Bibelen

II. De tolv historiske bøger
7. Anden konge-bog

Det 12te kapitel

Joas istandsætter templet, kjøber fred af Hasael

1 I Jehus syvende aar blev Joas konge, og han regjerede 40 aar i Jerusalem; hans moder, som hed Zibja, var fra Bersaba.

2 Joas gjorde, hvad reet var for Herrens øjne, alle sine dage, saalænge præsten Jojada vejledte ham;

3 dog bleve højene ikke afskaffede; folket ofrede endnu og bragte røgelse paa højene.

4 Joas sagde til præsterne: Alle pengene for hvad som helliges, som kommer ind til Herrens hus; pengene af hver, som gaaer over i mandtallet; løsepengene for sjælene efter vurderingen, og alle pengene, som hver mand ofrer af sit eget hjærte, for at bringe dem ind i Herrens hus,

5 dem skal præsterne modtage, hver af sine kyndinger, og de skal istandsætte, hvad der er brøstholdent i huset overalt hvor der findes noget brøstholdigt.

6 Men i kong Joas' tre og tyvende aar havde præsterne ikke istandsat husets brøst.

7 Derfor kaldte Joas præsten Jojada og præsterne og sagde til dem: Hvorfor har i ikke istandsat husets brøst? Nu skal i ikke modtage pengene af eders kyndinger, men i skal afgive dem til husets brøst.

8 Præsterne samtykkede i, at de ikke skulde hæve pengene af folket, og at de ikke skulde istandsætte husets brøst.

9 Saa tog præsten Jojada en kiste, gjorde et hul i laaget og satte den ved alteret paa den højre side, hvor man gaaer ind i Herrens hus, og deri lagde præsterne, som havde vagt ved døren, alle de penge, som bleve bragte til Herrens hus;

10 og naar de saae, at der var mange penge i kisten, gik kongens skriver og ypperstepræsten op, bandt pengene sammen og talte, hvad der var fundet i Herrens hus.

11 Saa gav de pengene, naar de vare aftalte, til dem, som udførte arbejdet og vare satte over Herrens hus, og de gav dem ud til de tømmermænd og bygmestre, som arbejdede paa Herrens hus,

12 og til murfolkene og stenhuggerne og til at kjøbe tømmer og hugne sten til at istandsætte det brøstholdne i Herrens hus og til alt, hvad der blev givet ud til husets istandsættelse;

13 men sølvskaaler, knive, offerskaaler, lure, alle kar af guld og sølv til Herrens hus lod man ikke gjøre for de penge, som bleve bragte ind i Herrens hus;

14 men de gav dem ud til dem, som udførte arbejdet, og dermed istandsatte de Herrens hus;

15 de lod ikke de mænd, i hvis haand de nedlagde pengene, for at give dem ud til arbejdsfolkene, aflægge regnskab, thi de handlede paa tro og love.

16 Men pengene af skyldofre og syndofre bleve ikke bragte ind i Herrens hus; de bleve præsternes.

17 Den gang drog Syriens konge Hasael op, kjæmpede mod Gat og tog den; og Hasael vendte sig for at drage op mod Jerusalem.

18 Men Judas konge Joas tog alt, hvad der var helliget, hvad hans fædre, Judas konger Josafat, Joram og Akasja havde helliget, og hvad han selv havde helliget, samt alt guldet, som fandtes i Herrens og i kongens huses skat, og skikkede det til Syriens konge Hasael; og saa drog han op fra Jerusalem.

19 Men hvad der iøvrigt var at fortælle om Joas og alt, hvad han gjorde, det er jo beskrevet i JUdas kongekrønike.

20 Men hans tjenere rejste sig og rottede sig sammen, og de sloge Joas i huset Millo, hvor man gaaer ned til Silla.

21 Hans tjenere Josakar, Simeats søn, og Josabad, Somers søn, sloge ham nemlig, saa han døde, men de jordede ham hos hans fædre i Davids stad, og hans søn Amazia blev konge i han sted.

Anden Kongebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25