Bibelen

II. De tolv historiske bøger
6. Første konge-bog

Det 14de kapitel

Profeten Akias spaadom mod Jeroboam. Jeroboams død. Roboams regjering og død

1 Paa denne tid blev Jeroboams søn Abia syg;

2 og Jeroboam sagde til sin hustru: Rejs dig, kjære, gjør dig ukjendelig, saa man ikke mærker, du er Jeroboams hustru, og gaa til Silo; se, der er profeten Akia, han, som sagde til mig, at jeg skulle blive konge over dette folk;

3 og du skal tage 10 brød og smaakager og en flaske honning, og du skal gaa til ham, og han vil forklare dig, hvordan det vil blive med drengen.

4 Jeroboams hustru gjorde da saaledes: Hun rejste sig og gik til Silo, og hun kom til Akias hus; men Akia kunde ikke se, thi hans øjne stode stive for alderdom.

5 Men Herren havde sagt til Akia: Se, Jeroboams hustru kommer for at spørge dig om noget angaaende hendes søn, thi han er syg; saadan og saadan skal du tale til hende; og det vil ske, naar hun kommer, vil hun holde sig fremmed.

6 Da Akia hørte lyden af hendes fødder, da hun gik ind ad gøren, sagde han: Kom ind, Jeroboams hustru! hvorfor holder du dig dog fremmed? jeg er sendt til dig med et haardt ord!

7 Gaa og siig til Jeroboam: Saa siger Herren, Israels Gud: Fordi jeg har ophøjet dig midt af folket og sat dig til en fyrste over mit folk Israel;

8 og rev riget fra Davids hus og gav dig det, og du ikke har været som min tjener David, som holdt mine bud, som vandrede efter mig af sit ganske hjærte, for aleneste at gjøre, hvad ret var for mine øjne,

9 men du har handlet værre end alle dem, som vare før dig; du gik hen og gjorde dig andre guder, og støbte billeder til at fortørne mig, men mig kastede du bag din ryg;

10 se, derfor fører jeg ulykke over Jeroboams hus, og jeg vil udrydde for Jeroboam selv en lettelaar, den bundne og forladte i Israel, og jeg vil udfeje Jeroboams huses efterkommere, som man udfejer skarnet, indtil det er aldeles ude med ham!

11 Den, der døer af Jeroboams i staden, ham skal hunde æde; den, der døer paa marken, ham skal himlens fugle æde; thi Herren har talet det!

12 Rejs dig, gaa til dit hus; naar dine fødder træde ind i staden, skal drengen dø,

13 og hele Israel skal sørge over ham, og de skal jorde ham; thi han alene af Jeroboams skal komme i grav, fordi der er fundet noget godt hos ham for Herren Israels Gud i Jeroboams hus.

14 Men Herren vil rejse sig en konge over Israel, som skal udrydde Jeroboams hus paa samme dag; og hvad om det end nu skeer?

15 og Herren vil slaa Israel, som røret bevæges i vandet, og oprykke Israel af dette gode land, som han gav deres fædre, og strø dem hin sides Eufrat, fordi de gjorde sig offerlunde og fortørnede Herren;

16 og han vil overgive Israel for Jeroboams synders skyld, hvormed han syndede, og hvormed han bragte Israel til at synde! -

17 Saa rejste Jeroboams hustru sig, gik og kom til Tirza, og da hun betraadte dørtærskelen, døde drengen;

18 og de begravede ham, og hele Israel sørgede over ham efter Herrens Ord, som han havde talt ved sin tjener, profeten Akia.

19 Hvad der iøvrigt var at fortælle om Jeroboam, hvorledes han førte krig og regjerede, se, det er beskrevet i Israels kongekrønike;

20 men de dage, Jeroboam regjerede, vare 22 aar, og han laa hos sine fædre, men hans søn Badab blev konge i hans sted.

Roboam konge i Juda

21 Salomons søn Roboam var konge i Juda. Roboam var 41 aar gammel, da han blev konge, og regjerede 17 aar i Jerusalem, den stad, som Herren udvalgte af alle Israels stammer til der at sætte sit navn. Hans moder, som hed Naema, var en Ammonitinde.

22 Juda gjorde, hvad ondt var i Herrens øjne; de opvakte ham mere til nidkjærhed, end deres fædre havde gjort med alle deres synder, som de begik;

23 ogsaa de gjorde sig høje, støtter og lunde paa alle store høje og under alle grønne træer.

24 Der var ogsaa blevet skørlevnere i landet, og de gjorde i disse hedningers afskyeligheder efter, som Herren havde uddrevet for Israels børn.

25 I kong Roboams femte aar, drog Ægyptens konge Sisak op mod Jerusalem;

26 og han tog skattene af Herrens hus og skattene af kongens hus; alting tog han, og han tog de guldskjolde, som Salomon havde gjort.

27 Istedetfor dem gjorde Roboam kobberskjolde og betroede dem under deres haand, som var høvdinger for drabanterne, der bevogtede indgangen til kongens hus;

28 og saa ofte kongen gik til Herrens hus, bare drabanterne dem, og de førte dem tilbage til drabanternes kammer. -

29 Hvad der iøvrigt var at fortælle om Roboam og alt, hvad han gjorde, det er jo beskrevet i Judas kongekrønike. -

30 Men der var krig mellem Roboam og Jeroboam alle dage. -

31 Roboam laa hos sine fædre og blev begraven hos sine fædre i Davids stad. Hans moder, som hed Naema, var en Ammonitinde; og hans søn søn Abiam blev konge i hans sted.

Første Kongebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22