Bibelen

II. De tolv historiske bøger
7. Anden konge-bog

Det 11de kapitel

AKasjas regjering. Joas krones

1 Da Akasjas moder Atalja saae, at hendes søn var død, rejste hun sig og ombragte alle af kongeligt blod.

2 Men Joseba, kong Jorams datter og Akasjas søster, tog Akasjas søn Joas, stjal ham ud fra kongens sønner, som bleve dræbte, baade ham og hans amme i sengekammeret, og de skjulte ham for Atalja, saa han ikke blev dræbt;

3 og han var i sex aar skjult med hende i Herrens hus; men Atalja regjerede over landet.

4 I det syvende aar sendte Jojada bud og hentede formændene over hundreder for livvagten, og han førte dem ind til sig i Herrens hus, sluttede forbund med dem, tog dem i ed i Herrens hus og viste dem kongens søn;

5 og han gav dem denne befaling: Det er, hvad i skulle gjøre: Den ene tredje del af eder, hvem sabbaten tilfalder, skal besætte vagten i kongsgaarden,

6 den anden del i porten Sur og den tredje del i porten bag livvagten, og i skal holde vagten ved kongsgaarden saaledes, at ingen kommer ind.

7 Men de to tredjedele af eder, som ere fri paa sabbaten, skal holde vagt i Herrens hus om kongen;

8 og i skal omgive kongen, hver med sit værge i haand; og hver, der gaaer gjennem rækkerne, skal miste sit liv, og de skulle være hos kongen, naar han gaaer ud, og naar han gaaer ind.

9 Høvdingerne for hundreder gjorde alt, hvad præsten Jojada havde befalet dem; hver tog sine mænd, baade de, der tiltraadte, og de, der bleve afløste paa sabbaten, og de kom til præsten Jojada;

10 og præsten gav høvdingerne for hundreder de spyd og skjolde, som havde hørt kong David til, og som vare i Herrens hus;

11 og livvagten stod, hver med vaaben i haand, trindt om kongen fra den højre side af huset og til den venstre side, mod alteret og huset.

12 Og han førte kongens søn ud, satte kronen paa ham og gav ham loven. Saa gjorde de ham til konge og salvede ham, og de klappede i hænderne og sagde: Kongen leve!

13 Da Atalja hørte raabet af livvagten og folket, gik hun ind til folket i Herrens hus.

14 Men da hun saae, og se, kongen stod, som skik var, ved støtten, og høvdingerne og lurene vare hos kongen, og hele landets folk var glad, og de stødte i lurene, saa sønderrev Atalja sine klæder og raabte: Oprør, oprør!

15 Saa befalede præsten Jojada høvdingerne for hundreder, som vare satte over hæren, og sagde til dem: Fører hende udenfor rækkerne, og hver, der følger hende, dræber ham med sværdet; præsten havde nemlig sagt saaledes, for at hun ikke skulde dræbes i Herrens hus.

16 Saa lagde de haand paa hende, og hun gik ind ad Hesteporten til kongsgaarden, og der blev hun dræbt.

17 Jojada sluttede pagt mellem Herren og kongen og folket, saa de skulde være Herrens folk, og mellem kongen og folket.

18 Derpaa gik hele landets folk til Ba-als tempel, nedbrød hans altere, slog hans billeder rent i stykker og dræbte Ba-als præsten Mattan foran alterne; men for Herrens hus satte præsten vagt.

19 Derpaa tog han høvdingerne for hundreder og livvagten, og de førte kongen ned fra Herrens hus, og de drog ind gjennem livvagtporten paa kongsgaarden, og han sad paa kongetronen.

20 Saa var hele landets folk glad, og staden havde ro; men Atalja havde de dræbt med sværdet i kongsgaarden.

21 Joas var 7 aar gammel, da han blev konge.

Anden Kongebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25