Bibelen

II. De tolv historiske bøger
5. Samuels bog

Det 24de kapitel

Folketælling. Pest. Ofringen paa Aravnas tærskeplads

1 Herren blev atter vred paa Israel, og han tilskyndede David imod dem, idet han sagde: Gaa, tæl Israel og Juda;

2 og kongen sagde til Joab, som var høvding for hæren, der var hos ham: Berejs alle Israels stammer fra Dan til Bersaba; og tæller folket, for at jeg kan faa tallet paa folket at vide.

3 Men Joab sagde til kongen: Gid Herren, din Gud, vilde gjøre dette folk 100 gange saa talrigt, som det nu er, og at min herre kongens øjne maatte se det; men hvorfor har min herre kongen faaet lyst til denne ting?

4 Men kongens ord fik magt hos Joab og over høvdingerne for Herren, og Joab og høvdingerne for hæren gik ud for kongen for at tælle Israels folk;

5 og de gik over Jordan og lejrede sig i Aroer, syd for staden, midt i Gads dal, og til Jaeser;

6 og de kom til Gilead og til Nederlandet, som nylig var indtaget; derpaa kom de til Danjagan og i egnen af Sidon.

7 Dernæst kom de til den faste stad Tyrus og alle Heviternes og Kananiternes stæder, og de drog sønder paa i Juda til Bersaba;

8 og de berejste hele landet og kom efter 9 maaneder og 20 dage til Jerusalem.

9 Joab opgav kongen tallet paa folketællingen, og der var 800.000 krigsmænd, som vare vaabenføre i Israel, og 500.000 mand i Juda. -

10 Men da slog Davids hjærte ham, efterat han havde talt folket, og David sagde til Herren: Jeg har højlig syndet i, hvad jeg har gjort, men nu, Herre, tilgiv dog din tjeners brøde, thi jeg har handlet meget daarlig!

11 David stod op om morgenen; men Herrens Ord kom til profeten Gad, Davids seer, og sagde:

12 Gaa, og du skal sige til David: Saa sagde Herren: Tre ting lægger jeg dig for; vælg dig een af dem, som jeg skal gjøre mod dig!

13 Saa gik Gad ind til David, meldte ham og sagde: Skal der komme 7 hungersaar i dit land? eller skal du i tre maaneder flygte for dine fjender, og han skal forfølge dig? eller skal der blive tre dages pest i dit land? saa kjend nu og se, hvad svar jeg skal bringe ham, som sendte mig.

14 David sagde til Gad: Jeg er meget angest! dog lad os falde i Herrens haand, thi stor er hans barmhjærtighed! i menneskers haand vil jeg ikke falde. -

15 Saa lod Herren en pest komme i Israel fra om morgenen indtil den bestemte tid, og der døde af folket fra Dan til Bersaba 77.000 mand;

16 og engelen rakte sin haand over Jerusalem til at ødelægge den, men det gjorde Herren ondt for denne ulykke, og han sagde til morderengelen blandt folket: Det er nok, drag nu din haand tilbage! og Herrens engel var da ved Jebusiten Aravnas tærskeplads.

17 OG David sagde til Herren, da han saae engelen staa blandt folket: Se, jeg har syndet, og jeg har handlet ilde; men disse faar, hvad have de gjort? Kjære, lad din haand være imod mig og min faders hus! -

18 Samme dag kom Gad til David og sagde til ham: Gaa op, rejs Herren et alter paa Jebusiten Aravnas tærskeplads!

19 og David gik derop efter Gads ord, ligesom Herren havde befalet.

20 Da Aravna saae ud og fik øje paa kongen og hans tjenere, som gik over til ham, gik Aravna ud og nedkastede sig for kongen paa sit ansigt til jorden,

21 og Aravna sagde: Hvorfor kommer min herre kongen til sin tjener? og David svarede: For at kjøbe denne tærsteplads af dig til at bygge Herren et alter, for at denne plage kan standses fra folket.

22 Aravna sagde til David: Min herre kongen tage og ofre, hvad godt er for hans øjne, se, her er oxer til brændofret og tærskeslæderne og oxeaag til brænde;

23 alt dette gav kong Aravna kongen, og Aravna sagde til kongen: Herren, din Gud, modtage dig naadig!

24 Men kongen sagde til Aravna: Ikke saa, thi jeg vil rent ud kjøbe det af dig for dets værd; thi jeg vil ikke ofre Herren, min Gud, brændofre uden at betale dem; saa kjøbte David tærskepladsen og oxerne for 50 sølvsekler;

25 og der rejste David Herren et alter og ofrede brændofre og takofre, og Herren bønhørte landet, saa plagen standsedes fra Israel.

2 Samuels bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23