Bibelen

II. De tolv historiske bøger
5. Samuels bog

David som konge

Det 5te kapitel

David bliver enekonge; boer i Jerusalem; slaaer Filisterne

1 Derpaa kom alle Israels stammer til David i Hebron og sagde: Se, vi ere dine ben og dit kjød:

2 ja, ogsaa tilforn, da Saul var konge over os, var du den, som førte Israel ud og ind; og Herren sagde til dig: Du skal vogte mit folk Israel, og du skal blive en fyrste over Israel!

3 Alle Israels ældste kom da til kongen i Hebron, og kong David sluttede pagt med dem i Hebron for Herrens aasyn, og de salvede David til konge over Israel. -

4 David var 30 aar gammel, da han blev konge, og han var konge i 40 aar;

5 i Hebron regjerede han nemlig i 7 aar og 6 maaneder over Juda, og i Jerusalem regjerede han 33 aar over hele Israel og Juda.

6 Kongen drog med sine mænd til Jerusalem imod Jebusiterne, som boede i landet, men de sagde til David: Du skal ikke komme herind, uden du udrydder blinde og halte; og dermed sagde de: David skal ikke komme herind;

7 men David tog Zions borg, det er Davids stad;

8 og David sagde samme dag: Enhver, som slaaer Jebusiterne, han vil med sværdet naa de halte og blinde, som ere David forhadte. Derfor siger man: Blind og halt skal ikke gaa ind i Guds hus.

9 David nedsatte sig i borgen og kaldte den Davids stad, og han befæstede den fra Millo og indenfor;

10 og David blev altid mægtigere, og Herren, Gud den Almægtigste, var med ham;

11 og kong Hiram i Tyrus sendte bud til David og cedertræ, tømmermænd og stenbyggere, og de byggede David et hus.

12 Da mærkede David, at Herren havde stadfæstet ham som konge over Israel, og at han havde ophøjet hans rige for Israels, hans folks, skyld.

13 David tog endnu medhustruer og hustruer af Jerusalem, efterat han var kommen fra Hebron, og der fødtes endnu David sønner og døtre!

14 og det er navnene paa de sønner, som fødtes ham i Jerusalem: Sammua, Sobab, Natan, Salomon,

15 Jibkar, Elisua, Nefek, Jafia,

16 Elisama, Eljada og Eliselet.

17 Da Filisterne hørte, at de havde salvet David til konge over Israel, droge alle Filisterne op for at søge David, og da David hørte det, drog han ned i borgen.

18 Men Filisterne kom og udbredte sig i Jættedalen.

19 Da adspurgte David Herren og sagde: Skal drage op imod Filisterne, og vil du give dem i min haand? og Herren svarede David: Drag op! thi jeg vil sikkert give Filisterne i din haand.

20 David kom da til Ba-al Prazim, slog dem der og sagde: Herren har adspredt mine fjender for mit ansigt, som vandet ad skilles; og derfor kaldte man dette steds navn Ba-al Prazim;

21 der lode de deres afgudsbilleder i stikken, og dem tog David og hans mænd. -

22 Men Filisterne drog endnu engang op og udbredte sig i Jættedalen.

23 Da David adspurgte Herren, svarede han: Du skal ikke drage op, men du skal omgaa dem og komme bag paa dem ligeoverfor Morbærlunden,

24 og naar du hører en susen fare over toppen af Morbærtræerne, da skal du være hurtig; thi da er Herren gaaet ud foran dig for at slaa Filisternes hær.

25 David gjorde da, som Herren havde befalet ham, og han slog Filisterne fra Geba, til man kommer til Geser.

2 Samuels bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23