Bibelen

II. De tolv historiske bøger
6. Første konge-bog

Kong Salomons historie

Det 10de kapitel

Dronningen af Saba gjæster Salomon. Salomons visdom og herlighed

1 Dronningen af Saba hørte Salomons rygte for Herrens navns skyld, og hun kom for at prøve ham med mørke taler.

2 Hun kom til Jerusalem med en meget stor skare, med kameler, som har en stor mængde vellugtende urter og guld, samt ædelstene; og da hun traadte ind til kong Salomon, talede hun til ham om alt, hvad hun havde foresat sig;

3 men Salomon forklarede hende det altsammen; der blev ikke et ord skjult for kongen, som han ikke forklarede hende.

4 Da dronningen af Saba saae al Salomons visdom, huset han havde bygget,

5 retterne paa hans bord, boligen for hans tjenere, hvorledes hans tjenere stode, hvorledes de vare klæbte, og hans mundskjænk, og opgangen, ad hvilken han gik op til Herrens hus, da var hun ude af sig selv,

6 og sagde til kongen: Det var et sandt ord, jeg hørte i mit land om dine ting og din visdom;

7 jeg troede ikke de ord, inden jeg kom og saae med mine egne øjne, og se, man har ikke sagt mig det halve; du har større visdom og mere godt, end rygtet gaaer, som jeg har hørt;

8 salige ere dine mænd, salige disse dine tjenere, som altid staa for dit ansigt og høre din visdom!

9 Lovet være Herren din Gud, som havde velbehag til dig, saa han satte dig paa Israels trone. Fordi Herren elsker Israel evindelig, satta han dig til konge for at gjøre ret og retfærdighed! -

10 Hun gav kongen 120 centner guld, vellugtende urter i stor mængde og ædelstene; der kom aldrig mere en saadan mængde vellugtende urter, som dronningen af Saba gav kong Salomon.

11 Men Hirams skibe, som havde bragt guld fra Ofir, havde ogsaa bragt sandeltræ i stor mængde og ædelstene.

12 Af sandeltræet gjorde kongen piller til Herrens hus og til kongens hus og harper og lyrer til sangerne; der kom ikke saadant sandeltræ, og mage dertil er ikke seet indtil denne dag.

13 Kong Salomon gav dronningen af Saba alt, hvad hun havde lyst til, som hun begjærede, foruden hvad kong Salomon havde givet hende med kongelig haand, og hun vendte tilbage og drog til sit land med sine tjenere.

14 Vægten paa det guld, der kom til Salomon i eet aar, var 666 centner guld,

15 foruden hvad der kom ind fra tolderne og kjøbmændenes marked og alle kongerne i Arabien og lensmænd i landet.

16 Kong Salomon gjorde 200 skjolde af drevet guld; 600 sekler guld lod han gaa paa hvert skjold;

17 og 300 smaaskjolde af drevet guld; tre pund guld lod han gaa paa hvert smaaskjold; og kongen opstillede dem i Libanons skovhus.

18 Kongen gjorde en stor filsbens trone, og den beslog han med purt guld;

19 der var 6 trin op til tronen; det øverste af tronen var rundt bagtil, og der var armlæner paa begge sider af sædet, og der stod to løver ved armlænerne;

20 og der stod 12 løver der paa de 6 trin paa hver side. Saadant er ikke gjort i noget rige.

21 Alle kong Salomons drikkekar vare af guld; alle karrene i Libanons skovhus var af massivt guld; der var intet af sølv, det regnedes for ingen ting i kong Salomons dage;

22 thi kongen havde svære kjøbmandsskibe i søen med kong Hirams flaade; eengang hvert tredje aar kom kjøbmandsskibene hjem, ladede med guld, sølv, filsben, abekatte og paafugle.

23 Kong Salomon var mægtigere end alle konger paa jorden i rigdom og visdom,

24 og fra alle lande søgte de Salomons aasyn for at høre hans visdom, som Gud havde givet hans hjærte;

25 og hver bragte de sin gave, kar af sølv, kar af guld, klæder, vaaben, vellugtende urter, heste og mulæsler, hvert aars afgift i sit aar;

26 og Salomon samlede vogne og ryttere, og ohan havde 1400 vogne og 12.000 ryttere, og han lod dem ligge i vognstæderne og hos kongen i Jerusalem;

27 og kongen gjorde sølvet saa almindeligt i Jerusalem som stenene, og cedertræet som morbærtræerne i lavlandet.

28 Salomons heste indførtes fra Ægypten, og den trop kongelige kjøbmænd hentede en kobbel af dem for indkjøbsprisen;

29 og en vogn, som indførtes fra Ægypten, kom paa 600 sølvsekler og en hest paa 150. Saaledes bleve de udførte ved dem til alle Hetiternes og Syriens konger.

Første Kongebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22