Bibelen

II. De tolv historiske bøger
6. Første konge-bog

Kong Salomons historie

Det 4de kapitel

Salomons hofholdning og visdom

1 Kong Salomon var konge over hele Israel;

2 og disse vare de hofmænd, han havde: Zabots søn Asarja var præsten,

3 Sifas sønner Elihoref og Akia vare skrivere; Akiluds søn Josafat var historieskrivere;

4 Jojadas søn Benaja var over hæren; Zadok og Abjatar vare præster;

5 Natans søn Asarja var over lensmændene; Sabud, som var en søn af præsten Natan, var kammerherre;

6 Akisar var hofmester, Abdas søn Adoniram var rentemester. -

7 Salomon havde 12 lensmænd over hele Israel, og de forsynede kongen og hans hus; een maaned om aaret paalaa det en enhver at forsyne ham.

8 Disse ere navnene paa dem: Hurs søn var paa Efraims bjerg;

9 Dekers søn i Makaz, Sagalbim, Bestemes, Elon og Bethanan;

10 Heseds søn i Arubot; han havde Soko og hele landet Hefer;

11 Abinadabs søn havde hele strækningen Dor, og han havde Salomons datter Tafat til ægte.

12 Akiluds søn Baena havde Tagamak, Megiddo, hele Betsean, som er ved Zartan, nedenfor Jisreel fra Betsean til Abel Mehola indtil hin sides Jokmeam;

13 Gebers søn var i Ramot i Gilead; han havde Ja-irs, Manasses søns, flækker, som ere i Gilead, og egnen Argob, som er i Basan, 60 store stæder med mure og kobberstænger;

14 Iddos søn Akimadab var i Mahanaim;

15 Akimagas var i Naftali; han havde ogsaa taget Salomons datter Basmat til ægte;

16 Husajs søn Baena var i Aser og Alot;

17 Paruas søn Josafat var i Isaskar;

18 Elas søn Sime-i var i Benjamin;

19 Uris søn Geber var i Gileads land, det land, som havde tilhørt Amoriterkongen Sihon og Basans konge Og, og der var kun een lensmand i dette land.

20 Juda og Israel vare mangfoldige som sandet paa havets bred i mængde; og de spiste og drak og vare glade. -

21 Salomon var hersker over alle riger fra floden til Filisternes land og Ægyptens grændse; og de bragte ham gaver og tjente Salomon alle hans livs dage;

22 og Salomon havde til daglig underholdning 30 tønder fint mel og 60 tønder hvedemel;

23 ti fedede oxer, 20 græssede oxer, 100 faar foruden hjorte, gazeller, daadyr, gjæs og hvad der blev fedet paa sti;

24 thi han regjerede over hele strækningen denne sides floden fra Tifsak til Gaza, over alle konger denne sides floden, og han havde fred fra alle sider trindt omkring;

25 og Juda og Israel boede tryggelig, hver under sit vintræ og under sit figentræ, fra Dan til Bersaba, i alle Salomons dage. -

26 Salomon havde 40.000 krybber for hestene til hans vogne og 12.000 ryttere,

27 og disse lensmænd forsynede kong Salomon og alle, der nærmede sig kong Salomons bord, hver i sin maaned, og de lode det ikke mangle paa noget.

28 Byg og straa til hestene og gangerne bragte hver efter sin bestemmelse til det sted, hvor de vare.

29 Gud gav Salomon visdom, en meget stor indsigt og en omfattende forstand som sandet, der er paa havets bred.

30 Og Salomons visdom var større end al østerlandets og al Ægyptens visdom;

31 og han var visere end alle mennesker, end Esrahiten Etan, og Heman og Kalkol og Darde, Mahols sønner, og hans navn var hos alle hedninger trindt omkring. -

32 Han talede 3.000 ordsprog; og hans sange vare tusinde og fem.

33 Han talede om træerne fra Cederen paa Libanon til Isopen, der voxer ud af væggen; han talede om dyrene, om fuglene, om krybet og om fiskene;

34 og fra alle folk kom de for at høre Salomons visdom, fra alle konger paa jorden, som havde hørt om hans visdom.

Første Kongebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22