Bibelen

II. De tolv historiske bøger
6. Første konge-bog

Kong Salomons historie

Det 9de kapitel

Herren aabenbarer sig anden gang for Salomon. Salomons gave til Hiram. Hans bygninger. Hans handel paa ofre

1 Da Salomon havde fuldendt at bygge Herrens hus og kongens hus og alt, hvad han begjærede, som han havde lyst til at udføre,

2 aabenbarede Herren sig anden gang for Salomon, ligesom han havde aabenbaret sig for ham i Gibeon;

3 og Herren sagde til ham: Jeg har hørt din bøn og din ydmyge begjæring, som du bad for mit ansigt, jeg har helliget dette hus, som du har bygget til at sætte mit navn der evindelig, og mine øjne og mit hjærte skal være der alle dage;

4 og dersom du vandrer for mit ansigt, som din fader David vandrede med et fuldkomment hjærte og med oprigtighed, saa at du gjør efter alt, hvad jeg har budet dig, og holder mine love og bud,

5 da vil jeg stadfæste dit riges trone over Israel evindelig, ligesom jeg talede til din fader David, da jeg sagde: Du skal ikke fattes en mand paa Israels trone!

6 Dersom i vende eder fra mig, i og eders børn, og holde ikke mine bud og love, som jeg har foresat eder, men gaa hen og tjene andre guder og tilbede dem,

7 da vil jeg udrydde Israel af landet, som jeg har givet dem, og det hus, som jeg har helliget for mit navn, vil jeg forkaste fra mit ansigt, og Israel skal blive til ordsprog og spot blandt alle folk;

8 og saa højt end dette hus maatte være, skal dog enhver, som gaaer forbi, grue for det og pibe ad det, og sige: Hvorfor har Herren gjort saaledes mod dette land og dette hus?

9 og de skulle sige: Fordi de forlode Herren, deres Gud, som udførte deres fædre af Ægyptens land, antog andre guder, tilbad og tjente dem, derfor har Herren ført denne ulykke over dem.

10 Da de 20 aar vare omme, hvori Salomon havde bygget de to huse: Herrens hus og kongens hus

11 og kong Hiram i Tyrus havde hjulpet Salomon med cedertræ, fyrretræ og guld, saameget han lystede, saa gav kong Salomon Hiram 20 stæder i Galilæas land.

12 Hiram drog ud fra Tyrus for at bese stæderne, som Salomon havde givet ham, men de stod ham ikke ret an;

13 og han sagde: Hvad er det for byer, du har givet mig min broder? og man kaldte dem Kabuls land indtil denne dag. -

14 Hiram havde sendt kongen 120 centner guld.

15 Dette er sammenhængen med det hoveri, som kong Salomon havde paalagt for at bygge Herrens hus, sit eget hus, Millo, Jerusalems mur, Hazor, Megiddo og Geser.

16 Ægyptens konge, Farao, var nemlig draget op, og han indtog Geser og brændte den af; men Kananiterne, som boede i staden, havde han slaaet ihjel, og den gav han sin datter, Salomons hustru, i medgift.

17 Salomon opbyggede Geser, Nedre Bethoron,

18 Bagalat og Tadmor i ørkenen i landet,

19 samt alle forraadsstæder, som Salomon havde, nemlig stæder til vogne og stæder til ryttere, og hvad Salomon ellers havde lyst til at bygge i Jerusalem, paa Libanon og i hele hans herredømmes land.

20 Alle de folk, som var tilbage af Amoriter, Hetiter, Feresiter, Heviter og Jebusiter, der ikke vare af Israels børn,

21 deres børn, som var tilbage efter dem i landet, som Israels børn ikke havde kunnet lyse i band, dem gjorde Salomon hoveripligtige indtil denne dag;

22 men af Israels børn gjorde Salomon ikke trælle, thi de vare krigsfolk, hans tjenere og hans fyrster, hans vognkjæmper og høvdinger over hans stridsvogne og ryttere;

23 disse vare de øverste befalingsmænd ved Salomons arbejder, 550, som regjerede over folket, der gjorde arbejdet.

24 Men Faraos datter drog op fra Davids stad til sit hus, som han havde bygget til hende. Derpaa byggede han Millo.

25 Salomon ofrede tre gange om aaret brændofre og takofre paa alteret, som han havde bygget Herren, og han bragte røgoffer paa det, som stod for Herrens ansigt, da han havde fuldført huset.

26 Kong Salomon byggede skibe i Eziongeber, som ligger ved Elat paa kysten af det røde hav i Edoms land,

27 og Hiram sendte af sine tjenere skibsfolk og befarne mænd paa skibene med Salomons tjenere.

28 De kom til Ofir, indtog der 420 centner guld og bragte det til kong Salomon.

Første Kongebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22