Bibelen

II. De tolv historiske bøger
6. Første konge-bog

Kong Salomons historie

Det 5te kapitel

Salomons forbund med Hiram og forberedelse til templets bygning

1 Hiram, kongen i Tyrus, sendte sine tjenere til Salomon, fordi han havde hørt, at man havde salvet ham til konge istedenfor hans fader; thi Hiram havde altid været Davids ven.

2 Derpaa sendte Salomon bud til Hiram og lod sige:

3 Du veed, at min fader David ikke kunde bygge et hus for Herren, hans Guds, navn for krigens skyld, som omgav ham, indtil Herren lagde dem under hans fodsaale;

4 men nu har Herren, min Gud, skaffet mig rolighed trindt omkring, der er ingen modstander og ingen ond forhindring;

5 og se, jeg tænker paa at bygge huset for Herrens, min Guds, navn, saasom Herren har befalet til min fader David, da han sagde: Din søn, som jeg vil sætte paa din trone i dit sted, han skal bygge huset for mit navn!

6 Men giv nu den befaling, at de fælde mig cedertræer af Libanon, og mine tjenere skulle være med dine tjenere, og jeg vil betale dig løn for dine tjenere efter alt, hvad du vil sige, thi du veed, at detr hos os ikke er nogen mand saa kyndig i at fælde træe som Sidonierne.

7 Da Hiram hørte Salomons ord, blev han meget glad og sagde: Lovet være Herren idag, som haver givet David en viis søn over dette store folk;

8 og Hiram sendte bud til Salomon og lod sige: Jeg har hørt, hvad du sendte bud til mig om, og jeg vil gjøre al din villie med cedertræer go fyrretræer;

9 mine tjenere skal føre dem fra Libanon ned til havet, og jeg vil føre dem i flaader paa havet til det sted, som du vil sende mig bud om, og jeg vil losse dem der, men du skal føre dem op, og du skal gjøre min villie ved at give mit hus kosten.

10 Hiram gav altsaa Salomon cedertræer og fyrretræer, saamange han ønskede;

11 og Salomon gav Hiram 20.000 tønder hvede til kost for hans hus, og 20 tønder olie af stødte oliven, og saaledes gav Salomon Hiram aar for aar.

12 Herren havde givet Salomon visdom, ligesom han havde tilsagt ham, og der var fred mellem Hiram og Salomon, og de sluttede begge forbund.

13 Kong Salomon paalagde hele Israel et hoveri, og dette hoveri bestod af 30.000 mand;

14 af dem sendte han skiftevis hver maaned 10.000 mand til Libanon; een maaned vare de paa Libanon, og to maaneder vare de hjemme; og Adoniram var over hoveriet;

15 og Salomon havde 70.000 lastdragere og 80.000 huggere paa bjerget

16 foruden Salomons tilsynsmænd over arbejdet, nemlig 3300, som raadede over folket, der gjorde arbejdet;

17 og kongen befalede, at de skulde føre store, kostbare, hugne sten til at lægge grunden til huset,

18 og Salomons og Hirams bygmestre og Gibiterne tilhuggede og dannede træet og stenene til at bygge huset.

Første Kongebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22