der ikke bliver en stump tilbage af den!

14 Da sagde Absalon og alle Israels mænd: Arkiten Husajs raad er bedre end Akitofels. Men Herren havde skikket det saa, at Akitofels det gode raad blev til intet, for at Herren kunde føre ulykke over Absalon.

15 Men Husaj sagde til præsterne Zadok og Abjatar: Saadan og saadan raadede Akitofel Absalon og Israels ældste, men saadan og saadan raadede jeg.

16 Men sender en hurtig bud, melder David og siger: Blive ikke natten over i den slakke ørk, men drag ganske over floden, for at kongen og hele folket, som er med ham, ikke skal opsluges.

17 Jonatan og Akimagas stode ved kilden Rogel, og en pige gik ud og meldte dem det, og de gik og meldte kong David det; de kunde ikke lade sig se ved at gaa ind i staden.

18 Dog saae en dreng dem, og han meldte det til Absalon; men de gik begge hurtig og kom til en mands hus i Bakurim, og han havde en brønd i sin gaard, og der stede de ned;

19 og konen tog og bredte et tæppe over brøndens munding og strøede gryn derpaa, og sagen blev ikke bekjendt.

20 Saa kom Absalons tjenere til konen i huset og sagde til hende: Hvor er Akimagas og Jonatan? og hun sagde: De gik over vesten! De søgte da, men fandt dem ikke, og vendte tilbage til Jerusalem. -

21 Da de vare gaaede, steg de op af brønden og gik og meldte kong David det, og de sagde til David: Rejser eder, gaaer hurtig over vandet, thi saadant raad gav Akitofel mod eder.

22 Da rejste David sig og hele folket, som var med ham, og de gik over Jordan inden daggry, indtil der ikke fattedes een, som ikke var gaaet over Jordan.

23 Da Akitofel saae, at hans raad ikke var blevet fulgt, sadlede han sit æsel, gjorde sig rede og drog hjem til sin stad, og da han havde beskikket sit hus, hængte han sig, saa han døde, og blev jordet i sin faders grav.

24 David kom til Mahanaim, men Absalon drog over Jordan, han og alle Israels mænd med ham;

25 og Absalon havde sat Amafa over hæren i Joabs sted; men Amafa var en søn af en israelitisk mand ved navn Jitra, som havde haft omgang med Abigail, der var en datter af Nakas og søster til Joabs moder Zeruja.

26 Israel og Absalon sloge lejr i Gileads land.

27 Da David var kommen til Mahanaim, bragte Sobi, en søn af Nakas fra Ammoniternes hovedstad, og Makir en søn af Ammiel fra Lodebar og Gileaditen Barsillaj fra Roglim,

28 senge, skaaler, lerkar, hvede, byg, mel, ristede ax, bønner, lindser, ristede bælgfrugter,

29 honning, ostemælk, faar, og komælksost; det bragte de til David og folket, som var med ham, til føde; thi de sagde: Folket er blevet hungrigt, mat og tørstigt i ørken.

2 Samuels bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23