Bibelen

II. De tolv historiske bøger
6. Første konge-bog

Kong Salomons historie

Det 11te kapitel

Salomons fald og død

1 Men kong Salomon elskede mange fremmede kvinder, baade Faraos datter og moabitinder, Ammonitinder, Edomitinder, Sidonierinder og Hetitinder,

2 af de hedninger, om hvem Herren havde sagt til Israels børn: I maaikke gaa ind til dem, og de maa ikke komme blandt eder; de ville visselig bøje eders hjærter efter deres guder. Ved dem hængte Salomon med kjærlighed.

3 Han havde 700 hustruer af fyrsterang go 300 medhustruer; og hans hustruer bøjede hans hjærte.

4 Og den tid, Salomon blev gammel, bøjede hans hustruer hans hjærte efter fremmede guder, go hans hjærte blev ikke fuldkommen hos Herren hans Gud, som hans fader Davids hjærte;

5 men Salomon vandrede efter Astarte, Sidoniernes gud, og Ammoniternes stygge Milkom;

6 og Salomon gjorde, hvad ondt var i Herrens øjne, og han fulgte ikke Herren fuldkommelig efter som hans fader David. -

7 Derpaa byggede Salomon en høj for Moabiternes stygge afgud Kamos paa bjerget østen for Jerusalem og for Ammoniternes stygge afgud Molok;

8 og saaledes gjorde han for alle sine fremmede hustruer, som bragte røgelse og ofre til deres guder. -

9 Men Herren blev vred paa Salomon, fordi hans hjærte bøjede sig fra Herren, Israels Gud, som to gange havde aabenbaret sig for ham,

10 og befalet ham angaaende denne sag, at han ikke maatte vandre efter fremmede guder; men han havde ikke holdt hvad Herren havde befalet ham.

11 Derfor sagde Herren til Salomon: Fordi dette befindes hos dig, og du ikke har holdet min pagt og mine love, som jeg har budet dig, da vil jeg sandelig rive riget fra dig og give din tjener det;

12 dog, i dine dage vil jeg ikke gjøre det, for din fader Davids skyld; af din søns haand vil jeg rive det.

13 Dog, hele riget vil jeg ikke rive fra ham; een stamme vil jeg give din søn for min tjener Davids skyld og for Jerusalems skyld, som jeg har udvalgt.

14 Herren lod en modstander rejse sig mod Salomon, nemlig Edomiten Hadad; han var af kongeæt i Edom.

15 Medens David var hos Edomiterne, da krigshøvdingen Joab drog op for at begrave de faldne, slog han alle mandfolk ihjel i Edom;

16 thi Joab og hele Israel laa der i 6 maaneder, indtil han havde udryddet alle mandfolk i Edom;

17 men Hadad flygtede med nogle edomitiske mænd af hans faders tjenere for at komme til Ægypten, og Hadad var dengang en lille dreng.

18 De drog op fra Midjan og kom til Paran, og de toge nogle mænd med sig fra Paran og kom til Ægypten til Farao, Ægyptens konge, og han gav ham hus, tilsagde ham underholdning, og han gav ham et land;

19 og Hadad fandt stor naade for Faraos øjne, saa han gav ham sin hustrus søster, dronning Takpenes' søster, til ægte;

20 og Takpenes' søster fødte ham en søn Genubat, og Takpenes vante ham fra i Faraos hus, og Genubat blev i Faraos hus mellem Faraos sønner.

21 Da Hadad hørte i Ægpyten, at David laa hos sine fædre, og at krigshøvdingen Joab var død, sagde Hadad til Farao: Lad mig fare, og jeg vil gaa til mit land.

22 Men Farao sagde til ham: Hvad fattes dig hos mig? og se, du søger om at gaa til dit land; men han sagde: Intet, men lad mig endelig fare.

23 Gud lod ogsaa en modstander rejse sig, nemlig Reson, Eljadas søn, som var flygtet fra sin mægtige herre, kong Hadadeser i Zoba;

24 og han samlede nogle mænd om sig og blev formand for en trop; men da David slog dem ihjel, droge disse til Damask, nedsatte sig der og regjerede i Damask.

25 Han var Israels modstander alle Salomons dage. Og det kom til den ulykke, som Hadad gjorde. Han hadede nemlig Israel go blev konge over Syrien.

26 Jeroboam, en søn af Nebat, en Efratit fra Zareba, hvis moder hed Zeruja og var enke, var Salomons tjener, men han løftede sin haand mod kongen;

27 go det er sammenhængen med, at han løftede haand mod kongen: Salomon havde bygget Millo og lukket det aabne sted paa hans fader Davids stad;

28 og Jeroboam var en stærk karl, og Salomon saae det unge menneske, hvorledes han tog i arbejdet, og han satte ham over alt Josefs huses hovarbejde.

29 Men den gang Jeroboam rejste fra Jerusalem, traf profeten Akia fra Silo ham paa vejen, og han havde et nyt klædebon paa, og de vare begge ene paa marken;

30 da tog Akia det nye klædebon, som han havde paa, og rev det i 12 stykker,

31 og sagde til Jeroboam; Tag dig de 10 stykker; thi saa siger Herren Israels Gud: Se, jeg river riget af Salomons haand, og jeg vil give dig de 10 stammer;

32 men den ene stamme skal han have for min tjener Davids skyld og for Jerusalems skyld, den stad, som jeg har udvalgt af alle Israels stammer.

33 Thi de have forladt mig og tilbedet Sidons gud Astarte, Moabs gud Kamos, Ammoniternes gud Milkom, og de have ikke vandret i mine veje med at gjøre, hvad ret er for mine øjne, holde mine love og bud som hans fader David;

34 men jeg vil ikke tage hele riget af hans haand, men jeg vil sætte ham som en fyrste alle hans livs dage for min tjener Davids skyld, hvme jeg har udvalgt, som har holdt mine bud og mine love;

35 men jeg vil tage riget af hans haand, og give dig de 10 stammer;

36 men hans søn vil jeg give een stamme, for at min tjener David alle dage kan have et lys for mit ansigt i Jerusalem, den stad, som jeg har udvalgt mig til der at sætte mit navn.

37 Dig vil jeg tage, og du skal regjere over alt, hvad din sjæl attraaer, og du skal være konge over Israel;

38 og dersom du vil høre alt, hvad jeg byder dig, vandre i mine veje og gjøre, hvad ret er for mine øjne, saa du holder mine love og bud, ligesom min tjener David gjorde, saa vil jeg være med dig og bygge dit et bestandigt hus, ligesom jeg byggede David, og give dig Israel;

39 og jeg vil ydmyge Davids afkom for denne sags skyld, dog ikke alle dage. -

40 Men Salomon søgte at slaa Jeroboam ihjel, men Jeroboam rejste sig og flygtede til Ægypten, eil Sisak, Ægyptens konge; og han blev i Ægypten til Salomons død.

41 Hvad der iøvrigt var at fortælle om Salomon, alt, hvad han gjorde, og hans visdom, det er jo beskrevet i Salomons sagabog. -

42 De dage, Salomon var konge i Jerusalem over hele Israel, var 40 aar;

43 og Salomon laa hos sine fædre og blev begraven i sin fader Davids stad, men hans søn Roboam blev konge i hans sted.

Første Kongebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22