Bibelen

II. De tolv historiske bøger
5. Samuels bog

David som konge

Det 2det kapitel

David konge i Hebron og Isboset konge i Mahanaim

1 Derpaa adspurgte David Herren og sagde: Skal jeg drage op til en af Judas stæder? og Herren sagde til ham: Drag derop! men David sagde: Hvor skal jeg drage hen? og han svarede: Til Hebron.

2 David drog da derop tilligemed sine to hustruer, Jisreelitinden Akinoam og Abigail, Karmeliten Nabals hustru.

3 David førte sine mænd, som vare hos ham, op med sig, hver med sit hus, og de boede i Hebrons stæder.

4 Og Judas mænd kom og salvede der David til konge over Judas hus, og man meldte David og sagde: Det er mændene i Jabes i Gilead, der har jordet Saul.

5 David sendte da bud til mændene i Jabes i Gilead og sagde til dem: Velsignede være i for Herren, fordi i har viist denne kjærlighed mod eders herre, Saul, at i jordede ham.

6 Og nu, Herren vise kjærlighed og trofasthed mod eder, og jeg vil ogsaa gjøre godt mod eder, fordi i gjorde denne gjerning.

7 Og nu, værer faste og bliver brave folk, skjøndt eders herre Saul er død; thi ogsaa Judas hus har salvet mig til konge over sig.

8 Men Abner, Ners søn, som var høvding for Sauls hær, havde taget Sauls søn Isboset og førte ham over til Mahanaim;

9 og han satte ham til konge over Gilead, Asuri, Jisreel, Efraim og Benjamin, ja over hele Israel; -

10 Sauls søn Jeboset var 40 aar gammel, da han blev konge over Israel, og han havde nu hersket to aar - dog var Judas hus blevet ved David;

11 men tallet paa de aar, David var konge i Hebron over Judas hus, var 7 aar og 6 maaneder.

12 Abner, Ners søn, drog ud med Isbosets, Sauls søn, tjenere fra Mahanaim til Gilead,

13 og Joab, Zerujas søn, drog ud med Davids tjenere, og de mødtes sammen ved Gileads dam, og disse lagde sig paa den ene side af dammen, og de andre paa den anden side.

14 Da sagde Abner til Joab: Lad nogle ungersvende rejse sig og tumle sig med hverandre for vore øjne; og Joab svarede: De skal være rede.

15 Saa rejste de sig og gik frem 12 i tallet for Benjamin og Sauls søn Isboset og 12 af Davids tjenere,

16 og hver af dem tog den anden ved hovedet og stak til sværd i hans side, og de faldt tilhobe, og man kaldte dette sted Helkat Hazzurim, og det er ved Gibeon.

17 Men saa blev der et meget haardt slag samme dag, og Abner og Israels mænd bleve slagne af Davids tjenere.

18 Der var der tre sønner af Zeruja: Joab, Abisaj og Asael, og Asael var let til fods som en Gazel paa marken;

19 og Asael forfulgte Abner og veg hverken til højre eller venstre fra at sætte efter Abner.

20 Abner vendte sig da tilbage og sagde: Er du ikke Asael? og han svarede: Jo jeg er!

21 og Abner sagde til ham: Vend dig til højre eller venstre, og grib dig en af de unge karle og tag dig hans bytte; men Asael vilde ikke vige fra ham.

22 Abner sagde endnu engang til Asael: Lad være at forfølge mig, hvorfor skal jeg slaa dig til jorden, og hvorledes skulde jeg løfte mit ansigt for din broder Joab?

23 Men han vilde ikke vige, og Abner stødte ham spydstagen i livet, saa spydet stak bag ud, og der faldt han og døde paa stedet, og enhver, som kom til det sted, hvor Asael var falden og døde, blev staaende.

24 Men Joab og Abisaj forfulgte Abner, og ved solens nedgang kom de til Ammas høj, som er lige overfor Gia paa vejen til Gibeons ørk.

25 Benjaminiterne samlede sig under Abner og blev en flok, og de stillede sig paa toppen af en høj;

26 og Abner raabte til Joab og sagde: Skal sværdet da ødelægge uden ende? veed du ikke, at det tilsidst bliver til fortvivlelse, og hvorlænge vil du da ikke byde folket at vende tilbage fra at forfølge deres brødre?

27 Men Joab sagde: Saasandt Herren lever, havde du ikke udæsket, da havde folket fra denne morgenstund afholdt sig fra, den ene at forfølge den anden.

28 Da stødte Joab i basunen og hele folket standsede, saa de ikke længer forfulgte Israel, og de bleve ikke længer ved at stride. -

29 Abner og hans mænd gik hele natten gjennem den slakke ørk, satte over Jordan, vandrede gjennem hele vitron og kom til Mahanaim.

30 Joab vendte tilbage fra at forfølge Abner, han samlede hele folket, og af Davids tjenere savnedes der 19 mand og Asael;

31 men Davids tjenere havde slaget blandt Benjaminiterne og Abners mænd, saa 360 mand vare døde.

32 Men de toge Asael op og begrov ham i hans faders grav i Betlehem, og Joab og hans mænd gik hele denne nat, saa at de i dagbrækningen var i Hebron.

2 Samuels bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23