Bibelen

II. De tolv historiske bøger
6. Første konge-bog

Kong Salomons historie

Det 7de kapitel

Kongens hus bygges, De to støtter. Templets redskaber

1 Paa sit eget hus havde Salomon bygget i 13 aar, saa blev han færdig med hele sit hus.

2 Han byggede nemlig Libanons skovhus, 100 alen langt, 50 alen bredt og 30 alen højt, paa fire rader cedersøjler og med cederbjælker over søjlerne.;

3 det blev tækket med cedertræ ovenpaa bjælkeværket, som hvilede paa 45 søjler, 15 i hver rad.

4 Det havde tre rader bjælkelag og tre rækker vinduer, det ene over det andet;

5 alle døre og dørstolper vare firkantede med overtag, og der var tre rader vinduer, den ene over den anden.

6 Forsalen havde han indrettet med søjler; den var 50 alen lang og 30 alen bred; og forsalen hvilede paa dem, nemlig paa søjlerne, men deres fodstykker paa deres egen flade.

7 I forsalen stod tronen, hvorpaa han vilde holde dom; han havde nemlig indrettet den til dommersal, og den var beklædt med cedertræ fra gulv til loft.

8 Men hans hus, hvori han vilde bo, havde en anden forgaard indenfor denne forsal, og den var af samme arbejde; og Salomon byggede ogsaa et hus for Faraos datter, som han havde taget, ligesom denne forsal.

9 De vare alle af kostbare sten hugne efter vinkel og savede baade indvendig og udvendig lige fra grundlaget til tagskjægget og ud mod den store forgaard.

10 Grundvolden var lagt af store, kostbare stene, somme paa 10 og andre paa 8 alen;

11 og ovenpaa laa kostbare stene, som vare hugne efter vinkel, og ceder;

12 den store forgaard havde rundt omkring tre rader hugne sten og en rad cederbjælker, og saaledes var ogsaa den indre forgaard ved Herrens hus og forsalen ved huset.

13 Kong Salomon sendte bud og hentede Hiram fra Tyrus.

14 Han var søn af en enke fra Naftalis stamme, og hans fader var en Tyrisk kobbersmed, og han var fuld af visdom, forstand og indsigt i at udføre alt arbejde i kobber, og han kom til kong Salomon og udførte alt hans arbejde.

15 Han dannede to kobbersøjler; 18 alen var den ene kobbersøjle høj, og et baand paa 12 alen omgav den anden søjle;

16 han havde ogsaa gjort to søjlehoveder, støbte af kobber, til at sætte ovenpaa søjlerne; det ene søjlehoved var 3 alen højt, og det andet søjlehoved var ligeledes 5 alen højt;

17 og ret af flettet arbejde og snore af kjædeværk til søjlehovederne ovenpaa søjlerne; 7 til den ene søjlehoved og 7 til det andet.

18 Saa gjorde han granatæbler, og det to rader rundt om ovenpaa det ene net til at bedække søjlehovederne ovenpaa søjlerne, og ligesaa gjorde han ved det andet søjlehoved.

19 Søjlehovederne, som vare ovenpaa søjlerne ved vaabenhuset, havde form af en lilie og var 4 alen igjennem.

20 Søjlehovederne ovenpaa de 2 søjler havde ogsaa ovenfor den indvendige sammenføjning, som var ved siden af nettet, 200 granatæbler i rader rundt om, og ligesaa paa det andet søjlehoved.

21 Han oprejste søjlerne foran templets vaabenhus; og da han havde rejst den højre søjle, kaldte han den Jakin, og da han havde rejst den venstre søjle, kaldte han den Boas;

22 og søjlehovederne havde form af en lilie, og arbejdet med søjlerne var til ende.

23 Derpaa gjorde han et støbt hav, der var 10 alen fra den ene kant til den anden, det var rundt trindt omkring og 5 alen højt, og en snor paa 30 alen gik rundt om det.

24 Under kanten var der knuder, som gik rundt om den, ti knuder paa hver alen, som omgav havet, og der var to rader knuder, som vare støbte sammen med det.

25 Det stod paa 12 oxer, tre vendte mod norden, tre mod vesten, tre mod syden og tre mod østen, og havet stod ovenpaa dem, og deres bagkroppe vendte indad;

26 dets tykkelse var en haandsbredM dets kant var gjort som kanten paa et bæger; det var som en udsprungen lilie, og det kunde rumme 2.000 bat.

27 Han gjorde ogsaa ti kobber fodstykker; hvert fodstykke var 4 alen langt, 4 alen bredt og 3 alen højt;

28 og saaledes var arbejdet paa fodstykkerne: de havde indfatninger, og indfatningerne vare mellem hjørnelisterne;

29 paa indfatningerne mellem hjørnelisterne var der løver, oxer og tordenengle; grundlaget var foroven over hjørnelisterne, men under løverne og oxerne var der løvværk i nedhængende arbejde.

30 Hvert fodstykke havde 4 kobberhjul med kobberaxler, og paa de fire hjørner havde de arme, og disse arme vare støbte under karrene, og hver af dem var lige overfor løvværket.

31 Fadingen derpaa indenfor krandsen og opad var 1 alen, og fadingen var rund som arbejdet paa en støtte, og halvanden alen, og ogsaa paa fadingen var der indgravet arbejde, men indfatningerne paa dem vare firkantede, ikke runde.

32 De fire hjul vare under indfatningerne, og hjulnavrene bleve satte paa fodstykkerne, og hvert hjuls højde var halvanden alen.

33 Hjulene vare af samme arbejde som vognhjul; men deres navrer, fælger, axler og eger vare alle støbte.

34 De fire arme paa de fire hjørner af hvert fodstykke vare faste i fodstykket.

35 Ovenpaa fodstykket var det rundt trindt omkring i en halv alens højde, og ovenpaa fodstykket var der greb og indfatninger i et med det.

36 Paa fladen af grebene og indfatningerne udgravede han tordenengle, løver og palmer, eftersom der var plads paa enhver, og løvværk trindt omkring.

37 Paa denne maade gjorde han de 10 fodstykker; de vare alle af een støbning, eet maal og een form. -

38 Derpaa gjorde han 10 kobberkar; hvert kar kunde holde 40 bat; hvert kar var paa 4 alen, og der var eet kar til hvert af de 10 fodstykker.

39 De fem fodstykker satte han mod husets side til højre og de fem mod husets side til venstre; men havet stillede han ved husets højre side mod østen op til søndersiden.

40 Derpaa gjorde Hiram karrene, ildskufferne og offerskaalerne; og Hiram blev færdig med alt arbejde, som han havde udført for kong Salomon til Herrens hus;

41 nemlig de to søjler, de runde søjlehoveder, som vare ovenpaa de to søjler, og de to net til at dække de to runde søjlehoveder, som vare ovenpaa søjlerne;

42 de 400 granatæbler til de to net, to rader granatæbler til hvert net til at dække de to runde søjlehoveder, som vare ovenpaa søjlerne;

43 de 10 fodstykker og de 10 kar paa fodstykkerne;

44 det ene hav og de 12 oxer under havet;

45 og gryderne, ildskufferne, offerskaalerne; og alle de kar, som Hiram havde gjort for kong Salomon til Herrens hus, vare af blankt kobber.

46 Paa Jordens slette havde kongen støbt dem i fast jord imellem Sukkot og Zartan;

47 og Salomon vejede ikke alle disse kar; for den meget store vægts skyld blev kobberets vægt ikke undersøgt.

48 Salomon gjorde ogsaa alle de redskaber, som hørte til Herrens hus: Guldalteret og guldbordet, som skuebrødene laa paa;

49 fem lysestager til højre og fem til venstre af purt guld foran koret; og ders blomster, lamper og lysesaxe af guld;

50 og skaaler, knive, offerskaaler, fade og slukkehorn vare af purt guld, og hængslerne til den indvendige døre i huset, til det allerhelligste og de indre døre i skibet var af guld. -

51 Saa blev alt arbejde færdigt, som kong Salomon havde udført til Herrens hus, og Salomon bragte, hvad hans fader David havde helliget af sølv og guld, og karrene, og nedlagde det i Herrens huses skat.

Første Kongebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22