Bibelen

II. De tolv historiske bøger
6. Første konge-bog

Det 16de kapitel

Profeten Jehu forkynder Baesa huses undergang; Ela, Simri, Tidni, Omri regjere i Israel; Akab bliver konge i Israel

1 Herrens Ord lød saaledes til Jehu, Hananis søn, mod Baesa:

2 Fordi jeg ophøjede dig af støvet og satte dig til en fyrste over mit folk Israel, og du vandrede Jeroboams vej og bragte mit folk Israel til at synde og til at fortørne mig med deres synder,

3 se, da borttager jeg Baesas efterkommere og hans huses efterkommere, og jeg vil gjøre dit hus som Nebats søns, Jeroboams, hus!

4 Den, som døer af Baesas i staden, ham skal hunde æde, og den af hans, som døer paa marken, skal himlens fugle æde. -

5 Hvad der iøvrigt var at fortælle om Baesa, om hvad han gjorde, og om hans magt, det er jo beskrevet i Israels kongekrønike.

6 Men Baesa laa hos sine fædre og blev begraven i Tirza, og hans søn Ela blev konge i hans sted.

7 Men Herrens Ord ved profeten Jehu, Hananis søn, kom ogsaa over Baesa og hans hus, baade for alt det onde, han havde gjort for Herrens øjne med at fortørne ham ved sine hænders gjerning, saa han blev som Jeroboams hus, og fordi han slog dette.

Ela konge i Israel

8 I Judas konge Asas sex og tyvende aar blev Baesas søn Ela konge over Israel i Tirza i to aar.

9 Hans tjener Simri, som var høvding over halvdelen af hans vogne, sammensvor sig mod ham; men han drak i Tirza og var beruset i huset hos Arza, som var hovmester i Tirza;

10 og Simri kom, slog og dræbte ham i Judas konge Asas syv og tyvende aar, og blev konge i hans sted;

11 og da han var konge og sad paa sin trone, slog han hele Baesas hus; han levnede det ikke en lettelaar, baade hans blodhævnere og venner;

12 og Simri ødelagde hele Baesas hus efter Herrens Ord, som han havde talet mod Baesa ved profeten Jehu,

13 for alle Baesas og hans søn Elas synder, hvormed de havde syndet, og hvormed de havde bragt Israel til at synde, saa de fortørnede Herren, Israels Gud, ved deres afgudsdyrkelse.

14 Men hvad der iøvrigt var at fortælle om Ela og alt, hvad han havde gjort, det er jo beskrevet i Israels kongekrønike.

Simri konge over Israel

15 I Judas konge Asas syv og tyvende aar, blev Simri konge i Tirza i 7 dage. Folket laa nemlig i lejr for Gibbeton, som tilhørte Filisterne.

16 Da folket i lejren hørte sige: Simri har sammensvoret sig og ogsaa slaaet kongen ihjel, gjorde hele Israel samme dag krigshøvdingen Omri til konge over Israel i lejren;

17 og Omri drog med hele Israel op fra Gibbeton, og belagde Tirza;

18 og da Simri saae, at staden vilde blive tagen, gik han ind i kongehusets pallads, brændte kongehuset af over sig og døde;

19 for hans synders skyld, hvormed han havde syndet, saa han havde gjort, hvad ondt var i Herrens øjne med at vandre Jeroboams vej, og hans synd, som han havde gjort med at bringe Israel til at synde.

20 Hvad der iøvrigt var at fortælle om Simri og den sammensværgelse, han stiftede, det er jo beskrevet i Israels kongekrønike.

Tidni konge i Israel

21 Dengang delte Israels folk sig i to partier; den ene halvdel holdt med Ginats søn Tidni for at sætte ham til konge; og den anden halvdel holdt med Omri;

22 men det folk, som holdt med Omri, blev stærkere end det folk, som holdt med Ginats søn Tidni, og Tidni døde, og Omri blev konge.

Omri konge i Israel

23 I Judas konge Asas et og tredivte aar blev Omri konge over Israel i 12 aar. I Tirza regjerede han i 6 aar.

24 Han kjøbte Samarias bjerg af Semer for to centner sølv, og han bebyggede bjerget og kaldte staden, som han havde bygget, Samaria efter bjergets ejer, Semers navn.

25 Men Omri gjorde, hvad ondt var for Herrens øjne, og han var værre end alle før ham;

26 han vandrede i alle Jeroboams, Nehats søns, veje og i hans synder, hvormed han havde bragt Israel til at synde, saa de fortørnede Herren, Israels Gud, ved deres afgudsdyrkelse.

27 Men hvad der iøvrigt var at fortælle om Omri, hvad han gjorde, og om hans magt, han havde skaffet sig, det er jo beskrevet i Israels kongekrønike.

28 Omri laa hos sin fædre og blev begraven i Samaria, og hans søn Akab blev konge i hans sted.

Akab konge i Israel

29 Omris søn Akab blev konge over Israel i Judas konge Asas otte og tredivte aar, og Omris søn Akab regjerede over Israel i Samaria i 22 aar.

30 Men Omris søn Akab gjorde, hvad ondt var i Herrens øjne, fremfor alle før ham;

31 og det blev ham vel for ringe at vandre i Jeroboams, Nebats søns, synder, saa han tog Jesabel, som var en datter af Sidoniernes konge Etba-al, til ægte, og han gik hen og dyrkede Ba-al go tilbad ham.

32 Og han oprejste et alter for Ba-al i Ba-als templet, som han havde bygget i Samaria;

33 og Akab indrettede en offerlund og blev ved at gjøre det til at fortørne Herren, Israels Gud, fremfor alle Israels konger, som havde været før ham.

34 I hans dage byggede Hiel fra Betel Jeriko; det kostede ham hans førstefødte Abiram, da han lagde grunden til den, hans yngste søn Sogud, da han hængte portene for den, efter Herrens Ord, som han havde talet ved Josva, Nuns søn.

Første Kongebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22