Bibelen

II. De tolv historiske bøger
5. Samuels bog

Det 23de kapitel

Davids svanesang. Navnene paa hans helte

1 Disse ere Davids sidste ord: Saa varsler David, Isajs søn, saa varsler manden, som sidder paa højsædet, Jakobs Guds salvede, han, som er yndet for Israels psalmer:

2 Herrens Aand taler i mig; hans Ord er paa min tunge;

3 Israels Gud talede, mig forjættede Israels klippe ham, som skal herske blandt menneskene, en retfærdig, som skal herske i Gudsfrygt;

4 og som morgenlyset vil en sol staa op, en morgen uden skyer, en spire skudt af jorden foruden solens skin og regn.

5 Er da mit hus ej fast hos Gud? en evig pagt han satte mig, vel ordnet og holdt i alt; thi han var al min frelse, al min lyst; skulde han ej lade ham fremskyde?

6 Thi skarnsfolk ere alle som torne, de kastes ud; med haanden kan man ikke tage dem.

7 Men hver, som vil røre dem, maa være det forsynet med jern og spydstage, og de skal fuldkommen opbrændes i ild, ihvor de bo.

8 Disse ere navnene paa Davids helte: Forsædet havde Takmoni, som var høvding for vognkjæmperne. Han slog paa eengang 800 med sit sværd.

9 Efter ham kom Eleasar, en søn af Dobo, Ahohis søn; han var blandt de tre helte hos David, da de haanede Filisterne. De havde været samlede til slag, men Israels mænd droge bort.

10 Da rejste han sig og slog mellem Filisterne, indtil hans haand blev træt og hængte med sværdet; men Herren gjorde samme dag en stor frelsning, og folket vendte tilbage til ham kun for at plyndre.

11 Efter ham kom Samma, en søn af Harariten Aga. Da Filisterne samlede sig i en flok, og der var der et stykke mark, der stod fuldt med lindser, og folket flygtede for Filisterne,

12 stillede han sig midt paa lodden, reddede den og slog Filisterne, og Herren gjorde en stor frelsning.

13 De tre, som vare fornemmere end de tredive, droge ned og kom i høsten til David til hulen Adullam, og Filisternes flok laa i lejr i Jættedalen.

14 David var da i fæstningen, men Filisternes befæstning var dengang i Betlehem.

15 David fik lyst og sagde: HVem vil hente mig vand fra Betlehems vandgrav, som ligger ved porten?

16 De tre helte brød da igjennem Filisternes lejr, øste vand af Betlehems vandgrav, som var ved porten, bar det og bragte det til David; uren han vilde ikke drikke det, men udøste det for Herren

17 og sagde: Langt være det fra mig, o Herre, at jeg skulle gjøre dette! er det ikke de mænds blod, som gik med deres liv i haand? Han vilde derfor ikke drikke det. Dette udførte de tre helte.

18 Abisaj, Joabs broder, Zerujas søn, var høvding for de tre. Han drog sit spyd mod 300, som bleve ihjelslagne; og han bleve navnkundig blandt de tre.

19 Vistnok var han over bladt de tre, og han var deres høvding, men dog regnedes han ikke til de tre.

20 Benaja, Jojadas søn, fra Kabzeel, var en stridbar mands søn af store bedrifter. Han havde slaaet de to gudeløver i Moab, og han var steget ned og havde slaaet en løve midt i en vandgrav paa en snedag.

21 Han havde ogsaa slaaet en ægyptisk mand af anselig størrelse; og Ægypteren havde et spyd i haanden; men han gik ned til ham med en kjæp, og han vristede Ægypteren spydet af haanden og slog ham ihjel med hans eget spyd.

22 Dette udførte Benaja, Jojadas søn, og han blev navnkundig blandt de tre helte;

23 og ahn var mere æret end de tredive; dog regnedes han ikke til de tre; og David satte ham over sit hemmelige raad.

24 Blandt de tredive var Joabs broder Asael, Elhanan, Dodos søn fra Betlehem,

25 Haroditen Samma, Haroditen Elika,

26 Paltiten Helez, Tekoiten Ira, en søn af Ikes,

27 Anatotiten Abieser, Husatiten Mebunnaj,

28 Alokiten Zalmon, Retofatiten Maharaj,

29 Netofatiten Heleb, en søn af Baena; Ribajs søn Ittaj fra Gibea i Benjamin,

30 Pireatoniten Benaja, Hiddaj fra dalene ved Gagas,

31 Arbatiten Abialbon, Barhumiten Asmavet,

32 Sagalboniten Eliakba, Jasens sønner, Jonatan,

33 Harariten Samma, Arariten Akiam, en søn af Sarar,

34 Elifelet, en søn af Ahasbaj, en Magakatits søn, Eliam, en søn af Giloniten Akitofel,

35 Karmeliten Hezraj, Arditen Pagaraj,

36 Jigal, en søn af Natan fra Zoba, Gaditen Bani,

37 Ammoniten Zelek, Beerotiten Naharaj, som var vaabendrager hos Joab, Zerujas søn,

38 Jitriten Ira, Jitriten Gareb,

39 Hetiten Uria, ialt 37.

2 Samuels bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23